Malign plevral mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) olan hastaların tedavisinde cerrahi bir yaklaşım olarak plevrektomi dekortikasyonunun (akciğer zarının sıyrılması) kullanılmasının, eğer bu uygulama ile görülebilir tam tümörler temizlenebilirse ki buna makroskopik tam rezeksiyon denir, hastaların genel yaşam süresini uzattığı bulundu. Bu bulgular, 3 Aralık 2020'de Annals of Surgery'de rapor edilen retrospektif (geçmişe dönük) bir araştırmadan gelmektedir.

Plevral mezotelyoma, akciğer yüzeyini kaplayan akciğer zarının agresif bir kanseridir; ağırlıklı olarak önceden asbeste maruz kalmadan kaynaklanır. 

Mezotelyomanın teşhisi ve tedavisi ile ilgili ABD Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) kılavuzları, cerrahi makroskopik tam rezeksiyonun başarılması da dahil olmak üzere multi-modalite (çok uygulamalı yaklaşım) tedavisinin kullanımına yönelik önerilerde bulunur ve sistemik tedaviler (kemoterapi ve immünoterapi), bu hastalığın temel tedavisi olarak görülmektedir.

Mezotelyoma tedavisi için ekstraplevral pnömonektomi, bir akciğerin ve paryetal plevra (dış akciğer zarı), perikardiyum (kalp zarı) ve diyafram bölümlerinin çıkarılmasını içerir ve bu hali ile oldukça kapsamlı / radikal bir cerrahidir. Mezotelyoma için alternatif bir cerrahi uygulama ise, akciğer koruyucu bir cerrahi yöntem olan plevrektomi dekortikasyonu, pariyetal (dış) ve viseral (iç) plevranın ve görünür tümör kitlelerinin çıkarılmasını içerir. Genişletilmiş plöroektomi dekortikasyonu, perikardiyumun ve aynı taraf diyaframın cerrahi olarak çıkarılmasını da içerir.

mezotelyoma nedir parietal viseral plevra

Mezotelyomalı hastaların cerrahi tedavisi için plevrektomi dekortikasyonu ve genişletilmiş plevrektomi dekortikasyonunun giderek daha çok ekstraplevral pnömonektomiye tercih edildiğine dair kanıtlar olmasına rağmen, bu çalışmanın amacı kısa ve uzun vadeli sonuçların yanı sıra hastalık gidişatını etkileyen faktörleri değerlendirmektir.

Bu analiz, 2007 ve 2015 yılları arasında tek bir kanser merkezinde planlı plörektomi dekortikasyonu yapılan ardışık 355 mezotelyomalı hastanın tıbbi kayıtlarından alınan verilere dayanıyordu.

En sık görülen ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşamı tehdit edici düzeyde olmayıp sıklık sırasına göre şu şekilde idi: uzun süreli hava kaçağı (% 46,5), derin ven trombozu (% 21,1), atriyal fibrilasyon (% 13,9), lenf sıvısı sızıntısı (% 7,9), ampiyem (% 7,6) ve pnömoni (% 6,9) idi. 30 ve 90 günlük mortalite (yaşam kaybı oranı) bu hastalar için sırasıyla % 3 ve % 4.6 idi.

Bu cerrahi ile görünür tümörleri tamamen temizlenebilen hastaların ortanca genel sağkalım süresi 23,2 ay iken, tam temizleme yapılamayanlarda bu süre 11,6 ay idi (P <.0001).

Tam cerrahi temizleme yapılan grupta erkek cinsiyete (tehlike oranı [HR], 1.79; kadın cinsiyete kıyasla; P = .002) ve daha yüksek tümör evresine (T1'e kıyasla T3 için HR, 2.31: P <.001) sahip olmak, hastalık gidişatını olumsuz etkileyen faktörlerdi. Tersine, adjuvan kemoterapi (HR, 0.45 vs adjuvan kemoterapi yok; P <.001), ameliyat sırasında ısıtılmış kemoterapi (HR, 0.60; P = .024 ) ve epiteloid histoloji (HR, 0.62 vs bifazik histoloji; P = .003) daha iyi hastalık sonuçları ile ilişkili idi.

Sonuç

Her ne kadar tek merkezde gerçekleştirilmiş olsa da üç yüzü aşkın hasta sayısı, istatistiki analizleri ve çalışmanın gücünü tatmin edici kılmıştır ve bu çalışma, plörektomi dekortikasyonunun 30 ve 90 günlük düşük bir mortalite ile yapılabileceğini doğruluyor.

Ayrıca, bu cerrahi uygulama, mezotelyomalı hastalar için çoklu-modalite tedavisini daha uygulanabilir hale getiriyor.

2020 yılı içinde mezotelyoma tedavisinde hem kombine (ikili) immünoterapinin FDA onayı alması hem de bu çalışma ile akciğer koruyucu cerrahi yaklaşımın güvenliğini-etkinliğini göstermesi, yüz güldürücü tedavi seçeneklerinin artması açısından oldukça önemli gelişmelerdir.

Bu yaklaşım, nezotelyoma tedavisinde cerrahinin yerini desteklemekte ve gelecekteki kapsamlı ve hasta alımının rastgele yapılacağı çok merkezli çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır.

*