ABD Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi'nde (Journal of the National Cancer Institute) yayımlanan araştırmaya göre, sigara öyküsü, metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda bağışıklık kontrol noktası inhibitörü sınıfından immünoterapilere yanıtı tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Akciğer kanserleri: Sigaraya bağlı oluşanlar ve diğerleri

Akciğer kanseri sigaranın dünya genelinde yaygınlaşmaya başlamasından önce nadir tümörlerden biri idi. Şimdi ise hem erkekler hem kadınlarda dünya geneli kansere bağlı yaşam kayıplarının birinci nedenidir; öyle ki 2020 yılında akciğer kanserine bağlı 1,8 milyon yaşam kaybı gerçekleşti. Sigaranın başını çektiği tütün ve tütün ürünleri, tüm akciğer kanserlerinin %90'ının sebebidir.

Akciğer kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Sigara-immünoterapi yanıtı çalışmasının detayları

Çalışma kapsamında araştırmacılar, tekli immünoterapi alan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) 644 hastayı değerlendirdi:

 • Hiç sigara içmemiş 105,
 • Eskiden sigara içen 375 ve
 • Halen sigara içen 164 hasta vardı.

Sonuçlar

 • Çalışmada değerlendirilen 644 hastanın immünoterapiye objektif yanıt oranları;
  • halen sigara içenlerde en yüksekti %28,
  • eski sigara içenlerde %23,5 ve
  • hiç sigara içmeyenlerde %11,4.
 • PD-L1 tümör orantı skoru (TPS) ve diğer özellikler kontrol edildikten sonra, sigara içme durumu artmış objektif yanıt oranı ile anlamlı şekilde ilişkilendirildi. Hiç sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, daha önce sigara içenler için olasılık oranı 2.07 ( P =.04) ve halen sigara içenler için 3.04 ( P = .003) idi.
 • İmmünoterapi alan ve hiç sigara içmemiş olanlar, eski sigara içenlere ve halen sigara içenlere göre önemli ölçüde daha kısa progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalıma sahipti. Ortanca progresyonsuz sağkalım, hiç sigara içmeyenlerde 2.07 ay, eski sigara içenlerde 3.65 ay (tehlike oranı [HR], 0.74; P =.01) ve halen sigara içenlerde 3.68 aydı (HR, 0.60; P <.001).
 • Yine benzer şekilde, immünoterapi alan ve hiç sigara içmemiş olanlar, eskiden sigara içenlere ve halen sigara içenlere göre sayısal olarak daha kısa genel sağkalıma sahipti. Ortanca genel sağkalım, hiç sigara içmeyenlerde 9.9 ay, daha önce sigara içenlerde 12.9 ay (HR, 0.85; P =.23) ve halen sigara içenlerde 13.2 aydı (HR, 0.78; P =.10).
 • PD-L1 ve diğer özellikler için ayarlama yapıldıktan sonra, çok değişkenli analizlerde sigara paketi-yıllarının iki katına çıkarılması, iyileştirilmiş klinik sonuçlarla önemli ölçüde ilişkiliydi.

Yazarlara göre analizleri, sigara paketi yıllarının ek öngörü sağlayabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak araştırmacılar, sigara içme öyküsünün, akciğer kanserinde immünoterapi yanıtını öngörmek için rutin olarak değerlendirilen PD-L1'den bile daha değerli bilgiler sağlayabileceğini savundular.

Sigara içen akciğer kanseri hastaları immünoterapilere neden daha iyi yanıt veriyor?

Herşeyden önce bu çalışma, sigara içmenin avantajlı bir durum olduğu şeklinde algılanmamalıdır; akciğer kanserleri erken evrelerde bile tedavisi zorlu bir hastalıktır ve sigara hali hazırda tüm kanserlere bağlı yaşam kayıplarının %30 kadarının nedenidir. Akciğer kanserinde immünoterapiye yanıtta sigara içme durumu ise, bir avantaj ifadesinden ziyade bir biyobelirteç olarak karşımıza çıkmaktadır; yani, hangi hastaların immünoterapiye daha iyi yanıt vereceğini tahminde sigara içme durumu da hesaba katılabilir.

"Sigara içen hastaların immünoterapiye neden daha yanıt verdiği" sorusuna gelince; sigara, barındırdığı binlerce kimyasal ve karsinojen (kanser yapıcı) onlarca madde ile hücrelerde ciddi mutasyonlara sebep olmaktadır. Bir kanser hücresi, normal bir hücreden ne kadar farklı ise, immünoterapilerle tetiklenen bağışıklık sistemi tarafından da o kadar fazla etkilenmesi olasıdır.