Yeni bir aştırmaya göre, ileri evre hepatoselüler karsinom (karaciğer kanseri) için neoadjuvan (ana tedavi öncesi küçültücü) tedavi olarak immünoterapiler, karaciğer kanserinin standart tedavisi olan tirozin kinaz inhibitörlerinden "daha uygun" olabilir.

JAMA Network Open'da yayınlanan bir meta-analiz çalışmasına göre, ileri evre hepatoselüler karsinomalı (HCC) hastalarda neoadjuvan tedavi olarak immün kontrol noktası inhibitörleri sınıfından immünoterapiler, "akıllı kanser ilacı" olarak bilinen tirozin kinaz inhibitörlerinden (TKİ'ler) daha güvenli olabilir.

Araştırmacılar, immünoterapilerde TKİ'lere göre daha düşük oranda "ciddi yan etkiler" buldular. Bununla birlikte, karaciğer toksisite oranları, 2 tedavi tipi ile benzerdi.

Araştırmacılar bu meta-analizi, özellikle neoadjuvan tedavi için klinik denemeler tasarlamaya odaklanarak, ileri evre karaciğer kanseri tedavilerinin yan etki profilleri hakkındaki mevcut kanıtları değerlendirmek için yürüttüler.

Analiz, 30 tek gruplu, plasebo kontrollü ve çift ajanlı faz 2 ve 3 klinik denemelerinden elde edilen verileri içeriyordu. Denemeler, ilerlemiş karaciğer kanserli 12.921 hastayı kapsıyordu.

Araştırmacılar, TKİ alan hastaların %46'sında, immünoterapi alan hastaların %24'ünde ve immünoterapi artı TKI kombinasyonu alan hastaların %36'sında ciddi yan etkilerin meydana geldiğini buldular.

Bir Tedavinin Yan Etkisi Nasıl Derecelendirilir?

  • Derece 0: Toksisite (yan etki) yok
  • Derece 1: Ilımlı yan etki
  • Derece 2: Orta yan etki, tıbbi müdahale gerekir
  • Derece 3: Ciddi yan etki, hastaneye yatış gerekir
  • Derece 4: Yaşamı tehdit eden yan etki
  • Derece 5: Yaşam kaybı

TKİ alan hastaların %21'inde ve immünoterapi alan hastaların %28'inde karaciğer yan etkileri gözlendi.

Araştırmacılar ayrıca karaciğer kanserinde en sık tercih edilen TKİ olan sorafenibi, diğer TKI'lerle karşılaştırdılar ve gruplar arasında benzer bir karaciğer yan etki riski buldular (risk oranı [RR], 1.06; %95 GA, 0.92-1.24).

Araştırmacılar, immünoterapileri sorafenib ile karşılaştırdıklarında, benzer bir karaciğer ve diğer yan etkiler riski buldular.

Sonuç olarak bu çalışmada, immünoterapiler, ileri evre karaciğer kanserli hastalarda TKI'lerden daha olumlu bir yan etki profiline sahipti ve bu nedenle neoadjuvan tedavi olarak daha uygun ilaçlar olabilir.

*