Erken evre serviks (rahim ağzı) kanseri tedavisi olarak açık ameliyat yerine minimal invaziv / kapalı (laparoskopik veya robotik) cerrahi uygulanan hastaların sağkalım süreleri daha kısa bulundu. Oldukça yankı uyandıran bu çalışmanın sonuçları, onkolojik ameliyatların diğer ameliyatlardan farklı dinamiklere sahip olması gerektiğinin bir kez daha altını çizmektedir.

İki grup arasındaki farkın belirgin olması sebebi ile çalışma erken sonlandırıldı.

Serviks kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olmakla birlikte, ülkemizde kadınlarda görülme sıklığı açısından 9. sıradadır ve ülkemizde her yıl yaklaşık 1500 kadına serviks kanseri tanısı konmaktadır. Günümüzde artık bilinmektedir ki, servik kanserlerinin %99 kadarının nedeni HPV adlı virüstür. Pap-smear ve HPV testlerinin yaygınlaşması ile serviks kanserlerinin %80 kadarı erken evrelerde (bölgesel ya da bölgesel olarak ilerlemiş evrede) tanı almaktadır.

1 evre rahim ağzı kanseri, tüm rahim kanserlerinin % 40 kadarını oluşturur ve temel tedavisi ameliyattır. 2. evrede ise ameliyat çoğu zaman uygun bir tedavi değildir ve radyoterapi eşzamanlı kemoterapi standart tedavidir.

Aşağıdaki şekilde 1. evre rahim ağzı kanseri resmedilmiştir:

birinci 1 evre rahim ağzı serviks kanseri

Evre IA rahim ağzı kanseri henüz mikroskobik boyuttadır, bu evre ancak taramalar sırasında saptanabilir. Evre IB’de ise rahim ağzı kanseri gözle görülür boyutta ulaşmıştır, ancak 4 cm’den küçüktür, ayrıca rahim ağzı anatomik yapısı dışına taşmamıştır.

İlgili Konu:

Çalışmanın Detayları

  • Çalışmaya evre IA1 (lenfovasküler invazyona sahip), evre IA2, veya evre IB1 serviks kanserli hastalar alındı.
  • Serviks kanserinin histolojik alt türleri yassı hücreli karsinom, adenokarsinom ve adenoskuamöz karsinomdu ve hastalar bu evre serviks kanserinin standart tedavisi olan ameliyat ile tedavi edildi (minimal invaziv cerrahi ya da açık ameliyat).
  • Çalışmanın ölçmek istediği primer (ana) sonlanım noktası, 4.5 yıl sonundaki hastalıksız sağkalım idi.

Çalışmanın Sonuçları

  • 319 hastaya minimal invaziv (kapalı) cerrahi yapılırken, 312 hastaya açık cerrahi uygulandı.
  • Kapalı cerrahi uygulananların % 84.4'üne laparoskopi yapılırken % 15.6'sına robotik cerrahi uygulandı.
  • Hastaların ortalama yaşı 46 idi.
  • Hastaların %91.9'u evre IB1 serviks kanseri idi.
  • Çalışmanın en önemli sonucu olarak 4.5 yıl geçtikten sonra hastalıksız sağkalım oranı, kapalı ameliyat grubunda %86 iken, açık ameliyat grubunda % 95.6 idi.
  • Kapalı ameliyat yapılanda hastalık tekrarı veya serviks kanserine bağlı yaşam kaybı riski riski 3.7 kat daha yüksek bulundu.
  • Ayrıca kapalı cerrahi, 3. yılda daha düşük bir genel sağkalım oranı gösterdi (% 93.8'e karşı % 99).

Sonuç

Erken evre serviks kanserinin tedavisi için yapılmış geniş kapsamlı karşılaştırma araştırması olan bu çalışmada, minimal invaziv cerrahiler olan laparoskopi ve robot ile yapılan radikal histerektomi ameliyatı, açık cerrahiye kıyasla, daha düşük hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım oranları ile sonuçlandı.