• FDA onaylı: Evet (ilk onay tarihi 23 Mart 2017)
 • Kutu adı: Bavencio
 • Etken madde adı: avelumab
 • Uygulama şekli: Enjeksiyon
 • Sınıfı: Monoklonal antikor, PD-L1 inhibitörü
 • Kategori: İmmün kontrol noktası inhibitörü, immünoterapi
 • Üretici: EMD Serono/Pfizer
 • Türkiye dağıtımı: Merck İlaç
 • Onaylı olduğu kanserler: Merkel hücreli karsinom, ürotelyal (mesane ve idrar yolları) karsinom, renal (böbrek) hücreli karsinom

Avelumab Etki Mekanizması Nasıldır?

 • Tümör hücreleri ve/veya tümör infiltre eden hücreler üzerinde ifade edilen PD-L1 ligandına bağlanan ve daha sonra PD-L1 ligandı ile T hücreleri ve antijen-sunan hücreler üzerinde bulunan PD-1 ve B7.1 reseptörleri arasındaki etkileşimi bloke eden bir insan IgG1 antikorudur.
 • PD-1 yolu aracılı immün kontrol noktasının blokajı, immün kaçış mekanizmalarının üstesinden gelir ve T hücresi immün tepkisini artırarak T hücresi aktivasyonuna ve çoğalmasına yol açar.
 • Antikor bağımlı hücresel sitotoksisiteyi de tetikleyebilmesi bakımından diğer PD-L1/PD-1 immün kontrol noktasını bloke eden antikorlardan farklıdır.

Bavencio için FDA Onayı Zaman Çizelgesi

Bavencio için Türkiye Ruhsatı

Bavencio, ilk olarak 18.08.2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı almıştır.

Ülkemizde ruhsatlı olduğu durumlar / terapötik endikasyonlar şu şekilde belirtilmiştir:

"BAVENCIO, metastatik Merkel hücreli karsinomlu (MHK) erişkin hastaların tedavisinde monoterapi olarak endikedir.

BAVENCIO, rezeke edilemeyen lokal ileri veya metastatik evre 1. basamak platin bazlı kemoterapiyi takiben hastalığı progresyon göstermemiş PD-L1 pozitif ürotelyal karsinomu (ÜK) olan yetişkin hastaların idame tedavisinde monoterapi olarak endikedir.

BAVENCIO, aksitinib ile kombinasyonunda ileri evre PD-L1 pozitif berrak hücreli renal kanserli yetişkin hastaların birinci basamak tedavisinde endikedir."

Bavencio Geri Ödemesi Var mı?

Bavencio, şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) tarafından geri ödeme kapsamına alınmamıştır.

Şubat 2023 itibarı ile Bavencio fiyatı, 200 mg'lık 1 flakon için 14.678 ₺ olarak gözükmektedir. 70 kilo bir hastanın, tedavi gününde 4 flakon kullanması gerekecektir.

Direnç Mekanizması

 • Diğer bağışıklık kontrol noktası yolaklarının (örn., TIGIT, TIM3 ve LAG3) artan ekspresyonu ve/veya aktivitesi.
 • Diğer bağışıklık kaçış mekanizmalarının artan ifadesi.
 • Treg'ler, miyeloid türevli baskılayıcı hücreler ve M2 makrofajları içeren tümör mikroçevresi içindeki immün baskılayıcı popülasyonların artan sızması.
 • CSF-1, triptofan metabolitleri, TGF-β ve adenosin dahil olmak üzere tümör mikroçevresinde çeşitli sitokinlerin, kemokinlerin ve metabolitlerin salınması.

Dağılım

Vücuttaki ortalama dağılım hacmi 4,72 L'dir. Kararlı durum seviyelerine 4-6 haftada ulaşılır.

Metabolizma

Avelumabın ana eliminasyon mekanizması proteolitik bozunmadır. Terminal yarılanma ömrü 6 gün mertebesindedir.

Doz

Mesane kanseri, MHK ve böbrek kanseri için önerilen doz, IV enjeksiyon şeklinde 14 günde bir 800 mg'dir.

İlaç etkileşimleri

Bugüne kadar hiçbiri iyi karakterize edilmemiştir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Avelumab, T hücresi aktivasyonu ve proliferasyonu nedeniyle önemli immün aracılı yan etkilere neden olabilir. Bu immün aracılı reaksiyonlar herhangi bir organ sistemini içerebilir ve en yaygın reaksiyonlar pnömonit, hepatit, kolit, hipofizit, pankreatit, nörolojik bozukluklar ve adrenal ve tiroid disfonksiyonudur.
 • İnfüzyonla ilişkili reaksiyonları yakından izleyin. Hastalara ilk 4 infüzyondan önce bir antihistaminik ve asetaminofen ile ön ilaç verilmelidir. Hafif veya orta dereceli infüzyon reaksiyonları için, infüzyon hızını kesmeniz veya yavaşlatmanız gerekir. Şiddetli veya yaşamı tehdit eden infüzyon reaksiyonları için infüzyon durdurulmalı ve kalıcı olarak kesilmelidir.
 • Tedaviden önce ve tedavi sırasında tiroid ve adrenal fonksiyonu izleyin.
 • Hastaları hiperglisemi ve/veya diyabetin diğer belirtileri açısından izleyin.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz modifikasyonuna gerek yoktur.
 • Hafif veya orta şiddette karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz modifikasyonuna gerek yoktur. Avelumab şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çalışılmamıştır.
 • Gebelik kategorisi D.
Yan Etki 1

Yorgunluk ve asteni.

Yan Etki 2

İnfüzyonla ilgili reaksiyonlar.

Yan Etki 3

Mide bulantısı, kusma, iştah azalması.

Yan Etki 4

Artraljiler, oligoartrit, poliartrit, tenosinovit, polimiyalji romatika ve miyaljiler ile kas-iskelet belirtileri.

Yan Etki 5

İshal ve karın ağrısı olan kolit.

Yan Etki 6

Hipofizit, tiroid bozuklukları, adrenal yetmezlik ve diyabet dahil olmak üzere endokrinopatiler.

Yan Etki 7

Nöropati, miyozit ve miyastenia gravis, Guillain-Barré sendromu veya meningoensefalit ile nörolojik yan etkiler.

Yan Etki 8

Deri döküntüsü ve kaşıntı.

Yan Etki 9

Dispne ve öksürük.

Yan Etki 10

Karaciğer fonksiyon testlerinde (AST, ALT) ve serum bilirubinde yükselmelerle birlikte karaciğer yan etkileri.

Yan Etki 11

Anemi, trombositopeni, lenfopeni ve nötropeni.

Yan Etki 12

Serum lipazı ve serum amilazındaki yükselmeler.