2. ve 3. evre, üçlü negatif meme kanseri tanısına sahip ve daha önce herhangi bir tedavi almamış hastalarda ameliyata hazırlayıcı (neoadjuvan) iki tedavi karşılaştırıldı: immünoterapi artı kemoterapi ve standart tedavi olan sadece kemoterapi. Bu bağlamda immünoterapi atezolizumab + kemoterapi, plasebo + kemoterapiye kıyasla patolojik tam yanıt oranında istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bir artışla sonuçlandı.

 • Bu fayda, programlanmış ölüm ligandı 1 (PD-L1) durumundan bağımsız olarak görüldü.
 • Yeni güvenlik endişeleri / yan etkiler ortaya çıkmadı.
 • Yeni kombinasyon bu hasta grubu için daha iyi bir tedavi seçeneği sunabilir.

Patolojik tam yanıt nedir? Operasyon öncesi verilen küçültücü ne kadar etkili olduğunu gösteren sonuç, yapılan ameliyatta çıkan patoloji sonucudur. Eğer neoadjuvan tedavi sonrası, ameliyat patolojisinde hiç kanser hücresine rastlanmamışsa buna patolojik tam yanıt diyoruz. Patolojik tam yanıt saptanan hastalarda kanserin tekrarlama ihtimali daha düşüktür.

Bu çalışma neden önemli

 • Üçlü negatif meme kanseri, tipik olarak yüksek nüks (tekrar) ve metastaz oranları ile ilişkilidir.
 • Hormonal veye hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin olmadığı bir meme kanseri alt türü olarak, yeni tedavilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

IMpassion031 çalışma tasarımı

 • IMpassion031, randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü, çift kör ve faz 3 klinik çalışmadır.
 • Çalışmaya daha önce tedavi edilmemiş, tümör boyutu> 2 cm olan 2. ve 3. evre, üçlü negatif meme kanserli 333 hasta alındı.
 • Hastalar rastgele iki kola ayrıldı: atezolizumab artı kemoterapi koluna 165 ve plasebo artı kemoterapi koluna 168 hasta alndı.
 • Atezolizumab 2 haftada bir 840 mg; kemoterapi ise 12 hafta boyunca nab-paklitaksel takiben 8 hafta boyunca doksorubisin / siklofosfomid olarak uygulandı.
 • Çalışmada ölçülmek istenen ana sonlanım noktaları: tüm hasta grubunda ve PD-L1 pozitif hasta grubunda patolojik tam yanıt oranıdır.
 • İkincil sonlanım noktası: olaysız hayatta kalma.
 • Finansman: F. Hoffmann-La Roche, Ltd.

Öne çıkan sonuçlar

 • Medyan (ortanca) takip süresi: atezolizumab ile 20.6 ay ve plasebo ile 19.8 ay.
 • Patolojik tam yanı oranı: atezolizumab ile % 57.6 ve plasebo ile % 41.1 (fark, % 16.5; P = .0044).
 • PD-L1 pozitif hastalığı olan hastalarda (152 kişi) patolojik tam yanıt: atezolizumab ile % 68.8 ve plasebo ile % 49.3 (fark,% 19,5; tek taraflı P = .021; anlamlı değil).
impassion031 uclu negatif meme kanserinde immunoterapi ile etkileyici patolojik tam yanit oranlari
 • Ortanca olaysız sağkalım süresine her iki grupta da ulaşılmadı.
 • Yaygın olarak bildirilen yan etkilerin oranları, gruplar arasında nispeten benzerdi ve esas olarak kemoterapi ile ilişkiliydi.
 • Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler: atezolizumab ile % 22.6 ve plasebo ile % 15.6 idi.

Yorum

IMpassion031 çalışması, daha önce tedavi almamış 2. ve 3. evre üçlü negatif meme kanserli hastaların ameliyat öncesi tedavisinde immünoterapinin faydaları hakkında çok önemli bilgiler sağlamaktadır; yalnızca etkinlik açısından değil, aynı zamanda bir immünoterapi eklerken beklenene uygun olarak yan etkide yalnızca mütevazı artışlar görüldü.