27 Haziran 2018'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, BRAF V600E veya V600K mutasyonu pozitif, ameliyat edilemez veya metastatik (4. evre) melanoma sahip hastalar için kombinasyon halinde, encorafenib ve binimetinibi (Braftovi ve Mektovi) onayladı.

Onay, BRAF V600E veya V600K mutasyon-pozitif, ameliyatla çıkarılamaz veya metastatik melanom tanılı 577 hastanın dahil edildiği randomize, aktif kontrollü, açık etiketli, çok merkezli COLUMBUS adlı klinik araştırmaya dayanmaktadır. COLOMBUS çalışması, aynı zamanda ASCO 2018'in en dikkat çeken sunumlarından biri idi.

Hastalar üç gruba ayrıldı:

  • ilk gruba, binimetinib 45 mg günde iki kez ve encorafenib 450 mg günde bir kez,
  • ikinci gruba, encorafenib 300 mg günde bir kez ve
  • üçüncü gruba, vemurafenib 960 mg günde iki kez uygulandı.

Tedavi, hastalığın ilerleyişine veya kabul edilemez yan etkilere kadar devam etti.

Çalışmanın ölçmek istediği birincil etkinlik noktası progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) olarak belirlendi.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Ortanca progresyonsuz sağkalım, binimetinib artı encorafenib alan hastalar için 14.9 ay ve tekli vemurafenib kolu için 7.3 aydı.
  • Bu ikili tedavi, standart tedavi olan vemurafenibe göre hastalığın ilerleme riskini %46 azalttı.
  • Tedaviye genel yanıt oranları sırasıyla %63 ve %40 ve ortanca yanıt süresi sırasıyla 16.6 ay ve 12.3 ay bulundu.
  • Tedavi kollarının birbirleri ile diğer karşılaştırmalarında anlamlı fark çıkmadı.

Kombinasyonu olan hastalarda en yaygın (≥25%) yan etkiler, yorgunluk, bulantı, ishal, kusma, karın ağrısı ve artralji idi. Yan etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi, kombinasyonu alan hastaların % 5'inde meydana gelmiştir; tedaviyi kesmenin en yaygın nedenleri kanama ve baş ağrıları idi.

Önerilen dozlar: binimetinib 45 mg günde iki kez ve encorafenib 450 mg güde bir kezdir.

Sonuç olarak encorafenib ve binimetinib, BRAF pozitif melanom tedavisi için yeni bir kombnasyon olarak klinik pratikte yerini almıştır. Bu tanı için daha önce onay alan kombinasyonlardan daha etkili gözükmekle birlikte, henüz böyle bir karşılaştırma çalışması yoktur. Ayrıca yan etkiler açısında daha avantajlı gözükmektedir.