Kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalık ilerlemesi olan, tekrarlayan veya metastatik serviks (rahim ağzı) kanseri olan yetişkin hastalar için doku faktörüne yönelik bir antikor ve mikrotübül inhibitör konjugatı olan tisotumab vedotin-tftv (Tivdak, Seagen Inc.) adlı ilaca, 20 Eylül 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) hızlandırılmış onay verdi.

FDA'nın Hızlandırılmış Onayı Takiben Geleneksel Onay

29 Nisan 2024'te FDA, kemoterapi sonrası hastalık ilerlemesi gösteren tekrarlayan veya metastatik rahim ağzı kanseri olan hastalar için tisotumab vedotin-tftv (Tivdak, Seagen Inc. artık Pfizer Inc. bünyesinde) ilacına geleneksel onay verdi. Tisotumab vedotin-tftv daha önce bu endikasyon için hızlandırılmış onay almıştı.

Düzenli onay, innovaTV 301 (NCT04697628) çalışmasına dayanmaktadır. Bu açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli, randomize çalışmada, bir veya iki önceki sistemik tedavi rejimi almış 502 rahim ağzı kanseri hastası kaydedilmiştir.

  • Çalışmanın ana etkinlik ölçütü olan genel sağkalım süresi, tisotumab vedotin grubunda ortanca 11,5 ay (95% güven aralığı: 9,8 - 14,9) ve kemoterapi grubunda 9,5 ay (95% güven aralığı: 7,9 - 10,7) olarak saptanmıştır (Hazard Oranı [HR]: 0.70, p-değeri: 0.0038).
  • İlerlemesiz sağkalım süresi tisotumab vedotin grubunda ortanca 4,2 ay (95% güven aralığı: 4,0 - 4,4), kontrol grubunda ise 2,9 aydır (95% güven aralığı: 2,6 - 3,1) (HR: 0.67, p-değeri: <0.0001).
  • Onaylanmış objektif yanıt oranı, tisotumab vedotin grubunda %17,8 (95% güven aralığı: 13,3 - 23,1) ve kontrol grubunda %5,2 (95% güven aralığı: 2,8 - 8,8) olarak belirlenmiştir (p-değeri: <0.0001).

Bu çalışmanın sonuçları, önceki hızlandırılmış onayın ardından gerekli olan pazar sonrası gereklilikleri yerine getirmiştir.

innovaTV 204 Çalışması ile Gelen İlk FDA Onayı

Onay, açık etiketli, çok merkezli, tek kollu bir klinik araştırma olan innovaTV 204'e dayanmaktadır. Çalışmaya dahil edilen tekrarlayan veya metastatik rahim ağzı kanserli 101 hasta, daha önce platin bazlı kemoterapi almış, bununla birlikte 2 basamaktan fazla tedavi almamıştı. Hastaların %69'u, önceki sistemik tedavinin bir parçası olarak bevasizumab almıştı. Hastalar, hastalık progresyonuna (ilerlemesine) veya kabul edilemez toksisiteye kadar 3 haftada bir 2 mg/kg tisotumab vedotin-tftv aldı.

Sonuçlar

Çalışmada ölçülmesi planlanan ana etkinlik sonuç ölçütü objektif yanıt oranı idi.

  • Tisotumab vedotin-tftv ile objektif yanıt oranı %24 (%95 güven aralığı: %15,9 - %33,3) ve
  • Ortanca yanıt süresi 8,3 aydı (%95 güven aralığı: 4,2 - üst güven aralığına henüz ulaşılamadı).

Laboratuvar anormallikleri dahil en yaygın (≥%25) advers reaksiyonlar, hemoglobin azalması, yorgunluk, lenfosit azalması, bulantı, periferik nöropati, alopesi, burun kanaması, konjonktival advers reaksiyonlar, kanama, lökosit azalması, kreatinin artışı, kuru göz, kanama zamanı uzaması (PT artışı), aktive parsiyel tromboplastin süresi uzamazı (aPTT artışı), ishal ve döküntüdür. Ürün prospektusu, oküler toksisite için kutulu bir uyarı içerir.

Önerilen doz, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar her 3 haftada bir 30 dakikada bir intravenöz infüzyon olarak verilen 2 mg/kg'dır (100 kg'ın üzerindeki hastalar için maksimum 200 mg).

*

serviks rahim ağzı kanseri ocak farkındalık ayı tedavi korunma erken tanı