Loriot ve arkadaşlarının NEJM adlı dergide 25 Temmuz 2019'da bildirdiği çalışmaya göre, fibroblast büyüme faktörü reseptörü 1-4 tirozin kinaz baskılayıcı erdafitinib, FGFR mutasyonu pozitif ürotelyal karsinomda (mesane ve idrar yolları kanserinde) etkili oldu.

Çalışmanın detayları

 • Çalışma, Mayıs 2015 ve Mart 2018 arasında 14 ülkedeki hastaları kaydetti.
 • Hastaların tümörleri en az bir FGFR geni ilişkili genetik değişiklik taşıyordu: FGFR3 mutasyonu veya FGFR2 / 3 füzyonu
 • Hastalar, cerrahi ile çıkarılamayan bölgesel olarak ileri veya metastatik ürotelyal kansere sahipti.
 • Neoadjuvan veya adjuvan kemoterapiden en az 12 ay sonra veya metastatik hastalık için daha önce en az 1 seans tedavi sonrasında hastalık ilerlemesi öyküleri vardı.
 • Daha önceden immünoterapi kullanmış olmaya izin verildi.

Mevcut çalışma sonuçları, günlük 8 mg dozunda oral erdafitinib alan 99 hasta hakkında veri sunmaktadır. Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası tedaviye objektif tepki oranıydı.

Yanıt oranları

 • Ortanca takip süresi 11.2 aydı.
 • Tedaviye objektif yanıt 40 hastada (%40) gözlendi (tam yanıt % 3).
 • Daha önce immünoterapi alan 22 hastadan 13'ünde (% 59) yanıt elde edildi.
 • Medyan (ortanca) cevap süresi 5.6 aydı.
 • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 5.5 aydı.,
 • 12 aylık porogresyonsuz sağkalım oranı % 19'du.
 • Ortanca genel sağkalım 13.8 ay ve 12 aylık sağkalım oranı % 55 idi.

Yan etkiler

 • Ciddi (3. ve daha yüksek derece) yan etkiler hastaların % 67'sinde gözlendi (% 46'sının tedaviyle ilişkili olduğu kabul edildi)
 • En yaygın hiponatremi (sodyum düşüklüğü) (% 11), stomatit (ağız yarası) (% 10) ve asteni (% 7) idi.
 • Yan etkiler, 13 hastada (% 13) tedavinin kesilmesine neden oldu; retinal pigment epitelinin ayrılması, el-ayak sendromu, ağız kuruluğu ve cilt veya tırnak olayları gibi nedenlerle. Tedaviye bağlı ölüm bildirilmedi.

Sonuç olarak, FGFR genetik değişimine sahip ileri evre ve daha önce tedavi almış mesane ve idrar yolu kanserli hastalarda erdafitinib kullanımı, hastaların % 40'ında objektif bir tümör yanıtı ile ilişkiliydi. Tedaviyle ilişkili 3. derece veya daha yüksek yan etkiler, hastaların neredeyse yarısında rapor edildi.

İlgili Konu:

- Evre 4 mesane kanseri belirtileri nelerdir?