The Lancet Oncology'de bildirilen SANET-p adlı faz-III klinik çalışma, ileri evre pankreas nöroendokrin tümörleri olan hastalarda plaseboya kıyasla surufatinib ile progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımda önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Surufatinib, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, FGFR1 ve CSF-1R'yi hedefleyen, anti-anjiogenez sınıfından yeni bir küçük molekül inhibitörü ilaçtır.

Çalışmanın ayrıntıları

Çift kör, çok merkezli Çin'de yapılan bu çalışma, ileri evre ve iyi diferansiye pankreatik nöroendokrin tümör tedavisi için daha önce 2 basamak sistemik tedavi alan 172 hastayı içeriyordu. Hastalığın ilerleyişine, dayanılmaz yan etkiye ve zayıf tedavi uyumuna kadar ardışık 4 haftalık döngülerde günde bir kez 300 mg oral surufatinib (113 hasta) veya plasebo (59 hasta) almak üzere Şubat 2016 ile Kasım 2019 arasında hastalar rastgele 2:1 oranında kollara atandı. Hastalık ilerlemesi olan plasebo grubundaki hastalar için surufatinibe geçişe izin verilmiştir.

Çalışmada ölçülmek istenen birincil sonlanım noktası, tedavi edilmesi amaçlanan grupta araştırmacı tarafından değerlendirilen progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım oranı idi.

Progresyonsuz sağkalım sonuçları

  • Surufatinib grubunda 19.3 aylık ve plasebo grubunda 11.1 aylık bir ortanca takip süresinde önceden planlanmış bir ara analiz gerçekleştirilmiştir.
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım surufatinib grubunda 10.9 aydı (% 95 güven aralığı [CI] = 7.5-13.8 ay) ve plasebo grubunda 3.7 aydı (% 95 GA = 2.8-5.6 ay) (tehlike oranı [HR] = 0,49,% 95 CI = 0,32–0,76; P = 0,0011).
  • Araştırma, ara analizde erken durdurma kriterlerini karşıladı ve bağımsız veri izleme komitesinin tavsiyesi üzerine çalışma surufatinib kolun ile plasebo arasında büyük fark olduğu için sona erdirildi.
  • Körleştirilmiş bağımsız inceleme komitesi değerlendirmesinde, ortanca progresyonsuz sağkalım surufatinib grubunda 13.9 ay (% 95 CI = 11.0-24.9 ay) iken plasebo grubunda 4.6 ay (% 95 CI = 3.6-7.4 ay) idi (HR = 0.34 ,% 95 CI = 0,21–0,55, P <.0001).
  • Plasebo grubundaki 59 hastanın toplam 31'i (% 53) surufatinib almak için geçiş yaptı.
  • Ara analiz sırasında genel sağkalım verileri olgun değildi; analiz sırasında, surufatinib grubundaki hastaların % 18'inde ve plasebo grubundaki hastaların % 15'inde yaşam kaybı meydana gelmişti.

Yan etkiler

  • Surufatinib grubunda en yaygın ciddi (derece ≥ 3) tedaviyle ilişkili yan etkiler hipertansiyon (plasebo grubunun % 7'sine karşı surufatinib kolunda %38), proteinüri (% 10'a karşı % 2) ve hipertrigliseridemiydi (% 7'ye karşı % 0).
  • Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler, hastaların % 22'sine karşılık % 7'sinde bildirilmiştir; surufatinib grubunda en yaygın bildirilen ciddi yan etkiler şunlardır: % 4'ünde proteinüri ve % 2'sinde asit (karıdna sıvı), diyare, gastrointestinal kanama, kusma ve karaciğer hasarıdır.
  • Olumsuz olaylar, surufatinib grubundaki iki hastada yaşam kaybına yol açtı ve nedenleri gastrointestinal kanama (muhtemelen tedaviye bağlı olarak kabul edilir) ve beyin kanamasından oluşur.

Sonuç

Surufatinib progresyonsuz sağkalımı önemli ölçüde iyileştirir ve progresif, ilerlemiş pankreas nöroendokrin tümörleri olan hastalarda kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahiptir ve bu hasta grubu için potansiyel bir tedavi seçeneği olabilir.

*

Ek okuma: Nöroendokrin tümör nedir?

Nöroendokrin sistem, hormon üreten (endokrin) hücreler ve sinir hücrelerinden oluşmaktadır. Nöroendokrin hücreler çoğunlukla sindirim sistemi (mide, bağırsaklar gibi) ve akciğer gibi organlarda bulunmaktadır. Nöroendokrin tümörler, vücudun her yerinde görülebilmekle birlikte, sıklıkla gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem, akciğer ve pankreasta bulunan nöroendokrin hücrelerde ortaya çıkan, nadir kanserlerdir.

nöroendokrin tumorler hangileridir

Nöroendokrin tümörlerin çoğu erken evrelerde herhangi bir belirti göstermemekte ve büyümesi yıllar almaktadır. Bunun yanı sıra bazı türleri ise agresiftir ve hızlı büyüme özelliğine sahiptir. Bu durum tümörün zamanında tespit edilmesini ve kontrol altına alınmasını zorlaştırmaktadır.

Bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik pankreas nöroendokrin tümörler içn standart tedavi algoritması (NCCN rehberi, 2018)

Bölgesel olarak ileri veya metastatik pankreas nöroendokrin tümör standart tedavi algoritması

İLGİLİ KONULAR:

*

Aşağıdaki videoda, pankreas kanseri çeşitleri ve tedavileri daha iyi anlaşılabilir: