ADB Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ramucirumab (Cyramza) ile birlikte erlotinib (Tarceva) kombinasyonunu metastatik, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekzon 19 delesyonu veya ekzon 21 mutasyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) birinci basamak tedavisi için onayladı. Bu, FDA tarafından onaylanan ilk ve tek "anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR) + EGFR tirozin kinaz inhibitörü kombinasyon tedavisi" oldu. Bu onay ile birlikte, ramucirumab akciğer, karaciğer, mide ve kolorektal gibi kanser türleri için 6. onayını almış oldu.

Akciğer kanserinde ilk kez, iki akıllı ilacın kombinasyonu FDA onayı aldı

Ramucirumab, monoklonal antikor yapısında, anti-anjiyojenik sınıfta hedefe yönelik bir ajandır. VEGFR-2 proteinini engelleyerek tümörü besleyen damar yapılarının gelişimini önler.

Erlotinib adlı küçük molekül yapısında etken madde, akciğer kanseri hücrelerinin yüzeyindeki epidermal büyüme faktörü reseptörüne (EGFR) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. İlaç reseptöre bağlandığında, erlotinib kanser hücrelerine büyümesini ve bölünmesini söyleyen sinyali engeller. EGFR reseptörü normal olarak sağlıklı hücrelerin yüzeyinde de bulunur, ancak kanser hücrelerinin yüzeyinde çok yüksek miktarlarda veya mutasyona uğramış halde bulunabilir. Erlotinibe yanıt verecek bir EGFR mutasyonu olup olmadığını belirlemek için erlotinib başlamadan önce genetik test yapılır.

"EGFR Resisters" isimli akciğer kanserinin tedavisi için araştırmalar yürüten grubun kurucu ortaklarından olan Ivy Elkins; "Ramucirumabın aldığı son FDA onayı, asıl hedefimiz olan EGFR-mutasyonlu KHDAK hastalığını yönetilebilen kronik bir hastalık anlayışına dönüştürmek için umut oldu. Her yeni tedavi seçeneği, bu hastalık ile yaşayanlara umut oluyor ve onkologlara daha fazla seçenek sunuyor" sözleri ile açıklamada bulundu.

RELAY çalışması

Ramucirumabın erlotinib ile birlikte kullanılmasına verilen onay; çok merkezli, randomize-kontollü faz 3 RELAY çalışmasının etkinlik ve güvenlik sonuçlarına dayanmaktadır. Bu çalışmada tedavi edilmemiş metastatik EGFR ekzon 19 delesyonu veya ekzon 21 mutasyonu olan KHDAK hastaları iki gruba ayrılmıştır: ramucirumabın erlotinib ile kombinasyonunun kullanıldığı tedavi grubu ve erlotinibin tek başına birinci basamak tedavide kullanıldığı hasta grubunun sonuçları karşılaştırılmaktadır. Toplamda 449 hastanın kullanıldığı çalışmada, 224 hasta rumacirumanın uygulandığı grup için, 225 hasta da plasebo grubu için ayrılmaktadır. Araştırmanın birincil sonlanım noktası progrezyonsuz (ilerlemesiz) sağ kalım (PFS), ikincil sonlanım noktasın da ise güvenlik, genel yanıt oranı, yanıt süresi ve genel sağkalım kriterleri göz önüne alınmaktadır.

Çalışma sonucunda ramucirumab ile kombinasyon tedavisinin yapıldığı hasta grubunda progresyonsuz sağkalım süresinin 7 ay uzadığı gözlendi (19,4 ay ramucirumab + erlotinib, 12,4 ay plasebo grubu). Progresyonsuz sağkalım değerlerinin analizinin yapıldığı zaman diliminde genel sağkalım değerlerinin henüz tamamlanmamış olması, en az 300 verinin elde edileceği zamana kadar ertelenmiştir.

RELAY çalışmasında tedavilerin güvenilirlik / yan etki çalışma sonuçları, ilaçların tek başlarına kullanımlarında verdikleri güvenlik profiline benzerlik göstermektedir. Ramucirumab ve erlotinib ile tedavi edilen hastalarda en sık gözlenen yan etkiler; enfeksiyonlar, hipertansiyon, stomatit, proteinüri, alopesi ve burun kanamasıdır. En yaygın laboratuvar test anormallikleri ise artmış alanin aminotransferaz (ALT), artmış aspartat aminotransferaz (AST), anemi, trombositopeni ve nötropenidir. Hastaların %13’lük kısmında gözlenen yan etkiler nedeni ile tedaviye son verilmiştir.

RELAY, metastatik KHDAK tedavisinde rumacirumabın pozitif yanıt verdiği ikinci faz 3 çalışmasıdır. İlk çalışma, rumacirumab ile birlikte dosetakselin, daha önce platin bazlı kemoterapiden sonra kanseri ilerlemiş olan metastatik KHDAK hastalarının tedavisinde kullanımının onaylanmasını destekleyen REVEL idi ve 2014 yılında FDA onayı almıştı (bakınız).