Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), tüm akciğer kanserlerinin % 15 kadarını oluşturan ve hemen hepsinin sebebi sigara içmek olan nöroendokrin bir tümördür.

Küçük hücreli akciğer kanseri hücreleri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerine göre daha hızlı büyüme ve bölünme, ve daha erken metastaz yapma özelliklerine sahiptir.

Küçük hücreli akciğer kanseri, tanı anında çoğunlukla 4. evrededir ve bu kanserin tedavisinde kullanılabilecek ilaç sayı ve çeşidi, diğer akciğer kanserlerine göre daha azdır. Öyle ki 40 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak (başlangıç) tedavisinde 18 Mart 2019’da atezolizumabın (Tecentriq) FDA onayı almasına kadar bir değişiklik olmamıştı ve bu grup hastalar için ortanca genel sağkalım süresi 10 ay civarında idi. Ayrıca her ne kadar KHAK hem kemoterapi hem de radyoterapiye yüksek oranda yanıt verse de, tedaviye rağmen aylar içinde kanser tekrarı yaşanır.

4 Ekim 2019’da The Lancet adlı dergide yayımlanan CASPIAN çalışması, ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri birinci basamak tedavisi için yeni bir seçeneğini daha gündeme getirdi: anti-PD-L1 immünoterapisi durvalumab (Imfinzi).

CASPIAN çalışmasına, ileri evre ve daha önce kemoterapi almamış 500’den fazla hasta alındı ve standart tedavi olan platin+etoposid ikilisine durvalumab eklenmesi, sadece platin + etoposide göre yaşam süresini anlamlı derecede uzattı: 13 aya karşı 10 ay. Bu çalışmadaki sağkalım ve yan etki sonuçları, daha önce küçük hücreli akciğer kanseri birinci basamak tedavisinde atezolizumaba FDA onayı getiren IMpower133 çalışması sonuçlarına benzerdi.

NOT: Durvalumab (Imfinzi), daha önce Mayıs 2017’de ileri evre mesane kanseri ikinci basamak tedavisi ve Şubat 2018’de ameliyatla çıkarılamayan III. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin idame tedavisi için FDA onayı almıştı. Bu immünoterapi, henüz ülkemizde kullanıma girmemiştir.