Kanada Toronto'daki Akciğer Kanseri 19. Dünya Kongresi'nde küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi hakkında dikkat çeken bir immünoterapi araştırması sunuldu.

Sunulan bu araştırmaya göre, daha önce tedavi almamış ve ilk basamak tedavi olarak karboplatin artı etoposid ile kombinasyon halinde immünoterapi atezolizumab (piyasa adı Tecentriq) alan ileri evre küçük hücreli akciğer kanserli hastaların genel yaşam süresi, standart tedavinin (karboplatin+etoposid) yanında plasebo alan hastalara göre daha uzun bulundu.

IMpower133 adlı bu klinik araştırma için 201 hasta kemoterapi+immünoterapi ve 202 hasta kemoterapi+plasebo koluna rastgele atandı. Hastalara 4 kür, 21 günde bir karboplatin+etoposid+atezolizumab ya da karboplatin+etoposid+plasebo uygulandı. Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktaları olarak, genel sağkalım (overall survival) ve tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma (progresyonsuz sağkalım) süresi belirlendi.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Çalışmanın 14. ayına gelindiğinde, medyan (ortanca) genel sağkalım süresi, kemoterapi artı atezolizumab alan hastalarda 12.3 ay iken, kemoterapi artı plasebo alanlarda 10.3 ay idi.
  • Kemoterapiye, bir anti-PD-L1 immünoterapi ilacı olan atezolizumab eklenmesi, küçük hücreli akciğer kanserine bağlı yaşam kaybı riskini %30 azalttı.
  • Bu çalışmada immünoterapi, PD-L1 düzeyinden bağımsız olarak etki gösterdi.
Küçük hücreli Akciğer kanserinde yaşam süresi IMpoewr133 çalışması atezolizumab tecentri

Kongre ile eşzamanlı New England Journal of Medicine'da yayımlanan bu çalışma, ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak tedavisinde immünoterapi kombinasyonunun pozitif sağkalım verilerini gösteren ilk faz-3 klinik araştırma olması bakımından oldukça dikkat çekicidir.

Bununla birlikte çalışmada beyin metastazı olan hastalar arasında bir sağkalım farkı olmadı. Ayrıca ileri yaş hastaların kemoterapi+immünoterapi kombinasyonundan, genç hastalara göre daha fazla fayda gördükleri, yeni ve henüz nedeni bilinmeyen bir bulgu olarak karşımıza çıktı.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi, 20 yıldır yeni bir ilacın onay alamadığı bir alandı, taa ki çok yakın bir tarihe kadar. 17 Ağustos 2018'de nivolumab adlı immünoterapi ilacı, bu kanserin ikinci basamak tedavisi için FDA onayı almıştı. Şimdi ise atezolizumabın, birinci basamak tedavi olarak etkinlik göstermesi, hastalarımız ve bizler için umut verici bir gelişmedir.