Clarke ve arkadaşları tarafından 2018 ASCO Yıllık Toplantısı'nda sunulan çalışmada, metastatik ve hormon baskılamaya dirençli prostat kanserinin standart tedavisi olan tek başına abiraterona (Zytiga) kıyasla, olaparib (Lynparza) ile abirateron kombinasyonunun daha iyi hastalık sonuçları gösterdiği bulundu.

Daha önce tedaviler almış, metastatik (diğer organlara yayılmış) ve kastrasyona (testosteron baskılamaya) dirençli prostat kanserli 142 hasta, çok merkezli bu faz-2 klinik araştırmada, rastgele iki kola ayrılarak, bir gruba standart tedavi olan tek başına abirateron (Zytiga), diğer kola ise olaparib (Lynparza) ile kombinasyon halinde abirateron uygulandı. Bu araştırma ASCO'nun En İyi sunumu olarak seçildi ve The Lancet Oncology'de yayımlandı.

Çalışmanın ölçmek isteği birincil sonlanım noktası, radyolojik progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) idi. İkincil sonlanım noktaları, ikinci progresyon (hastalıkta ilerleme) veya yaşam kaybı zamanı, genel sağkalım ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini içermekteydi.

Araştırmanın baş yazarı Ürolojik Onkoloji Profesörü Noel Clarke, şöyle diyor: "Bu, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserli hastalarda abirateron artı bir PARP inhibitörü olan olaparib kullanımının artı bir fayda sağladığını gösteren ilk çalışmadır ve bu olumlu sonuç, BRCA mutasyonundan bağımsız gözükmektedir. Veriler, bu kombinasyonun, bu agresif hastalık için umut verici yeni bir tedavi yaklaşımı olabileceğini ileri sürmektedir."Çalışmanın sonuçlarıOrtanca radyolojik progresyonsuz sağkalım tek başına abirateron ile 8.2 ay iken olaparib ve abirateron kolunda 13.8 ay bulundu. İkinci progresyon veya ölüme kadar geçen ortanca süre, kombinasyon kolunda 23.3 ay ve tekli tedavide 18.5 ay idi. Ortanca genel sağkalım kombine tedavi ile 22.7 ay, tek başına abirateron ile 20.9 aydı. İlk iki sonuç istatistiki olarak anlamlı, yani belirgin fark var iken, genel sağkalım farkı istatistiki olarak anlamlı bulunmadı. prostat kanserinde olaparib ve abirateron sağkalım süreleri asco 2018 Tüm hastaların çalışma öncesi BRCA durumu bilinmediği için, alt grup analizi ile BRCA mutasyonu pozitif olan grubun daha iyi yanıt verip vermediği gösterilemedi.

3. derece veya daha ciddi yan etkiler ve yan etkilere bağlı tedavi kesilmeleri kombinasyon kolunda daha sıktı. Kombinasyon kolunda en sık görülen 3. derece veya daha ciddi yan etki anemi (% 21), pnömoni (% 6) ve miyokard enfarktüsü (% 6) idi. Kombinasyon grubunda 7, tekli abirateron grubunda 1 hastada ciddi kardiyovasküler olay meydana geldi.Sonuç / YorumBRCA genleri, DNA tamirinde görev alır ve mutasyonu halinde DNA tamir kapasitesi azalır. PARP intibitörleri de DNA tamirini engellemeye çalışan ve ağırlıklı olarak BRCA mutasyonu pozitif kanserlerde etkinlik gösteren yeni nesil tedavilerdir. Bir PARP inhibitörü olan olaparibin, BRCA mutasyonu durumundan bağımsız olarak prostat kanserinde etkinlik göstermesi yönünden bu çalışma dikkat çekicidir. Bununla birlikte standart tedavi olan tekli tedavi abiraterona, olaparib eklenmesinin yan etkileri artırması ve genel sağkalım süresini anlamlı bir şekilde uzatmaması, metastatik ve kastrasyona dirençli prostat kanseri tedavisi için bu kombinasyonun yeni tedavi standart haline gelmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini bizlere düşündürmektedir.