4. evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı ve likit biyopsi (bir kan testi) ile tümör mutasyon yükü (Tumor Mutational Burden, TMB) ölçümleri yüksek olan hastaların immünoterapiden belirgin olarak daha fazla fayda gördüğü ve bu hastaların immünoterapi ile yaşam süresinin daha uzun olduğu saptandı. Bu çalışma, Aggarwal ve arkadaşları tarafından 26 Şubat 2020'de Clinical Cancer Research adlı dergide yayımlandı.

- İlgili konu: Tümör mutasyon yükü nedir? Önemi

Bazı hastalar immünoterapilerden fayda görürken, bazıları görmüyor. Her hasta için başarı şansı en iyi olan tedaviyi seçmemize yardımcı olmak için yeni, girişimsel olmayan biyobelirteçleri tanımlamak önemli bir ihtiyaçtır ve likit biyopsiler artık bunu yapmamıza yardımcı olacak bir araçtır.

Çalışmanın sonuçları

  • Tedaviden kalıcı bir şekilde fayda elde eden hastalar, kalıcı bir klinik yarar sağlamayan hastalara kıyasla daha yüksek medyan (ortanca) tümör mutasyon yüküne sahipti: 21.3 mutasyon/Mb'ye kıyasla 12.4 mutasyon/Mb.
  • Megabaz (Mb) başına tespit edilen mutasyon sayısı 16'dan yüksek olan 24 hastanın, ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 14.1 ay idi; buna karşın tümör mutasyon yükü en düşük olan 24 hastalık diğer grupta ise bu süre 4.7 aydı.
  • Tümör mutasyon yükü yüksek saptanan grup için, hastaların yarısından fazlası tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için, ortanca genel sağkalım süresine ulaşılmadı; düşük tümör mutasyon yükü grubunun ortanca genel sağkalımı 8,8 aydı.

Basit bir kan testi ile 500 farklı gende mutasyon taraması yapılabilir

Araştırmacılar bu "likit / sıvı biyopsi" panelini, 52'si bu çalışma için değerlendirilebilen 66 hastanın tümör mutasyon yükünü ölçmek için kullandılar. Ortanca tümör mutasyon yükü megabaz (Mb) başına 16.8 mutasyon idi ve kalıcı klinik fayda yaşayan hastalarda, fayda görmeyenlere göre anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç

Likit biyopsi ile tümör mutasyon yükü tayini ve buna göre immünoterapi planı yapılması şimdiye kadar FDA onayı almamıştır. Bununla birlikte bu çalışma, 4. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, likit tümör mutasyon yükü ile immünoterapiye bağlı klinik sonuçlar arasında şimdiye kadar bildirilen en güçlü ilişkiyi ortaya koydu. Yakın gelecekte, onkoloji pratiğinde tedavi seçimini yapmak için likit tümör mutasyon yükü kullanılmaya başlanabilir.