FGFR3 veya FGFR2 genetik değişikliklerini taşıyan, daha önce platin bazlı kemoterapi almış, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal (mesane ve idrar yolları) kanserli hastalar için erdafitinib (Balversa), 12 Nisan 2019'da FDA onayı aldı. Onay, 12 ay içerisinde neoadjuvan veya adjuvan amaçlı platin bazlı kemoterapi alan hastaları da kapsamaktadır.

Erdafitinibin kullanılabilmesi için, mesane kanserli hastaların, FGFR2 ve FGFR3 genetik değişimleri yönünden pozitif olduğu, yine FDA tarafından onaylanan therascreen® FGFR RGQ RT-PCR kiti ile gösterilmelidir.

Erdafitinib onayı, çok merkezli, açık etiketli, tek kollu bir klinik araştırma olan BLC2001'e kayıtlı 87 hastadan elde edilen verilere dayandırılmıştır. Bu hastalar, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal kanserli ve daha önce en az 1 basamak kemoterapi sonrasından kanseri ilerlemiş ve belirli FGFR3 gen mutasyonları veya FGFR2 veya FGFR3 gen füzyonlarına sahip kişilerdir. Hastalara başlangıç ​​dozu olarak günde 8 mg erdafitinib verildi, 14-17. günlerde serum fosfat seviyeleri 5.5 mg/dL altında olanlarda günde 9 mg'a doz artışı yapıldı. Hastaların % 41'inde doz 9 mg'a çıkarıldı. Erdafitinib, hastalığın ilerleyişine veya kabul edilemez yan etkiler görülene kadar uygulandı.

Çalışanın Sonuçları

  • Çalışmanın ölçmek istediği ana etkinlik sonuç ölçütü, kör bağımsız inceleme komitesi tarafından belirlenen objektif radyolojik yanıt oranı idi.
  • Hastaların % 32.2'si tedaviye objektif yanıt verdi; bu yanıtların % 2.3'ü tam yanıt ve % 29.9'u kısmi yanıt idi.
  • Ortanca yanıt süresi 5.4 aydı. Yanıt verenler, daha önce anti PD-L1 veya PD-1 türü immünoterapilere yanıt vermeyen hastaları da kapsamıştır.

Erdafitinib oküler (göz) bozukluklara neden olabilir. Görme alanı defekti ile sonuçlanan santral seröz retinopati veya retinal pigment epitel dekolmanı hastaların % 25'inde rapor edildi. Hastaların en az % 40'ında bildirilen en yaygın yan etkiler artmış serum fosfat seviyesi, stomatit, yorgunluk, artmış serum kreatinin, ishal, ağız kuruluğu, onikoliz (tırnak ayrılması), ALT artışı, artmış alkalin fosfataz ve azalmış sodyum olmuştur.

Önerilen ilk erdafitinib dozu, günde bir kez ağızdan 8 mg'dır (yemekle veya yemeksiz), eğer kriterler sağlanırsa doz günlük 9 mg'a çıkarılması önerilmektedir.