30 Nisan 2018'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, BRAF mutasyonu pozitif, lenf nodu metastazı olan, cilt kanseri malign melanomlu hastaların adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavisi için dabrafenib (piyasa adı Tafinlar) ve trametinib (Mekinist) adlı ilaçların kombine kullanımına onay verdi.

- İlgili konu: BRAF mutasyonu nedir? Hangi kanserlerde BRAF pozitifliği görülür?

Onay, bölgesel lenf nodu tutulumu oln, BRAF V600E veya V600K mutasyonları pozitif evre III melanomlu 870 hastayı kapsayan, uluslararası, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma olan COMBI-AD'ye dayanmaktadır. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı; bir gruba günde 2 kez 150 mg dabrafenib ile birlikte günde 1 kez 2 mg trametinib verilirken, diğer gruba günde iki kez plasebo 1 yıla kadar verildi.

Tedavinin etkinliği başlıca nükssüz sağkalım süresi (relaps free survival) ölçülerek değerlendirildi. Nükssüz sağkalım, tedavi başlangıcından hastalığın nüksetmesine (lokal, bölgesel veya uzak metastaz), yeni birincil melanomaya veya herhangi bir nedenden ötürü yaşam kaybına kadar geçe süre olarak tanımlandı.

Kombinasyon tedavisi alan hastalar, plasebo alanlarla karşılaştırıldığında nükssüz sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme sağlamıştır. Kombinasyon kolundaki hastalar, daha az nüks / yaşam kaybı yaşadı: %38'e karşı %57. Kombinasyon tedavisi alan hastalar için - hastaların çoğunluğu tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için - tahmini ortanca nükssüz sağkalım süresine ulaşılamamış olup, plasebo alanlarda ortanca nükssüz sağkalım süresi 16.6 ay olarak tespit edildi.

COMBI-AD çalışmasında kombinasyonu alan hastaların en az% 20'sinde en sık görülen yan etkiler; ateş, uyuşukluk, mide bulantısı, baş ağrısı, döküntü, titreme, ishal, kusma, artralji ve miyalji idi. Dabrafenibin kesilmesi, doz azaltılması veya doz kesintisi ile sonuçlanan yan etkiler sırasıyla hastaların %25, %35 ve %66'sında meydana geldi; her biri için en yaygın olanı, ateş ve üşüme idi. Trametinibin kesilmesi ve kesilmesi ile sonuçlanan yan etkiler sırasıyla hastaların %24 ve %54'ünde meydana geldi; her biri için en yaygın olanı, ateş ve üşüme idi. Trametinib dozunun azaltılmasına yol açan yan etkiler reaksiyonlar hastaların %23'ünde meydana geldi; en yaygın olanları, ateş ve azalmış ejeksiyon fraksiyonu (kalbin pompa gücü) idi.

Melanomun adjuvan tedavisine yönelik önerilen dozlar, ağızdan hap şekilde, 1 yıla kadar, günde iki kez 150 mg dabrafenib ve günde bir kez 2 mg trametinibdir. 

İlgili Konular:

- BRAF mutasyonu pozitif 4. evre akciğer kanseri tedavisi için dabrafenib ve trametinib FDA onayı adı

- Bir cilt kanseri öyküsü: X-Men’in yaraları gerçek hayatta kolay iyileşmiyor

- B3 vitamini nikotinamid ve kanser