3 farklı faz-III klinik araştırmanın bir ortak analizine göre, kontrol noktası inhibitörü sınıfından immünoterapilerle tedavi sırasında bağışıklık sistemi ile ilgili bir immünoterapi yan etkisinin yaşanması, küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda sağkalım sonuçlarını öngörebilir.

AdventHealth Cancer Institute, Orlando'dan araştırmacı Dr. Mark A. Socinski'ye göre, atezolizumab (Tecentriq) adlı immünoterapinin kullanıldığı 3 faz-III klinik çalışmanın havuzlanmış analizlerinde bağışıklıkla ilgili yan etkiler, daha uzun genel sağkalımla ilişkilendirdi.

Bağışıklık sisteminin anormal / aşısı aktivasyonu

İmmünoterapilerin yan etkileri, bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonu sebebi ile gerçekleşir.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2021 Toplantısı'nda rapor edilen sonuçlara göre, ileri evre akciğer kanseri için birinci basamak tedavi olarak atezolizumab alan ve bir immünoterapi ilişkili yan etki yaşayan hastalar için ortanca genel sağkalım 26 aya yaklaşırken, immünoterapi yan etkisi yaşamayanlar için sadece 13 aydı.

Bununla birlikte atezolizumab ile ciddi, yani 3. derece veya daha yüksek immünoterapi yan etkisi yaşayan hastalar, en kısa genel sağkalıma sahipti. İmmünoterapi ilişkili ciddi yan etkiye sahip olanların sağkalımı, 1-2. derece yan etki yaşayanlar veya hiç yaşamayanlardan daha kısaydı. Socinski, bu olumsuz durumun tedavi kesintilerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Aşağıda, en sık görülen immünoterapi yan etkileri özetlenmektedir:

immunoterapi yan etkileri oranlari pd 1 pd l1 oranlari

İmmünoterapi yan etkileri hakkında öğrenilecek çok şey var

İmmünoterapi yan etkileri yaşayan hastalarda sağkalımın bu denli olumlu olması, çalışmayı sunan Socinski tarafından "sürpriz" olarak nitelendirildi ve bu bulgunun, yan etkilerin nasıl karakterize edildiğini veya kemoterapinin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini yansıtabileceğini söyledi.

Bununla birlikte yeni ortaya çıkan asıl sorular, "Bu bulguya karşı nasıl eylem almalı, bu bulgu nasıl bir avantaja çevrilebilir?"

İmmünoterapi yan etkileri ve sağkalım sonuçları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasının, doktorların hastaları bu yan etkiler için nasıl izlediğini değiştirebilir. Böylelikle hangi hastaların daha yüksek dereceli yan etkiler yaşayabileceği konusunda daha iyi tahminlere yol açabilir ve nihayetinde bu yüksek dereceli olaylardan kaçınmak için potansiyel olarak tedavi seçimini etkileyebilir.

Çalışmanın detayları

Socinski sunumunda, immünoterapi yan etkilerinin, tekli tedavi olarak bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri alan hastaların %80'inde ve kombinasyon rejimlerinde %95'e varan oranlarda rapor edildiğini söyledi.

Socinski ve çalışma arkadaşları, küçük hücreli dışı akciğer kanseri için birinci basamak atezolizumab ve kemoterapiyi değerlendiren faz 3 IMpower130, IMpower132 ve atezolizumab artı kemoterapiyi artı bevasizumabı değerlendiren faz 3 IMpower150 klinik çalışmalarından elde edilen verilere baktılar.

  • Toplamda, atezolizumab ile tedavi edilen 1.557 hastaya ve çalışmaların kontrol kollarında bulunan 900 hastaya ait verileri analiz ettiler.
  • Sunulan verilere göre, atezolizumab ile tedavi edilen hastaların %48 herhangi bir derecedeki immünoterapi ilişkili yan etkileri yaşarken, %11'i derece 3-5. derece yan etkiler yaşadı.
  • Herhangi bir derecedeki en yaygın immünoterapi yan etkileri döküntü (%28), hepatit (%15) ve hipotiroidizmdir (%12).
  • Atezolizumab kolundaki ortancı sağkalım, 0,69'luk bir tehlike oranı immünoterapi yan etkileri olan hastalar için 25.7 ay ve olmayan hastalar için 13.0 aydı.
  • Kontrol kolundaki ortanca genel sağkalım, immünoterapi yan etkileri olan hastalar için 20.2 ay ve olmayan hastalar için 12.8 aydı (HR'si 0.82).
  • Atezolizumab kolundaki genel yanıt oranı yan etkileri olan hastalar için %61.1 ve olmayanlar için %37.2 idi.