26 Şubat 2018'de FDA, hormon reseptör (HR) pozitif, insan epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) negatif olan ileri evre veya metastatik meme kanserli postmenopozal kadınlar için, hormonal tedavi ile birlikte abemaciclib (piyasa adı Verzenio) adlı ilaca onay verdi.

Onay, HR-pozitif, HER2-negatif ileri evre veya metastatik meme kanseri olan postmenopozal (meopoz sonrası) kadınlarda randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli MONARCH 3 adlı klinik çalışmaya dayanıyor. Çalışmada toplam 493 hasta 2'ye 1 oranında iki gruba ayrıldı. Bir gruba hormon tedavisine (aromataz inhibitörleri letrozol ya da anastrazol) ek olarak abemaciclib, diğer gruba hormon tedavisine ek olarak plasebo (aktif madde içermeyen ilaç) verildi.

Çalışmanın Sonucunda Abemaciclib Alan Hastalarda Tedavi ile Hastalığı Kontrol Etme Süresi (Progresyonsuz Sağkalım) Ortanca Olarak 28.2 Ay Bulunurken; Plasebo Alanlarda Bu Süre 14.8 Aydı.

MONARCH 3'te abemaciclib alan hastaların en az % 20'sinde bildirilen yan etkiler ishal, nötropeni, yorgunluk, enfeksiyonlar, mide bulantısı, karın ağrısı, anemi (kansızlık), kusma, alopesi (saç dökülmesi) ve iştah azalması.

Abemaciclib'in bir aromataz inhibitörü ile kombinasyonu halinde önerilen başlangıç ​​dozu, aç veya tok günde iki kez 150 mg'dır.

Abemaciclib, daha önce hormonal tedavi sonrası hastalığı ilerlemeye devam eden - yani ikinci basmak tedavi olarak - 4. evre meme kanserli hastalar için fulvestrant ile birlikte kullanılmak üzere 28 Eylül 2017'de FDA onayı almıştı.

Abemaciclib (Verzenio) Etki Mekanizması Nedir?

Abemaciclib, kanser hücre içi büyüme sinyali yollarından siklin bağımlı 4/6 kinazı bloke eder. Palbociclib (İbrance) ve ribociclibden (Kisqali) sonra üçüncü kuşak olan siklin bağımlı 4/6 kinaz inhibitörü olan abemaciclib de meme kanseri tedavisinde FDA onayı aldı.

abemaciclib verzenio 4 evre metastazli meme kanseri hormon pozitif yeni tedavi

İlgili Konu: