Böbrek kanseri, son yıllarda yeni onkolojik tedavilerin kendini en çok gösterdiği ve ilklerin yaşandığı bir kanser türü oldu. 2000 yılından sonra 9 farklı akıllı kanser ilacı ve 3 farklı immünoterapi böbrek kanserinde FDA onayı aldı. Bu gelişmelerle, ileri evre böbrek kanserleri için ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 8 aydan 17 aya kadar uzamıştı. Sonuçları 2021 Genitoüriner Kanserler Sempozyumu'nda ve eşzamanlı NEJM dergisinde sunulan faz-III CLEAR çalışması ile bu süre etkileyici bir şekilde 24 aya uzadı.

CLEAR çalışmasının sonuçlarına göre, akıllı ilaç ve immünoterapi (lenvatinib artı pembrolizumab) kombinasyonu, genel sağkalım, progresyonsuz sağkalım ve objektif yanıt oranı açısından standart tedavi olan sunitinibe üstünlük gösterdi.

CLEAR çalışması ayrıca lenvatinib artı everolimus kombinasyonunu inceleyen deneysel bir kolu da içeriyordu; bu kol aynı zamanda ilerlemesiz hayatta kalma ve objektif tepki oranı için sunitinibden daha iyi performans gösterdi, ancak önemli bir hayatta kalma yararı gösteremedi. Lenvatinib artı everolimus, ileri evre böbrek kanseri için 2016'da FDA onayı almıştı.

Çalışmayı sunan Dr. Robert J. Motzer, "Lenvatinib artı pembrolizumab, ileri evre berrak hücreli renal hücreli karsinomlu (böbrek kanserli) hastaların tedavisi için sunitinibe kıyasla progresyonsuz sağkalımı, genel sağkalımı ve objektif yanıt oranını önemli ölçüde iyileştirdi. Bu sonuçlar, lenvatinib artı pembrolizumabı, ileri evre renal hücreli karsinomu olan hastaları birinci basamak tedavisi olarak destekliyor" dedi.

CLEAR çalışmasının ayrıntıları

Çok merkezli, açık etiketli, randomize, kontrollü, faz III CLEAR çalışması, ileri evre böbrek kanserli hastaların birinci basamak tedavi olarak lenvatinib artı pembrolizumab ile sunitinib ve lenvatinib artı everolimus ile sunitinib'i karşılaştırmak için tasarlanmış üç kollu bir çalışmadır.

CLEAR, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da tedavi gören hastaların yaklaşık % 56'sı ve diğer ülkelerde tedavi gören yaklaşık % 44'ü ile küresel bir çalışmadır. Temel özellikler, üç tedavi kolu arasında iyi dengelenmiştir. Çalışma grubunun yaklaşık dörtte üçüne daha önce nefrektomi (böbreğin alınması ameliyatı) yapıldı.

Çalışma, önceden sistemik bir kanser tedavisi almamış ileri evre 1.069 hastayı, lenvatinib artı pembrolizumab, lenvatinib artı everolimus veya sunitinib almak üzere rastgele 3 kola 1:1:1 oranında atadı. Çalışmanın birincil sonlanım noktası progresyonsuz hayatta kalma idi; anahtar ikincil sonlanım noktaları genel sağkalım ve objektif yanıt oranıydı.

Sonuçlar

Bağımsız gözden geçirme ile değerlendirilen ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımın süresi lenvatinib artı pembrolizumab kolu için 23,9 ay iken sunitinib için 9,2 aydı; kombinasyon kol lehine % 61'lik bir gelişme ( P <.001).

Lenvatinib artı everolimus da birincil sonlanım noktasını karşıladı ve 14.7 aylık ortanca progresyonsuz sağkalım, bu kombinasyon lehine % 35'lik bir iyileşmeyi temsil etti ( P <.001).

Lenvatinib artı pembrolizumabın progresyonsuz sağkalım yararı, tüm Uluslararası Metastatik RCC Veritabanı Konsorsiyumu (IMDC) risk grupları dahil olmak üzere tüm alt gruplarda belirgindi: olumlu, orta ve düşük risk.

Lenvatinib artı everolimus, alt grup analizinde sunitinibe karşı da fayda sağlamıştır, ancak bu kombinasyon için, özellikle zayıf risk grubu için güven aralıkları daha geniştir.

Aşağıda, ileri evre böbrek kanseri tedavisi için şimdiye kadar FDA (ABD Gıda ve İlaç idaresi) onayı alan tedavilerin ve yazımızın konusu olan CLEAR çalışmasında denenen lenvatinib artı pembrolizumab kombinasyonunun indirekt karşılaştırması görülebilir:

bobrek kanseri tedavisi birinci basamak tedavilerin karşılaştırması progresyonsuz sağkalım s

Geçici bir genel sağkalım analizi, sunitinib ile karşılaştırıldığında % 34'lük bir gelişme ile lenvatinib artı pembrolizumab kombinasyonunu da destekledi ( P = .005). Aksine, lenvatinib artı everolimus ile sunitinib kombinasyonu ile genel sağkalımda bir fark yoktu.

Lenvatinib kombinasyonları ile yanıt oranları da önemli ölçüde daha iyiydi. Doğrulanan objektif yanıt oranı lenvatinib artı pembrolizumab ile % 71, lenvatinib artı everolimus ile % 53.5 ve sunitinib ile % 36.1 idi.

Aşağıda, ileri evre böbrek kanseri tedavisi için onayı tedavilerin ve lenvatinib artı pembrolizumabın objektif yanıt oranlarının indirekt karşılaştırması görülebilir:

bobrek kanseri tedavisi birinci basamak tedavilerin karşılaştırması lenvatinib pembrolizumab o

Bir başka dikkat çekici sonuç ise yüksek tam yanıt oranı idi. Sunitinib ile % 4.2'ye kıyasla lenvatinib artı pembrolizumab ile % 16.1. Bu veriler, ileri evre böbrek kanseri tedavisinde bildirilen en iyi sonuçları temsil etmektedir.

Ortanca yanıt süresi lenvatinib artı pembrolizumab ile 25,8 ay, lenvatinib artı everolimus ile 16,6 ay ve sunitinib ile 14,6 aydır.

Aşağıda, ileri evre böbrek kanseri tedavisi için onayı tedavilerin ve lenvatinib artı pembrolizumabın tam yanıt oranlarının indirekt karşılaştırması görülebilir:

ileri evre böbrek kanseri lenvatinib pembrolizumab tam yanıt

Tedaviye bağlı derece 3 veya daha yan etkiler, lenvatinib artı pembrolizumab grubundaki hastaların % 71.6'sında, lenvatinib artı everolimus grubunda % 73.0 ve sunitinib grubunda % 58.8'inde meydana geldi. Tedaviye bağlı yan etkilere bağlı doz azaltmaları ve kesilmeleri, lenvatinib kombinasyonlarında sunitinib ile olduğundan daha yaygındı, ancak tyan etkiler diğer çalışmalarda görülenle karşılaştırılabilirdi ve yeni güvenlik sinyali ortaya çıkmadı.

*

Aşağıda, böbrek kanseri tedavilerinde gelinen nokta ve son gelişmeler özetlenmiştir