Enzalutamid (Xtandi) adlı ilaç, metastaz yapmış (4. evre), kastrasyon (erkeklik hormonu baskılamaya) duyarlı prostat kanseri olan hastalar için 16 Aralık 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Yani enzalutamid, yeni tanı 4. evre prostat kanserleri için FDA onayı almış oldu. Daha önce bu durumdaki hastalar için abirateron 2018’de ve apalutamid 2019’da FDA onayı almıştı. Enzalutamidin 4. evre prostat kanserlerindeki daha önceki onayları ise kastrasyona dirençli hastalar için geçerli idi.

Enzalutamid nedir?

İlk FDA onayını 2012’de alan enzalutamid, testosteron ve dihidrotestosteron gibi androjenlerin (erkeklik hormonlarının), prostat kanseri hücresi içinde bulunan androjen reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek etkisini gösterir ve yeni nesil hormon baskılama tedavilerinden biridir.

Dünya Kanser İstatistikleri'ne göre, 2018 yılında 1 milyon 280 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuldu. Prostat kanserinde tanı anında hastaların yaklaşık %10 kadarı metastatik aşamada tanı almaktadır. Bu da bu yeni onayın global olarak 100 binin üzerindeki hastayı ilgilendirdiğini göstermektedir.

Metastatik, kastrasyon duyarlı prostat kanserli hastaları kapsayan ARCHES çalışmasının detayları

ARCHES çalışmasında enzalutamidin etkinliği, metastatik, kastrasyona duyarlı prostat kanserli 1150 hastada değerlendirildi. Hastalar, 1’e 1 oranında iki kolay ayrıldı; 574 hastaya günde 1 kez oral (ağızdan) 160 mg enzalutamid verilirken, kontrol kolunda 576 hastaya plasebo verildi. Tüm hastalara eş zamanlı prostat kanserinin standart hormon baskılama ilacı GnRH analogu verildi ya da önceden bilateral orşiektomi yapıldı.

Ana etkinlik sonuç ölçütü radyolojik progresyonsuz sağkalımdı (ilerlemesiz sağkalım, tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi). Progresyonsuz sağkalım süresi, tedaviye başlandıktan sonra progresyon (ilerleme) anına veya ilaç kesilmesinden sonraki 24 hafta içinde yaşam kaybı yaşanmasına kadar geçen süre olarak tanımlandı. Radyolojik hastalık progresyonu, bir kemik taramasında 2 veya daha fazla yeni kemik metastazı tanımlanması ve / veya yumuşak doku hastalığında progresyon ile tanımlandı. Yeni kanser tedavisine kadar geçen süre, çalışmanın ek bir sonlanım noktasıydı.

Plasebo kolunda ortanca radyolojik progresyonsuz sağkalım süresi (rPFS) 19.4 ay iken, enzalutamid kolunda ise hastaların yarısından çoğunda progresyon gözükmediği için ortanca rPFS'ye ulaşılamadı (HR 0.39; 95% CI: 0.30, 0.50; p<0.0001); bununla birlikte enzalutamid ile radyolojik progresyon riskinde %61 azalma olduğu görüldü. Yeni bir antikanser tedavinin başlaması konusunda plaseboya kıyasla enzalutamid kolunda da istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme bildirildi (HR 0.28;% 95 CI: 0.20, 0.40; p <0.0001). Bu çalışmada, PSA progresyon riskinde %81'lik biz azalma olduğu not edildi. Genel sağkalım verileri, rPFS analizi sırasında olgun değildi.

ARCHES'te enzalutamid ile tedavi edilen hastalarda en sık görülen (>% 5) yan etkiler, ateş basması, asteni / yorgunluk, hipertansiyon, kırıklar ve kas-iskelet sistemi ağrısıdır.

Önerilen doz, günde bir kez, yemekli veya yemeksiz oral olarak verilen 160 mg'dır (dört adet 40 mg kapsül).

Ülkemizde enzalutamid veya abirateronun yeni tanı kastrasyona duyarlı prostat kanserinde kullanım onayı yoktur; sadece kemoterapinin (dosetaksel) bu basamakta kullanım onayı vardır. 

- İlgili konu: İleri evre prostat kanseri tedavilerinde gelinen son nokta