Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen ve en çok yaşam kaybına neden olan kanser türü olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte akciğer kanserinin tedavisinde 2010 yılı sonrası gözle görülür gelişmeler oldu. Özellikle son iki yılda immünoterapilerin ve hedefe yönelik akıllı ilaçların 4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserindeki sonuçları hepimiz için heyacan vericiydi..

1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 3. Evre Hastalıkta İmmünoterapi Durvalumab Kullanıma Girdi (Mart 2018)

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların %25’i 3. evrede tanı alır ve bu hastaların büyük bir kısmının ana tedavi yöntemi kemoterapi ile ışın tedavisinin birlikte kullanımıdır. Bu ikili tedaviye ragmen hastalığın nüks (tekrarlama) ihtimali yüksektir. İmmünoterapiler, bağışıklık sistemi üzerindeki baskıyı kaldırarak tümör hücrelerine kendi savunma hücrelerimizin saldırmasını sağlayan tedavilerdir. Vücuda sirayet etmiş 4. evre akciğer kanserinde immünoteraninin etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılması 3. evre hastalar için de kullanımını gündeme getirmiştir.

Evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanserli 700 hastaya ışın tedavisi ve en az iki kür platin içeren kemoterapi verildikten sonra hastaların bir kısmı tedavisiz takibe alınırken diiğer guruba PD-L1 baskılayıcısı durvalumab (Imfinzi) uygulanmış. Durvalumab ile hastalığın tekrarlamasına kadar geçen sürede ek 12 aylık düzelme sağladı (1).

3. evre küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda ana tedavi sonrası koruyucu amaçla denenen pekçok ilaç çalışması başarısızlıkla sonuçlanırken durvalumab bu evredeki hastalardaki tedavi stratejisini değiştirdi. Bu çalışma ile durvalumab 3. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde FDA onayını alarak kullanıma girdi.

2. EGFR Pozitif Akciğer Kanserinin İlk Basamak Tedavisinde Afatinib FDA Onayı Aldı (Ocak 2018)

Küçük hücreli dışı akciğer adenokanser tipinde %20 oranında gözlenen EGFR mutasyonuna karşı geliştirilen çok sayıda ilaç mevcuttur. Bu ilaçlardan olan afatinib daha önceden, önceki akıllı ilaçlara direnç gelişmesi veya ilacın tolere edilememesi durumunda kullanılabiliyordu.

Afatinibin yeni kullanımı yapılan üç klinik çalışmanın alt gurup analizine dayanmaktadır. Çalışma analizinde tedaviden fayda görme oranı % 66 iken 1 yılın üstünde fayda görmeye devam eden hasta oranı % 52 idi. Bu analiz sonrası Ocak 2018'de Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, EGFR mutasyonu pozitif 4. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarının birinci basamak tedavisinde, afatinib (Glotrif) adlı akıllı ilaca onay verdi.

3. Erken Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi mi Radyoterapi mi? (Ocak 2018)

Erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin standart tedavisi ameliyattır. Fakat son yıllarda radyoterapi ve girişimsel radyoloji (ameliyatsız kanser tedavileri) teknolojilerindeki gelişmeler ile ameliyat dışı tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir. Radyasyon tedavisi alanındaki teknolojik yeniliklerden biri sterotaktik vücut radyoterapisidir (stereotactic body radiation therapy = SBRT). Bu yöntemle toplam hesaplanan radyasyon dozu tek veya birkaç seferde uygulanır ve birçok noktadan tümöre odaklanan ışınlar ile tümörü tamamen tahrip etmek amaçlanır.

Çalışma kapsamında ABD Ulusal Kanser Veritabanı’nda kayıtlı erken evre akciğer kanserli 84.839 hasta değerlendirildi. Hastalar, uzak organ metastazı olmayan ve tümör boyutu 4 cm’den az, küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardı. Hastaların 76.623’üne ameliyat, 8.216’sına SBRT uygulandı. 1 aylık ve 3 aylık yaşam kaybı oranları cerrahi kolunda daha sık saptandı. Bu çalışmada SBRT'nin cerrahiye alternatif etkili bir yöntem olduğu gösterildi. Uzun süreli sonuçları beklemek gerekse de operasyona uygun olmayan hastalarda bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

4. Vücuda Sirayet Etmiş ALK Pozitif Akciğer Kanseri İlk Seri Tedavisinde Alectinib FDA Onayı Aldı (Kasım 2017)

ALK pozitifliği küçük hücreli dışı akciğer kanserinde %5 oranında görülür. İlk sıra tedavide crizotinib kullanırken hastalığında artış saptananlarda FDA onayını alarak kullanıma girmişti.

Hiç tedavi almamış ALK pozitif akciğer kanserinde crizotinible kıyaslayan çalışmasında crizotinibe göre hastalığın ilerlemesine kadar geçen sürede ek 15 aylık katkı sağladığı, hastalardaki yaşam kaybı ve hastalıktaki ilerlemeyi ek %53 daha fazla azalttığı gösterildi. Bu çalışmaya dayanarak alectinib (Alecensa) FDA onayını alarak birinci basamaktaki yerini aldı.

5. BRAF Pozitif 4. Evre Akciğer kanserinde Dabrafenib ve Trametinib Başarısını Ortaya Koydu (Eylül 2017)

BRAF mutasyonu cilt kanseri malign melanoma sık karşılasılan bir mutasyondur. Bu genetik değişikliğe karşı geliştirilen ikili ilacın birlikte kullanımının büyük başarı sağladığını biliyoruz. Aynı genetik değişiklik %1-2 oranında küçük hücreli dışı akciğer kanserinde de mevcuttur. Aynı kombine tedavinin akciğer kanserindeki etkinliğinin değerlendirildiği çalışmaya daha önce herhangi bir tedavi almamış BRAF V600 mutasyonuna sahip vücuda sirayet etmiş küçük hücreli dışı akciğer kanserine sahip hastalar alındı. Tedavi olarak BRAF engelleyici dabrafenib (Tafinlar) ve MEK engelleyici trametinib (Mekinist) verildi. Bu çalışmada hastalığın kontrol altında tutulma süresi 10.9 ay ve tedavinin kanseri kontrol etme oranı %75 olarak belirlendi.

Akciğer kanserinde etken olan genetik değişiklikler bulundukça buna karşı geliştirilen akıllı ilaçlar hastalarımızın tedavisine büyük ölçülerde katkı sağlayacaktır.

6. EGFR Pozitif 4. Evre Akciğer Kanserinde Osimertinib Etkinliğini Gösterdi (Eylül 2017)

EGFR pozitif akciğer kanseri tedavisinde ilk seçenek, eski nesil tirozin kinaz inhibitörleri erlotinib (Tarceva) ve gefitinib (Iressa) idi. Bu tedavilere direnç geliştiğinde bir genetik test daha yapılır ve bu genetik test sonucunda EGFR geninde T790M mutasyonu saptanır ise osimertinib (Tagrisso ) kullanılırdı. Yapılan çalışmada ilk seçenek olarak osimertinib kullanımı, erlotinib veya gefitinibe göre sağkalım üstünlüğü gösterdi.

7. 4.ERvre Akciğer Kanserinde İmmunoterapilere ne Kadar Devam Etmeliyiz? (Eylül 2017)

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immünoterapiler etkinliğini ortaya koydu, fakat bu tedavilerin ne kadar sürmesi ne zamana kadar verilmesi ile ilgili elimizde net bir veri yok. Bu süreyi belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada 1 yıllık nivolumab (Opdivo) tedavisi altında hastalığı ilerlemeyen hastaların bir bölümünün tedavisi kesilmiş diğer bölümü ise tedaviye devam edilmiş. Hastalığın kötüleşmesine kadar giden süre tedaviye devam edilenlerde daha uzun olmakla birlikte genel yaşam süreleri her iki grup arasında fark saptanmamış. Daha uzun süreli takip ve yeni çalışmalarla desteklenmedikçe immünoterapiden fayda gören hastalarda tedaviye devam etmek daha uygun düşüncesindeyiz.

8. İleri Evre Organ Kanserleri İçin Geniş Genetik Testlere FDA Onayı (Kasım 2017)

Daha kapsamlı yeni nesil DNA sıralama testi (next-generation DNA sequencing), ender ama tedavi edilebilir hedefleri olan hastaların belirlenmesine ve moleküler onkoloji araştırmalarını hızlandırmasına umut sağlıyor. Foundation One CDx adlı genetik test, kanserle ilişkili olduğu bilinen 324 gende mutasyonları tespit edebiliyor. Bu mutasyonlar özellikle akciğer, kolon, meme, yumurtalık ve deri kanseri melanomda sıklıkla görülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR