Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) 2019 Meme Kanseri Kongresi'nde sunulan Stop & Go çalışmasının analizlerine göre sürekli kemoterapi, aralıklı uygulamaya göre hem yaşam süresini artırarak hem de yaşam kalitesini koruyarak ileri evre meme kanserli hastalarda daha fazla yarar gösterdi.

Faz-III bir klinik araştırma olan Stop & Go, HER2 negatif meme kanseri olan 420 hastayı, aralıklı bir kemoterapi programına (4 döngü, sonra bir "tedavi tatili", sonra başka bir 4 döngü) ya da ardışık olarak verilen aynı 8 döngüyü içeren sürekli bir kemoterapi programına atadı. Her iki kolda da birinci basamak tedavi olarak "paklitaksel artı bevasizumab", ikinci basamak tedavi olarak "kapesitabin ya da lipozomal doksorubisin" uygulandı.

Sağkalım sonuçları

Hollanda Zuyderland Tıp Merkezi'nden Frans Erdkamp, aralıklı tedaviye kıyasla hem birinci hem de ikinci basamak kemoterapide sürekli kemoterapi uygulamasının sağkalım yararları ile ilgili bulgular sundu. "Bu analizdeki ana odağımız, ikinci basamak tedavinin etkinliği üzerine olmasına rağmen, ilginç bir şekilde, güncellenmiş genel sağkalım sonuçları, birinci basamak dahil tüm hastalar için, sürekli tedavi ile daha iyi sağkalım gösterdi." dedi.

ileri evre meme kanserinde aralikli ve surekli kemoterapi alan hastalarin karsilastirilmasi
  • İkinci basamak tedavi alan 270 hasta iki kola ayrıldı: 131 kişiye aralıklı, 139 kişiye sürekli kemoterapi uygulandı. Aralıklı tedavi alanların progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 3.5 ay iken, devamlı tedavi alanlarda bu süre 5 ay bulundu (HR 1.04, CI= 0.69–1.57).
  • Hem birinci hem ikinci basamak için ortanca progresyonsuz sağkalım süresi, aralıklı tedavi alanlar için 14.6 ay iken, devamlı tedavi alanlarda 16.6 ay idi. 
  • Tüm hasta grubu için ortanca genel sağkalım süresi, aralıklı tedavi alanlarda 20.3 ay iken, sürekli tedavi alanlarda 23 ay idi (HR: 1.93, CI= 1.26–2.95).

Yaşam kalitesi sonuçları

Çalışmanın yaşam kalitesi sonuçları, Anouk Claessens tarafından sunuldu. "Klinik uygulamada, tedavi stratejilerinde önemli farklılıklar görüyoruz, bu nedenle modern ajanlarla birlikte zamanlamanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştıran bir denemenin yapılmasının yararlı olacağını düşündük" dedi. Dr. Claessens, çalışmanın başında, tedavi tatillerinin yaşam kalitesine fayda sağlayacağını sandıklarını belirtti.

Yaşam kalitesi, tedavi ve takip sırasında her 12 haftada bir ölçüldü. Her bir sıralama kolu için hem fiziksel hem de zihinsel yaşam kalitesi puanlarının seyri izlendi ve seyirdeki fark kollar arasında tahmin edildi. Ortanca takip süresi 11.3 aydı.

"Fiziksel yaşam kalitesi skorlarında, aralıklı tedavi kolunda doğrusal bir düşüş gördük." dedi Dr. Claessens ve ekledi: "Tedavi kolları arasındaki yaşam kalitesi seyrinin karşılaştırılması, maksimum farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını, ancak sürekli tedavi kolunda daha olumlu skorlar için bir eğilim olduğunu gösterdi."

Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacı Monique Bos, "Hipotezimize aykırı olan bu yaşam kalitesi sonuçlarına biraz şaşırdık. Hastalara tedavi programlarını açıklarken, kelimenin doğası gereği ‘tatil’in yararlı olabileceğini önerme eğilimindeyiz, ancak durum böyle değildi." dedi.

Yorum

Bu çalışma, klinik pratikte çok sık karşılaştığımız bir soruya anlamlı yanıtlar sunmaktadır; öyle ki ileri evre meme kanserine sahip hastalarımız, neden kendilerine aralıksız tedavi önerildiğini sormaktadır. Şimdiye kadar, artık kullanılmayan kemoterapi rejimlerinden elde ettiğimiz kanıtlara göre, metastatik (ileri evre) meme kanserinde sürekli kemoterapinin daha iyi olduğunu biliyorduk. Bu yeni Stop & Go çalışmasının hem sağkalım hem yaşam kalitesi verileri, daha önceki uluslararası tedavi rehberleri önerileri ile uyumlu olarak, tercihen tekli kemoterapinin (en azından birinci basamaktan sonra), hasta tolere ettiği ve etkili olduğu sürece sürekli olarak verilmesi gerektiğini desteklemektedir. Ayrıca, sürekli kemoterapinin, daha kötü yaşam kalitesiyle hiçbir şekilde ilişkili olmadığı sonucu oldukça anlamlıdır ve ileri evre meme kanserine sahip hastalarımızın sürekli kemoterapiyi tercih etmesinin önemini vurgulamaktadır.