Mikrodalga ablasyonu artı kemoterapi ile tedavi edilen ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanserli hastaların, sadece kemoterapi alanlara kıyasla daha iyi yaşam süresine sahip olduğu 4 Şubat 2020'de European Radiology adlı dergide Zhigang Wei ve arkadaşları tarafından sunuldu.

Mikrodalga ablasyon nedir?

Mikrodalga ablasyon adlı girişimsel radyoloji tekniğinde, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarla doku içindeki su molekülleri harekete geçirilerek ısı üretilir ve tümör tahrip edilir. Karaciğer ve yumuşak doku gibi iletken, akciğer ve kemik gibi nispeten iletken vücut dokularında bu yöntem ile tümörler tahrip edilebilir.

Mikrodalga ablasyonun geliştirilmesi günlük yaşamda mutfakta kullandığımız mikrodalga ısıtıcılar ile paralel bir gelişim göstermiştir. İğneler (antenler) aracılığı ile oluşturulan bu dalgalar dokuda bulunan su moleküllerini dalgalar şeklinde hareket ettirir (osilasyon) ve bu moleküllerin sürtünmesiyle tümör dokuda 80-100 derece arasında ısı oluşur. Oluşan ısı iğnenin çevresindeki yaklaşık 3-4 cm çapındaki bir alanda kanserli dokunun ölümüne yol açar. Bu alan ablasyonun süresine, kullanılan iğnenin cinsine ve sayısına göre bir miktar artabilir ya da azalabilir. Mikrodalga ablasyonda dokuya elektrik yerine elektromanyetik dalgalar gönderilir.

Akciğer kanserinde mikrodalga ablasyonu test eden faz-III klinik çalışma

Günümüzde ileri (4. evre, metastatik, ameliyat edilemez) evre akciğer kanserlerinin tedavileri şu şekilde özetlenebilir: platin bazlı çift kemoterapi, hassaslaştırıcı mutasyonlara yönelik akıllı ilaçlar veya yeni nesil immünoterapiler. Bununla birlikte sadece kemoterapilerin uygun olduğu hastalar için yaşam sürelerinde anlamlı bir gelişme sağlayacak yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Çalışmanın tasarımı

 • Çok merkezli, randomize, kontrollü, açık etiketli, faz 3 klinik araştırma.
 • Çalışmaya metastatik (4. evre) ya da ameliyat edilemez (evre 3B) küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalar alındı.
 • Hastalar iki gruba ayrıldı; deney koluna mikrodalga ablasyon ve ardından kemoterapi (148 hasta), kontrol koluna sadece kemoterapi (145 hasta) verildi.
 • Mikrodalga uygulanan tümörlerin ortanca çapı 3.6 cm idi (aralık 1 cm ila 13 cm).
 • Çalışmanın finansmanı, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu tarafından sağlandı.

Temel sonuçlar

 • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi, mikrodalga grubunda önemli ölçüde daha iyiydi: 10.3'e karşı 4.9 ay. İlerleme riskinde %56 azalma sağlandı.
 • Ortanca gene sağkalım mikrodalga kolunda anlamlı olarak daha iyiydi: kontrol kolunda 12.4 aya karşı mikrodalga kolunda hastaların yarısında çoğu sağ olduğu için ortanca genel sağkalım süresine henüz ulaşılmadı. Yaşam kaybı riskinde %62'lık azalma sağlandı.
 • Objektif yanıt oranı gruplar arasında benzerdi.
 • Mikrodalga grubunun % 89'unda tümörde tam ablasyon (tahribat) sağlandı. 27 hastada bölgesel ilerleme vardı.
 • Genel yan etki sıklığı gruplar arasında benzerdi.
 • Mikrodalga grubunun % 76'sı ablasyonla ilişkili yan etkiler bildirmiştir, bunların% 20'si şiddetlidir. Her iki grupta da tedaviye bağlı ölüm yoktu.

Sonuç

İleri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında mikrodalga ablasyon ve kemoterapi kombinasyonu ile, sadece kemoterapiye göre daha üstün yaşam süreleri elde edildi. Ayrıca ablasyon uygulaması yan etki sıklığını arttırmadı. Bu nedenle ileri evre akciğer kanserli hastalar için mikrodalga ablasyon, anlamlı ve faydalı bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir.