28 Eylül 2017'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, hormonal tedavi sonrası hastalığı ilerlemeye devam etmiş, hormon resptörü pozitif, HER2 negatif bölgesel olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış meme kanseri olan bayan hastalar için abemaciclibin (piyasa adı Verzenio) fulvestrant ile birlikte kullanımını onayladı. Ek olarak, yine hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif, hormonal tedavi sonrası bölgesel olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış ve metastatik hastalığı için kemoterapi almış ve takiben hastalığı ilerlemeye devam etmiş hem kadın hem de erkek meme kanseri hastaların tedavisinde tek başına kullanılmak üzere abemaciclibe onay verdi.

Abemaciclib, kanser hücre içi büyüme sinyali yollarından siklin bağımlı 4/6 kinazı bloke eder. Palbociclib ve ribociclibden sonra üçüncü kuşak olan siklin bağımlı 4/6 kinaz inhibitörü olan abemaciclib de meme kanseri tedavisinde FDA onayı almış oldu.

abemaciclib verzenio 4 evre metastazli meme kanseri hormon pozitif yeni tedavi

Fulvestrant ile birlikte kullanım onayı, daha önce metastatik hastalığı için kemoterapi almamış, hormonal tedaviyi takiben hastalığı ilerlemeye devam etmiş, hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif metastatik meme kanseri olan bayanların dahil edildiği randomize, plasebo kontrollü, çok merkezli MONARCH 2 adlı çalışmaya dayandırılmıştır.

Araştırmada, 669 hasta, abseaciclibi veya plaseboyu günde iki kez oral olarak almış ve ayrıca 28 günlük siklusların ilkinde 1. ve 15. günlerinde ve 2. ve daha sonraki siklusların 1. günü 500 mg fulvestrant intramusküler (kas içi) enjeksiyon uygulanması için iki gruba ayrılmıştır. Hastaların tedavilerine kontrol edilemez yan etki (toksisite) gelişinceye veya hastalığın ilerlemesine kadar devam edilmiştir.

Çalışmanın sonucunda, fulvestrant ile abemaciclib kullanan hastalar için ortanca progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığın kontrol altında tutulma süresi) 16.4 ay iken plaseboya ile fulvestrant alanlarda 9.3 ay olarak bulunmuştur. Fulvestrant ile abemaciclib alan hastalarda objektif yanıt oranı %48.1 iken plasebo ile fulvestrant alan kolda %21.3 olarak ölçülmüştür.

Tek başına kullanım onayı ise, daha önce hastalığının herhangi bir evresinde taksan kemoterapisi almış ve metastatik hastalığı için bir veya iki kez kemoterapi rejimi almış ek olarak endokrin tedavisi sırasında veya sonrasında hastalığı ilerlemeye devam etmiş, ölçülebilir hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif metastatik meme kanseri olan kadınlarda tek kollu, açık etiketli, çok merkezli MONARCH 1çalışmasına dayandırılmıştır. Çalışmaya 132 hasta dahil edilmiş ve hastalara hastalığı ilerleyene kadar veya yönetilemeyen yan etkiye kadar ağızdan hap şeklinde 200 mg abemaciclib günde iki kez kullandırılmıştır. Objektif cevap oranı %19.7 ve ortanca yanıt süresi 8.6 ay olarak raporlanmıştır.

Abemaciclib alan hastalarda en sık görülen yan etkiler ishal, beyaz kan hücreleri lökositlerde düşme, bulantı, karın ağrısı, enfeksiyonlar, halsizlik, kansızlık, iştah azalması, kusma, baş ağrısı ve kan pulcuklarında düşmedir. Abemaciclibi fulvestrant ile birlikte alan hastalarda en sık bildirilen (≥% 5) 3. veya 4. derece yan etkiler beyaz kan hücrelerinde azalma, ishal, kansızlık ve enfeksiyonlardır.

Önerilen başlangıç dozu, fulvestrant ile kombinasyon halinde günde iki kez 150 mg veya tek ilaç (monoterapi) olarak günde iki kez 200 mg'dır.