Hepatosellüler karsinom (HCC), dünya genelinde karaciğer kanserinin en yaygın formunu oluşturur ve özellikle ileri evrelerde tedavisi zorludur. Geçmişte, HCC'nin tedavisi esas olarak kemoterapiye dayanıyordu; ancak bu yaklaşım, sınırlı etkinlik ve önemli yan etkiler nedeniyle ideal olmaktan uzaktı. Yıllar içinde, bilim insanları ve klinik araştırmacılar, bu hastalığın tedavisinde daha etkili ve daha az toksik yöntemler arayışı içine girdiler. Bu arayış, immünoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler gibi yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açtı.

Günümüzde, ileri evre HCC tedavisi, özellikle immünoterapi ile kombinasyon halinde kullanılan oral tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) olmak üzere, hedefe yönelik tedavilere odaklanmaktadır. Bu tedavi stratejileri, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirirken, hastalık ilerlemesini yavaşlatma ve genel sağkalım sürelerini uzatma potansiyeline sahiptir.

Dünya çapında, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından yayımlanan tedavi rehberleri, kanser tedavisi konusunda kritik önem taşıyan ve geniş bir kabul gören kılavuzlar olarak öne çıkmaktadır. İleri evre HCC için sistemik tedavi kullanımına yönelik güncellenen ASCO kılavuzu, tedavi pratiğinde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Bu kılavuz, birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedaviler için kapsamlı önerilerde bulunarak, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin HCC tedavisinde nasıl bir merkezi rol oynadığını güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.

İleri Evre HCC Tedavisinde ASCO Güncellemeleri

ASCO, ileri evre hepatosellüler karsinom (HCC) için sistemik tedavinin kullanımına dair kılavuzlarını güncelledi.

Birinci Basamak Tedavi

Child-Pugh sınıf A ileri evre HCC'li ve ECOG performans durumu skoru 0 veya 1 olan hastalar için, birinci basamak tedavi olarak atezolizumab artı bevacizumab veya durvalumab artı tremelimumab önerilmektedir. Bu öneri, orta ila yüksek kaliteli kanıtlara dayanarak güçlü bir tavsiyedir.

Atezolizumab artı bevacizumab veya durvalumab artı tremelimumaba kontrendikasyonu olan hastalar için alternatif olarak sorafenib, lenvatinib veya durvalumab alabilirler. Bu da orta kaliteli kanıtlara dayanarak güçlü bir tavsiyedir.

Child-Pugh sınıf A, karaciğer hastalığının şiddetini değerlendiren bir sistemde, karaciğer fonksiyonlarının "hafif" derecede bozulduğunu gösterir. Bu sınıflandırma, karaciğer hastalığının komplikasyonlarına karşı iyi bir kompansasyon düzeyi ve daha iyi bir hastalık gidişatına işaret eder.

İkinci Basamak Tedavi

Child-Pugh sınıf A ileri evre HCC'li ve iyi performans durumuna sahip hastalar için ikinci basamak tedavi önerileri, hastanın aldığı birinci basamak tedaviye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Birinci basamakta atezolizumab + bevacizumab alan hastalar için ikinci basamak tedavi olarak aşağıdakilerden herhangi biri önerilir:

  • Bir tirozin kinaz inhibitörü (TKI) — sorafenib, lenvatinib veya cabozantinib gibi — veya ramucirumab (düşük kaliteli kanıtlara dayanarak zayıf bir tavsiye)
  • Nivolumab + ipilimumab (vaka serilerinden elde edilen verilere dayanarak)
  • Durvalumab + tremelimumab. (Bu öneriyi destekleyen veri bulunmamaktadır.)

Eğer birinci basamakta durvalumab + tremelimumab verilmişse, ikinci basamak tedavi olarak bir TKI önerilir (düşük kaliteli kanıtlara dayanarak zayıf bir tavsiye). Ayrıca, atezolizumab + bevacizumab da düşünülebilir, ancak bu öneriyi destekleyen veri bulunmamaktadır.

Üçüncü Basamak Tedavi ve Child-Pugh Sınıfı B HCC

Üçüncü basamak tedavi için, Child-Pugh sınıf A hastalığı ve iyi performans durumuna sahip hastalar, önceki tedavilerle aynı etki mekanizmasına sahip olmayan yukarıda belirtilen ajanlardan herhangi birini alabilir (düşük kaliteli kanıtlara dayanarak zayıf bir tavsiye).

Child-Pugh sınıfı B hastalığı ve iyi performans durumuna sahip hastalar için, sağlık hizmeti sağlayıcıları hastanın altta yatan karaciğer fonksiyonunu, kanama riskini, portal hipertansiyon varlığını, ekstrahepatik yayılımın boyutunu, tümör yükünü ve majör vasküler invazyonu göz önünde bulundurmalıdır. Child-Pugh B sirozlu tedavi edilmemiş hastalar için, tipik olarak Child-Pugh A hastalığı için kullanılan rejimlerin faydalı olabileceğini öneren sınırlı veriler bulunmaktadır (düşük kaliteli kanıtlara dayanarak zayıf bir tavsiye).

Bu güncellemeler, ileri evre HCC tedavisinde kritik öneme sahip olup, tedavi seçeneklerini genişletmektedir. Sağlık profesyonelleri, bu yeni kılavuzları hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, tedavi sonuçlarını optimize etme fırsatına sahiptir.