Tümöründe FGFR değişiklikleri olan, sisplatine uygun olmayan ve daha önce tedavi almamış lokal ileri veya metastatik ürotelyal (mesane ve idrar yolu) kanser tedavisi için pan-FGFR inhibitörü erdafitinib artı anti-PD-1 ajanı cetrelimabın, hastalarda yanıt oranını iki katına çıkardığı ESMO 2021 Sanal Kongresi'nde sunuldu.

Erdafitinib daha önce, FGFR3 veya FGFR2 genetik değişikliklerini taşıyan, daha önce platin bazlı kemoterapi almış, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal kanserli hastalar için 12 Nisan 2019'da FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay). Ayrıca immünoterapilerin de mesane kanserinde etkili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, iki yeni kanser ilacı sınıfını kombine etme fikri doğmuştu.

NORSE çalışması hakkında görüşler

ESMO Kongresi 2021'de konuşan araştırmacı Thomas Powles (Barts Kanser Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık), sisplatin için uygun olmayan ileri evre ürotelyal kanserli kişiler için tedavi seçenekleriyle ilgili "önemli ölçüde karşılanmamış ihtiyacın" altını çizdi.

Erdafitinib ve cetrelimabı birleştirmek için "güçlü bir gerekçe" olduğunu açıkladı, çünkü "erdafitinib tarafından neoantijen salınımı, bağışıklık kontrol noktası blokajına yanıt için tümör mikroçevresini hazırlayabilir" ve bu da sinerji ile sonuçlanır.

Powles, FGFR mutasyonları veya füzyonları için pozitif lokal ileri veya metastatik ürotelyal kanser teşhisi konmuş 53 hastayı içeren NORSE çalışmasının faz 2 bölümünün bir ara analizini sundu.

Katılımcılar rastgele olarak dört siklus boyunca 2 haftada bir 240 mg dozda ve ardından 4 haftada bir 480 mg intravenöz cetrelimab ile birlikte günde 8 mg erdafitinib veya aynı dozda tek başına erdafitinib almak üzere rastgele iki koldan birine atandılar.

Çalışmada ölçülmek istenen ana sonlanım noktası, genel yanıt oranı idi.

Sonuçlar

  • Cetrelimab artı erdafitinib grubundaki değerlendirilebilir 19 hastanın %68'i ve tek başına erdafitinib grubundaki değerlendirilebilir 18 hastanın %33'ü tedaviye yanıt verdi. Tam yanıt oranları sırasıyla %21 ve %6 idi.
  • Cetrelimab artı erdafitinib alan hastalarda ortanca yanıt süresi 6.9 aydı ve tek başına erdafitinib verilenlerde ortanca yanıt süresine ulaşılamadı. Kombinasyon kolundaki 13 yanıt verenden 10'unda ve monoterapi kolundaki altı yanıt verenden beşinde analiz sırasında yanıtlar devam etmekteydi.

Powles, kombinasyonla tedavi edilen hastaların %50'sinde ve tek başına erdafitinib verilenlerin %38'inde meydana gelen 3. derece tedaviyle ortaya çıkan advers olaylar (TEAE'ler) ile kombinasyonun güvenlik profilinin "genel olarak tek başına erdafitinibinkine benzer olduğunu" söyledi. Kombinasyon kolunda bu şiddette en sık görülen advers olaylar, hastaların %12.5'inde stomatit ve lipaz yükselmeleri iken, anemi ve genel fiziksel bozulma, monoterapi kolunda en yaygınıydı ve yine her biri %12.5 oranında görüldü.

Kombinasyon grubunun %29'unda advers olaylar cetrelimab, erdafitinib veya her ikisinin birden kesilmesine neden olurken, erdafitinib grubunda tedaviyi bırakma oranı %8 idi. Kombine tedavi kolundaki bir yaşam kaybı, solunum yetmezliğine bağlandı ve cetrelimab ile ilgili olduğu kabul edildi.

Yorum

Bu veriler, FGFR değişiklikleri olan ileri evre ürotelyal karsinomlu hastaların tedavisi için erdafitinib artı cetrelimabın sinerjistik etki gösterdiğini düşündürmektedir. NORSE çalışmasına hasta alımı devam etmektedir ve bu veriler tarafından desteklenmektedir.