ESMO (Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği) Kongresi 2021'de sunulan kapsamlı bir klinik araştırmanın sonuçlarına göre, postmenopozal hormon reseptörü (HR) pozitif / insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif metastatik meme kanseri için aromataz inhibitörü letrozole CDK 4/6 inhibitörü ribosiklib (Valamor) eklendiğinde, ortanca genel sağkalımda 12 aylık bir iyileşme olmuştur.

Metastatik Meme Kanserinde Sağkalımın 5 Yılı Aştığını Gösteren İlk Çalışma

MONALEESA-2 adlı klinik araştırmada, hormon baskılama tedavisi letrozol alan 668 hasta 1:1 oranında iki gruptan birine rastgele atandı ve deney grubuna ribosiklib, kontrol grubuna ise plasebo verildi.

ESMO 2021 Kongresi'nde, metastatik meme kanseri birinci basamak tedavisinde ribosiklibe 2017 yılında FDA onayı getiren MONALEESA-2 çalışmasının nihai genel sağkalım sonuçları sunuldu.

Dikkat Çeken Sonuçlar

  • Ortanca 6,6 yıllık bir takipte, ortanca genel sağkalım plasebo kolunda 51,4 aya karşı ribosiklib ile 63,9 aydı.
  • Bu sağkalım artışı, göreceli yaşam kaybı riskinde riskinde %24'lük bir azalmaya karşılık gelmektedir ( P = .004).
  • Tahmini 6 yıllık genel sağkalım oranı ribosiklib için %44,2 iken plasebo ile %32,0 olmuştur.

Bu, ileri evre meme kanseri için bir faz 3 klinik araştırmada 5 yılı aşan bir ortanca genel sağkalımı görteren ilk bilgidir.

CDK 4/6 İnhibitörleri ile Meme Kanserinde Tedavi Anlayışı Değişti

Hormon pozitif meme kanserinde "kemoterapisiz tedavi" anlayışı oturdu.

Hormon pozitif meme kanseri tedavisinde son 5 yıldır en çok konuştuğumuz ilaçlar CDK 4/6 baskılayıcılardır. Bu ilaçlar mitoz (hücre bölünme) döngüsü engelleyici olarak etki ederler ve bu grupta benzer etki mekanizmasına sahip uluslararası onaylı 3 ilaç vardır: palbosiklib (Reampla), ribosiklib (Valamor) ve abemasiklib (Yulareb). Bu gruptan ilk olarak 2015 yılında palbosiklib (ABD kutu adı Ibrance, Türkiye'de Reampla) meme kanserli hastalar için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alan ilaç olmuştur. Daha sonra ise abemasiklib (henüz ülkemizde geri ödeme almadı) ve ribosiklib (ABD kutu adı Kisqali, Türkiye'de Valamor) 2017 yılında FDA onaylarını almıştır. Bu ilaçlar 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından meme kanserli hastalarda kullanılmak üzere onaylanmış ve ruhsatlandırılmıştır.

Meme kanserinin standart hormonal tedavisinin bir CDK 4/6 inhibitörü ile kombinasyonu, hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif ileri evre meme kanserine sahip menopoz sonrası kadınlar için şu anda standart birinci basamak meme kanseri tedavisi olarak kabul edilmektedir; yani, bir CDK 4 / 6 inhibitörünün (örn., palbociclib, ribociclib, abemaciclib), aromataz inhibitörü veya fulvestrant ile eş zamanlı uygulanması.

MONALEESA-2 çalışmasının gerçekten etkileyici sonuçları, ribosiklib gibi CDK 4/6 inhibitörlerinin ön saflarda kullanımını desteklemektedir.

Ribosiklib ve diğer CDK 4/6 inhibitörleri, metastatik hastalık için tutarlı ilerlemesiz sağkalım yararı göstermiştir, ancak ribosiklib, kesin genel sağkalım sonuçları olan ana faz 3 denemelerinin ilkidir. Ve bu sonuçlar uzun zamandır bekleniyorlardı.

MONALESSA-2'deki genel sağkalım yararı, yaklaşık 20. ayda ortaya çıkmaya başladı ve zamanla artmaya devam etti.

Diğer faydaların yanı sıra, ilk kemoterapiye kadar geçen süre ribosiklib ile ortanca 50.6 aya karşılık plasebo ile 38.9 aydı; bu nedenle hastalar "kemoterapi kullanılmaya başlamak için bir yıl kazandılar.

Denemede ribosiklib için yeni yan etkiler gözlemlenmedi. En yaygın yan etkiler nötropeni ve karaciğer fonksiyon anormallikleriydi, ancak bunlar büyük ölçüde asemptomatik (belirtisiz) laboratuvar bulgularıydı ve tamamen geri döndürülebilirdi. Ribosiklib ile tedavi edilen hastaların çoğunda EKG'de (kalp grafisinde) iki kat uzamış QT aralığı saptandı, ancak yine bu bulgunun hiçbir klinik sonucu tespit edilmedi. Ribosiklib kolundaki hastaların %1'inden azında interstisyel akciğer hastalığı gelişti. Bu yan etkilerin çoğu, tedavinin ilk 12 ayında meydana geldi.