Hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif metastatik meme kanserli kadınlar için birinci basamak tedavi olarak sikline bağımlı kinaz 4/6 (CDK 4/6) inhibitörü ve aromataz inhibitörünün kombinasyonunun etkinliğini ve güvenliğini değerlendiren bir çalışma sunuldu. Journal of Clinical Oncology adlı dergide yayımlanan ve 3 randomize klinik çalışmaya ait verileri içeren bulgular, yaşlı ve genç postmenopozal (menpoza girmiş) kadınların bu tedaviden benzer fayda gördüklerini, ancak yaşlı kadınların daha fazla yan etki yaşadıklarını belirtmiştir.

Meme kanserinin standart hormonal tedavisinin bir CDK 4/6 inhibitörü ile kombinasyonu, hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif ileri evre meme kanserine sahip menopoz sonrası kadınlar için şu anda standart birinci basamak meme endokrin terapisi olarak kabul edilmektedir; yani, bir CDK 4 / 6 inhibitörünün (örn., palbociclib, ribociclib, abemaciclib), aromataz inhibitörü veya fulvestrant ile eş zamanlı uygulanması.

Meme kanseri olan yaşlı kadınların yüksek yüzdesine rağmen, bu grup – özellikle 75 yaş ve üstü olanlar – klinik araştırmalarda yeterince temsil edilmemiştir. Bu nedenle, bir CDK4/6 inhibitörü ile kombinasyon halinde endokrin tedavisi düşünülen yaşlı hastaları ele alan klinik veriler sınırlıdır.

Bu analiz 3 klinik araştırmadan toplam 1105 hasta kaydetmiştir:

 • PALOMA-2: palbosiklib (Ibrance) ile birlikte veya tek letrozol,
 • MONALEESA-2: ribosiklib (Valamor) ile birlikte veya tek letrozol ve 
 • MONARCH-3: abemasiklib (Verzenios) ile birlikte veya tek anastrozol ya da letrozol.

Bu hasta grubunda 456 (%25) ve 198 (%10.8) hasta sırasıyla en az 70 veya 75 yaşındaydı. Her 3 çalışmanın da birincil sonlanım noktası, progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımdı. Tüm hastalar menopoz sonrası idi, metastatik hastalık için daha önce tedavi görmemişti ve genel performans durumu ECOG 0 veya 1 idi.

Analizin sonuçları

 • Analize alınan tüm hastalar için, ortanca progresyonsuz sağkalım süresi, tek başına bir aromataz inhibitörü alan hastalar için 14.8 ay ve bir CDK 4/6 inhibitörü ile kombinasyon halinde bir aromataz inhibitörü ile tedavi edilenler için 27.7 aydı.
 • Karşılık gelen sonuçlar, 70 yaş ve üstü hastalar için 19.2 ay ve 33.1 ay ve 75 yaş üstü için 13.7 ay ve 24.9 ay idi.
 • 75 yaş üstü ve 75 yaş altı hastalar yan etkiler açısından karşılaştırıldıklarında, yaşlı hastalarda daha yüksek ciddi (3. ve 4. derece) yan etkiler gözlendi: %88.8'e karşı %73.4.
 • Ek olarak, 75 yaş ve üstü hastalarda doz azaltma / atlama (%81.6 – %71.1) ve tedavinin kesilmesi (%32.0 – %12.1) daha fazla yaşandı.
 • 75 yaş ve üstü hastalar, bir aromataz inhibitörü ile kombinasyon halinde bir CDK 4/6 inhibitörü ile tedavi edilirken, daha fazla ishal (%53.6'e karşı %45.5) ve yorgunluk (%54.4 – %44.3) yaşadılar. 
 • 70 yaş ve üstü kombinasyon tedavisi alan hastalar için, 1 ila 3 tedavi döngülerinde daha yaygın olarak doz azaltma / kesinti meydana geldi ve nötropeni, ishal ve artmış kreatinin, doz azaltma / kesinti ile ilişkili en yaygın yan etkilerdi.

Sonuç olarak, ileri yaş gruplarındaki meme kanserli hastalar, CDK 4/6 inhibitörlerinden benzer yararlar sağlamaktadır ve bu hasta grubu için destekleyici tedavi önlemleri ile daha yakın yan etki yönetimi, yaşlı hastalarda bu tedavi rejiminin tolere edilebilirliğini artırabilir.

*

hormon pozitif meme kanseri ilaclari ve fda onay tarihleri (1) hormon pozitif meme kanseri ilaclari ve fda onay tarihleri (2)