• FDA onaylı: Evet
 • Etken madde adı: Amivantamab-vmjw
 • Ticari İsim: Rybrevant
 • Uygulama şekli: Intravenöz (IV)
 • Sınıfı: Monoklonal antikor, anti-EGFR-MET bispesifik antikor
 • Kategori: Hedefe yönelik ajan
 • Üretici: Janssen, Johnson & Johnson
 • Türkiye dağıtımı: Henüz yok
 • Onaylı olduğu kanser: Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekson 20 ekleme mutasyonlarına sahip lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)

Amivantamab Etki Mekanizması

 • Özelleşmiş Antikor: Düşük fukozlu IgG1 bispesifik monoklonal antikor, EGFR ve MET reseptörlerine spesifik olarak yönelir. Bu, antikorun hem EGFR hem de MET reseptörlerini yüksek oranda ifade eden tümör hücrelerine bağlanmasını sağlar; normal dokularda bu reseptörler bu şekilde ifade edilmez.
 • Geniş Kapsamlı Inhibitör Aktivite: Aktifleştirici ve dirençli EGFR mutasyonlarında, MET mutasyonlarında ve MET gen amplifikasyonunda inhibitör aktivite sergiler. EGFR ekson 20 ekleme mutasyonlarına sahip KHDAK'de inhibitör aktivite gösteren ilk moleküldür.
 • Sinyal Yolunun İnhibisyonu: EGFR ve MET sinyal yolunun inhibisyonu, hücre proliferasyonu, büyüme, invazyon/metastaz ve anjiyogenezde yer alan kritik mitojenik ve anti-apoptotik sinyallerin inhibisyonunu sağlar.
 • Reseptör Düşürülmesi: Antikor tedavisi, reseptör internalizasyonu ve lizozomal degradasyon yoluyla reseptör düşürülmesi ile ilişkilendirilir.
 • Mühendislik ile Modifiye Edilmiş Fc Bölgesi: Fc bölgesi, bağışıklık hücrelerindeki aktifleştirici Fcγ reseptörü CD16A (FCγRIIIa)'ya afinitesini artıracak şekilde mühendislik ile modifiye edilmiştir.
 • İmmünolojik Aracılı Fonksiyonlar: Bu mühendislik ile geliştirilmiş antikor, aralarında antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) ve/veya kompleman aracılı sitotoksisite (CDC) de bulunan immünolojik aracılı fonksiyonları tetikleyebilir.
 • Diğer İmmünolojik Mekanizmalar: Aktifleştirilen diğer immünolojik aracılı mekanizmalar arasında antikor bağımlı hücresel fagositoz (ADCP) ve antikor bağımlı hücresel trogositoz (ADCT) bulunur, bu süreçler özellikle monositler ve makrofajlar tarafından aracılık edilir.

Amivantamab için FDA Onay Çizelgesi

Amivantamab için Türkiye Ruhsatı ve Geri Ödeme Durumu

Amivantamab etken maddeli Rybrevant adlı ilaç, henüz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamıştır. Ayrıca henüz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından geri ödeme kapsamına alınmamıştır.

Ülkemizde bulunan bir ilaç olmadığı için, kullanılmak istenmesi durumunda öncelikle hastayı takip-tedavi eden tıbbi onkoloji uzmanı Sağlık Bakanlığı'ndan Endikasyon Dışı Onay almalı. Onay sonrası reçete ile, hasta bedelini kendi ödemek koşuluyla Türk Eczacılar Birliği (TEB) aracılığıyla ilaç ithal edilebilir. Bazı durumlarda, Sağlık Bakanlığı Endikasyon Dışı Onay sonrası Mahkeme kararı ile de ilaç TEB aracılığıyla getirtilebilmektedir.

Direncin Mekanizması

Shc 1 ve Gab 1'in artan ifadesi. Src ailesi kinazlarının artan aktivasyonu ve ifadesi. PI3K/Akt ve MAPK gibi hücresel sinyal yollarının aktivasyonu/indüksiyonu.

Emilim

Sadece IV yoluyla uygulanır.

Dağılım

Vücuttaki dağılımı iyi karakterize edilmemiştir.

Metabolizma

Amivantamab'ın metabolizması geniş olarak karakterize edilmemiştir. Yarı ömrü yaklaşık 11 gündür.

Doz Aralığı

Vücut ağırlığı <80 kg olan hastalar için önerilen doz, 1. ve 2. günlerde haftalık programda 4 hafta boyunca ve ardından her 2 haftada bir verilmek üzere bölünmüş infüzyon olarak 1,050 mg IV'dir. Vücut ağırlığı >80 kg olan hastalar için önerilen doz, 1. ve 2. günlerde haftalık programda 4 hafta boyunca ve ardından her 2 haftada bir verilmek üzere bölünmüş infüzyon olarak 1,400 mg IV'dir.

İlaç Etkileşimleri

Bugüne kadar karakterize edilmiş resmi bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Özel Dikkat Gerektiren Hususlar

 • İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar için dikkatli bir şekilde izleme yapılmalıdır. İlk infüzyonla en sık görülen bu reaksiyonlar için infüzyon hızı azaltılmalı veya şiddetine bağlı olarak kalıcı olarak durdurulmalıdır. İnfüzyon reaksiyonunun şiddetini önlemek ve/veya azaltmak için antihistaminikler (difenhidramin), antipiretikler (asetaminofen) ve glukokortikoidler (dekzametazon veya metilprednizolon) ile premedikasyon yapılabilir.
 • Hastalar, yeni veya ilerleyici pulmoner semptomlar için izlenmelidir. Yeni veya ilerleyici pulmoner semptomlar gösteren hastalarda tedavi durdurulmalı ve tedaviye bağlı pnömoni veya interstisyel akciğer hastalığı (ILD) doğrulanırsa kalıcı olarak sonlandırılmalıdır.
 • Hastalar, tedavi süresince ve tedavi tamamlandıktan sonra 2 ay boyunca güneşe maruz kalmamaları ve geniş spektrumlu güneş koruyucu ile koruyucu giysiler kullanmaları konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Cilt döküntüsü geliştiren hastalarda, topikal kortikosteroidler ile topikal ve/veya oral antibiyotiklerin kullanımı düşünülmelidir.
 • Yeni göz semptomları için hastalar izlenmeli ve hızla bir oftalmoloğa yönlendirilmelidir.
 • Embriyo-fetal toksisite riski bulunmaktadır. Üreme potansiyeli olan kadınlar, ilaç tedavisi süresince ve son dozdan sonra 3 ay boyunca etkili bir kontrasepsiyon kullanmalıdır. Emzirme döneminde ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkiler

En sık görülen yan etkilerden başlayarak, daha az sık görülenlere doğru şöyledir:

 1. Akneiform cilt döküntüsü, kuru cilt ve kaşıntı.
 2. İnfüzyonla ilişkili semptomlar; ateş, titreme, ürtiker, kızarma ve baş ağrısı.
 3. Pulmoner toksisite; artan öksürük, nefes darlığı ve pulmoner infiltratlar.
 4. İnterstisyel akciğer hastalığı (ILD) ve pnömoni daha ciddi olaylardır.
 5. Oküler toksisite; keratit, kuru göz, konjonktival kızarıklık, bulanık görüş ve üveit.
 6. Hafif mide bulantısı/kusma ve ishal.
 7. Yorgunluk ve anoreksi (iştah kaybı).
 8. Paronişya (tırnak eti iltihabı).