10 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), ileri evre böbrek hücreli karsinomalı (renal cell carcinoma= RCC) yetişkin hastaların birinci basamak tedavisi için lenvatinib (Lenvima, Eisai) artı pembrolizumab (Keytruda, Merck) kombinasyonunu onayladı.

Bu, böbrek kanseri tedavisi için onay alan 4. immünoterapi artı hedefe yönelik ilaç kombinayonu oldu.

CLEAR çalışması ile gelen FDA onayı

Bu kombinasyonun etkililiği, daha önce tedavi almamış, ileri evre böbrek kanserli hastalarda çok merkezli, açık etiketli, randomize bir faz 3 klinik araştırma olan CLEAR'da değerlendirilmiştir.

Hastalar, PD-L1 tümör ekspresyon durumuna bakılmaksızın çalışmaya kaydedildi. Bu onayı destekleyen hasta grubu, tek ajan sunitinib (357 hasta) ile karşılaştırıldığında lenvatinib artı pembrolizumab (355 hasta) ile randomize edilen hastaları içermektedir.

Çalışmanın ana etkililik sonlanım noktaları, bağımsız radyolojik inceleme ile değerlendirilen progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım idi.

Sonuçlar

  • Pembrolizumab ile lenvatinib alan hastaların ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 23,9 ay (%95 GA: 20.8, 27.7) iken, sunitinib ile 9.2 aydı (HR 0.39; %95 GA: 0.32, 0.49; p<0,0001).
  • Ortanca genel sağkalım süresine iki kolda da hastaların yarısından çoğu sağkalmaya devam ettiği için ulaşılmadı (HR 0.66; %95 GA: 0.49, 0.88; p=0.0049).
  • Objektif yanıt oranları kombinasyon kolunda %71 (%95 GA: 66, 76) ve sadece sunitinib %36 (%95 GA: 31, 41; p<0,0001) idi.
  • Tam yanıt oranları, kombinasyon ve sunitinib kollarında sırasıyla %16 ve %4 idi.

Yan etkiler

Klinik çalışmalarda lenvatinib ve pembrolizumab alan hastaların ≥ %20'sinde bildirilen en yaygın yan etkiler şunlardır: yorgunluk, ishal, kas-iskelet ağrısı, hipotiroidizm, hipertansiyon, stomatit, iştah azalması, döküntü, mide bulantısı, kilo kaybı, disfoni, proteinüri, palmar- plantar eritrodisestezi sendromu, karın ağrısı, hemorajik olaylar, kusma, kabızlık, hepatotoksisite, baş ağrısı ve akut böbrek hasarı. CLEAR'daki hastaların %5'inde miyokard enfarktüsü (%3.4) ve serebrovasküler olay (%2.3) dahil olmak üzere arteriyel trombotik olaylar meydana geldi.

Dozu

İleri evre renal hücreli kanserde hastalar için önerilen dozlar, 2 yıla veya hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde bir kez 20 mg lenvatinib ile 3 haftada bir 30 dakika boyunca intravenöz infüzyon olarak uygulanan 200 mg pembrolizumab veya her 6 haftada bir 30 dakika boyunca intravenöz infüzyon olarak uygulanan 400 mg pembrolizumabdır.