İleri evre ve daha önce çoklu basamak tedavi almış serviks (rahim ağzı) kanseri olan kadınların tedavisi için yeni immünoterapilerden anti-PD-1 antikoru camrelizumab ve anti-anjiojenik (VEGFR inhibitörü) apatinib kombinasyonunun olumlu sonuçları, Journal of Clinical Oncology'de bildirilen faz II CLAP çalışmasında bildirildi.

Serviks kanserinde immünoterapi artı akıllı ilaç

Bu Çin kökenli çok merkezli çalışma, daha önce en az 1 basamak sistemik tedavi aldıktan sonra kanseri ilerlemiş 45 hastayı içeriyordu. Hastalar Ocak ve Ağustos 2019 arasında kaydedildi ve 4 haftalık döngülerde 2 haftada bir 200 mg camrelizumab ve günde bir kez 250 mg apatinib maksimum 24 aya kadar aldı. Etkinlik analizine sonuçları değerlendirilebilir toplam 41 hasta dahil edildi.

Çalışmada ölçülmek istenen birincil sonlanım noktası, objektif yanıt oranıydı. Hastaların toplam %57,8'i daha önce tekrarlamış veya metastatik hastalık için iki veya daha fazla sıra kemoterapi almıştı ve %67'sinde PD-L1 pozitif hastalık vardı.

Sonuçlar

 • Ortanca takip süresi 11,3 aydı.
 • 45 hastanın 25'inde (%55,6) objektif yanıt gözlendi, 2'si (%4,4) tam yanıt dahil. İlave 12 hasta (%26,7) stabil hastalığa sahipti ve %82,2 hastalık kontrol oranı sağladı.
 • Etkinliğin değerlendirilebildiği 41 hastanın 25'inde (%61) objektif yanıt gözlendi.
 • Hastaların yarısından çoğu tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için, ortanca yanıt süresine ulaşılmadı.
 • Analiz sırasında, 25 yanıtın 16'sı devam etmekteydi, ve bu kişilerin %71,5'inde yanır 6 ay ve daha fazla idi; %66,8'inde ise ≥ 12 ay sürdü.
 • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 8,8 aydı ve 6 aylık progresyonsuz sağkalım oran %57 idi.
 • Ortanca genel sağkalıma ulaşılamamakla birlikte, 9 aylık genel sağkalım oranı %69,2 idi.
 • PD-L1 pozitif ve PD-L1 negatif tümörlü hastalar arasında objektif yanıt oranları %69'a karşı %50 idi (istatistiki fark yok).
 • Objektif yanıt oranları, skuamöz hücreli karsinomlu 30 hastada %77,8 ve adenokarsinomlu 15 hastada %28,6 idi.

Yan etkiler

 • Hastaların %71,1'inde tedaviyle ilişkili 3. veya 4. derece (ciddi) yan etkiler meydana geldi.
 • En yaygın olanı hipertansiyon (%24,4), anemi (%20) ve yorgunluk (%15,6) idi.
 • Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler 4 hastada (%8,9) görüldü; 2 hastada döküntü; birinde pnömoni; ve bir hastada nötropeni, anemi ve trombositopeni. Yan etkiler, üç hastada (% 6.7) tedavinin kesilmesine neden oldu. Tedaviye bağlı ölüm gözlenmedi.
 • En yaygın potansiyel immünoterapi ilişkili yan etkiler 1. veya 2. derece hipotiroidizm (%22,2) ve reaktif kutanöz kapiller endotelyal proliferasyon (%8,9) idi.

Sonuç olarak camrelizumab artı apatinib, ileri evre rahim ağzı kanseri olan hastalarda umut verici antitümör aktivite ve yönetilebilir yan etkiklere sahipti. Bu bulguları doğrulamak için daha büyük randomize kontrollü çalışmalar mutlaka gelecektir.

*

İLGİLİ KONU