24 Haziran 2022'de, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), birinci basamak kemoimmünoterapiye dirençli veya 12 ay içinde tekrarlayan ve ek hastalıklar veya yaş nedeniyle kök hücre nakli için uygun olmayan büyük B hücreli lenfomalı (BBHL) yetişkin hastalar için lisocabtagene maraleucel (Breyanzi, Juno Therapeutics, Inc.) isimli CAR T-hücre tedavisini onayladı. Bu onaya, merkezi sinir sistemi lenfomalı hastaların tedavisi dahil değildir. Daha önce, bu durumdaki hastaların tedavisi için Yescarta da FDA onayı almıştı.

Breyanzi, daha önce 5 Şubat 2021'de, daha önceki "en az iki basamak tedaviye" yanıt vermeyen veya tekrarlayan diffüz büyük B hücreli lenfoma türlerine sahip yetişkin hastaları tedavi etmek için FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay ve bu CAR T-hücre tedavisinin çalışma mekanizması). 

Breyanzi, FDA tarafından onaylanan 3. CAR T-hücre tedavisidir.

İkinci Basamakta CAR T-hücre Tedavisine FDA Onayı Getiren İki Çalışma

TRANSFORM Çalışması

Etkinlik, birinci basamak kemoimmünoterapiye dirençli BBHL'si olan veya birinci basamak tedaviye tam yanıt (TY) elde edildikten sonraki 12 ay içinde kanseri tekrarlayan erişkin hastalarda randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma olan TRANSFORM'da değerlendirildi.

Hastalar henüz nükseden veya refrakter lenfoma tedavisi almamıştı ve otolog kök hücre nakli için potansiyel adaylardı. Toplam 184 hasta, fludarabin ve siklofosfamid lenfo-tüketici kemoterapiyi takiben tek bir lisocabtagene maraleucel infüzyonu almak ya da üç döngülü kemoimmünoterapiyi takiben TY veya kısmi yanıt (KY) elde eden hastalarda yüksek doz tedavi ve otolog kök hücre naklinden oluşan ikinci basamak standart tedaviyi almak üzere 1:1 oranında randomize edildi.

Birincil etkinlik ölçüsü, bağımsız bir inceleme komitesi tarafından belirlendiği üzere olaysız sağkalım idi.

CAR T-hücre tedavisi, hastalıkla ilgili herhangi bir olay riskini %66 azalttı (HR 0.34 ve %95 GA:0.22, 0.52; p-değeri <0.0001).

Tahmini 1 yıllık olaysız sağkalım, lisocabtagene maraleucel kolunda %45 (%95 GA: 29, 59) ve standart tedavi kolunda %24'tür (%95 GA: 14, 35).

Tahmini ortanca olaysız sağkalım, sırasıyla 10.1 ay (%95 GA: 6,1, değerlendirilemez) ve 2,3 ay (%95 GA: 2,2, 4,3) idi.

Standart tedavi almak üzere randomize edilen hastaların %47'si planlandığı gibi otolog kök hücre nakli aldı ve kemoterapiye yanıt eksikliği kök hücre nakli yapılamamasının en yaygın nedeniydi.

PILOT Çalışması

Etkinlik, bir sıra kemoimmünoterapiden sonra nükseden veya tedaviye dirençli BBHL'si olan transplantasyona uygun olmayan hastalarda tek kollu, açık etiketli, çok merkezli bir deneme olan PILOT'ta da değerlendirildi. Çalışma, organ işlevi veya yaşı nedeniyle yüksek doz kemoterapi ve kök hücre nakli için uygun olmayan ancak CAR T-hücre tedavisi için yeterli organ işlevine sahip olan hastaları dahil etti.

Etkinlik, tam yanıt (TY) oranı ve yanıt süresine dayanıyordu.

Lökoferez uygulanan 74 hastanın (ortanca yaş, 73 yıl), 61'i (%82) lisocabtagene maraleucel aldı ve bunların %54'ü (%95 GA: 41, 67) TY elde etti. TY'ye ulaşan hastalarda ortanca yanıt süresine (%95 GA: 11.2 ay, ulaşılamadı).

Yan Etkiler

BBHL için ikinci basamak tedavi olarak lisocabtagene maraleucel ile ilgili çalışmalarda, hastaların %45'inde (derece 3 veya üstü, %1.3) sitokin salınım sendromu meydana geldi ve %27'sinde (derece 3, %7) nörolojik toksisiteler meydana geldi. Hastaların %33 ila %38'inde ciddi advers reaksiyonlar meydana geldi.

Dozu

İkinci basamak tedavi için önerilen lisocabtagene maraleucel dozu, 1:1 oranında CD4 ve CD8 bileşenleri ile 90 milyon ila 110 milyon CAR-pozitif T-hücreleridir.