Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Meme kanseri - Kanser tedavisinde son gelişmeler - Meme kanseri tedavisinde yenilikler
Meme kanseri tedavisinde yenilikler

Meme kanseri tedavisinde yenilikler

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
04.01.2018

Meme kanseri için beş yıllık adjuvan hormon tedavisinden sonra tekrar etme riski (Kasım 2017)

Homonal (endokrin) tedavi, metastatik olmayan hormon reseptör pozitif meme kanseri olan kadınlar için sağkalımı (yaşam sürelerini) sürekli olarak geliştirmektedir. Bununla birlikte, 60.000 kadını içeren geniş kapsamlı bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre beş yıllık programlanmış hormon tedavisinden sonra meme kanserinin tekrarlanma riskinin 15 yıla kadar devam ettiği bulunmuştur. Tekrarlama riski, lenf nodu durumu, tümör boyutu ve tümör derecesi ile kuvvetli bir ilişki göstermiştir. Bu veriler, yüksek riskli hastalar için adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) endokrin tedaviyi 10 yıla çıkarma yönündeki önceki önerileri doğrulamıştır. Ayrıca tedaviyi iyi tolere eden düşük riskli hastalar için de 10 yıllık hormonal tedavinin bir seçenek olarak sunulması fikrini desteklemektedir.

Metastatik meme kanseri için kemik düzenleyici/koruyucu ajanlarla ilgili güncellenmiş kılavuz (Ekim 2017)

Meme kanserinin metastaz yapma durumunda kemikler, öncelikli değerlendirilmesi gereken organlardandır. Kanser Bakımı Ontario ile birlikte Amerikan Klinik Onkoloji Derneği, metastatik meme kanserinde kemik düzenleyicilerin rolü üzerine odaklanmış güncel bir kılavuz yayınladı. Kanıtlar, şu an mevcut olan kemik koruyucu ilaçlar arasında bir üstünlük farkı olmadığını vurgulamıştır. Kanser tıbbı açısından en iyi bilinen kemik düzenleyici ilaç olan zoledronik asit ve muadilleri (genel olarak bisfosfonat olarak adlandırılırlar) ayda 1 kez toplardamardan serum şeklinde uygulanır. Bu uygulama şekli 3 ayda bir uygulama ile karşılaştırılmış ve bir etkinlik farkı bulunmamıştır. Yani bisfosfonat zolendronik asitin daha az sıklıkta verilmesinin, kanserli hastada iskelet olayı (örn. kırık, omuriliğe bası nedeniyle felç) riskini artırmayabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, kemik düzenleyiciler, ılımlı ağrı kesici etkileri göz önüne alındığında, kemik ağrısının yönetimi için tek başına yetersiz kalacağı vurgulanmıştır.

- İlginizi çekebilir: Kanser ve diş tedavisi! Kemik koruyucu ilaç kullananlar nelere dikkat etmeli?

Bekçi lenf nodu metastazı olan meme kanserli kadınlarda uzun vadeli hastalık sonuçları (Ekim 2017)

Erken evre meme kanserinde, eğer koltuk altında ele gelen metastatik bir lenf nodu yoksa ya da sadece bir veya iki metastatik sentinel (bekçi) lenf nodu varsa, rutin olarak koltuk altındaki (aksiller) tüm lenf nodlarının ameliyatla çıkarılmasının gerekli olmadığı fikri sağlamlaşmıştır. Yaklaşık 10 yıla varan takip sonucu elde edilen bilgiler, tek başına sentinel lenf nodu diseksiyonu sonrasında hem genel sağkalım hem de hastalıksız sağkalımın koltuk altındaki tüm lenf nodlarının alınmasından daha düşük olmamış olduğunu doğrulamıştır. Bu nedenledir ki erken evre meme kanserli hastalarda koltuk altına yönelik tahrip edici cerrahi (aksiller diseksiyon) yaklaşımlardan zorunlu olmadıkça kaçınılmalıdır.

İleri evre, HER2 negatif, hormon reseptörü pozitif meme kanseri tedavisi için Abemaciclib (Eylül 2017)

Abemaciclib (piyasa adı Verzenio), hormon reseptör pozitif, HER2 negatif ileri evre (metastaz yapmış) meme kanseri olan kadınlarda kullanılmaya hazır CDK 4/6 inhibitörlerinden olan üçüncü akıllı ilaçtır. Daha önce palbociclib (Ibrance) ve ribociclib (Kisqali) FDA onayı almıştı. Abemaciclib Faz III çalışmasında, abemaciclib ve fulvestrant progresyonsuz sağkalımı (tedavi ile hastalığın kontrol altında tutulma süresi) tek başına fulvestranta göre anlamlı bir şekilde uzatmıştır ve randomize olmayan bir faz II çalışmasında abemaciclib, kemoterapi sonrası hastalığında ilerlemesi (progresyon) olan hastalarda tek başına yarar sağlayarak dikkati çekmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, abemaciclib, FDA tarafından, önceki hormon tedavisinden sonra ilerleyici hastalığı olan kadınlar için fulvestrant ile kombine olarak ve hormonal tedavi ve kemoterapiden sonra ilerleyici hastalığı olan kadınlar için tek ajan olarak kullanılmak üzere onaylandı.

Düşük riskli, erken evre meme kanseri için kısmi meme ışınlaması (Ağustos 2017)

Kısmi meme ışınlaması (radyoterapi), erken evre meme kanseri için meme koruyucu cerrahiden sonra geleneksel bütün meme radyasyon tedavisine kıyasla daha uygun bir alternatif olarak sınırlı, odaklanmış radyasyon kullanımını ifade eder. 50 yaş üstü, düşük riskli, erken evre meme kanseri için meme koruyucu ameliyat geçirmiş 2000'den fazla kadının randomize edildiği bir çalışmada hastalara tüm meme radyoterapisi ya da kısmi radyoterapi uygulandı. Sonuçta 5 yıllık bölgesel hastalık tekrarı (nüks) oranları benzer bulundu. 50 yaş ve üstü, hormon reseptörü pozitif, lenf nodu tutulumu olmayan ve tümör boyutu ≤ 3 cm olan kadınlar için kısmı meme ışınlaması, tüm meme ışınlamasına makul bir alternatiftir.

Düşük riskli, HER2 negatif meme kanseri için antrasiklin kemoterapisi içermeyen adjuvan tedavi (Ağustos 2017)

Antrasiklinler, erken evre meme kanserinin ameliyat sonrası koruyucu (adjuvan) tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak kalp yan etkileri istenmeyen bir durumdur. Erken evre, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER2) negatif meme kanseri olan 4000'in üzerinde kadın arasında yapılan bir analizde, antrasiklin içermeyen kemoterapi rejimi dosetaksel ve siklofosfamid; antrasiklin, siklofosfamid ve taksan esaslı rejime bir miktar üstün bulunmuştur (4 yıllık hastalıksız sağkalım oranları % 88'e karşı % 91). Bununla birlikte, alt grup analizinde, antrasiklinler, düşük riskli hastalığı olan erken evre meme kanserli kadınlarda antrasiklinsiz tedaviye göre anlamlı olarak sonuçları iyileştirmemiştir. Sonuç olarak adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavi alması gereken kadınlar için, daha az yan etki profiline sahip dosetaksel ve siklofosfamid, düşük riskli HER2 negatif meme kanseri için uygun bir tedavi karşımıza çıkmaktadır.

Menopoza girmiş kadınlarda bifosfonatlar meme kanserine karşı koruyucu değildir (Ağustos 2017)

Bazı çalışmalar, kemik düzenleyici ilaçlar olan bisfosfonatların meme kanserine karşı koruyucu bir etkisini olabileceğini düşündürmüştür. Bununla birlikte 64 bin postmenopozal (menopoz sonrası) kadının 7 yıl takip edildiği geniş çaplı bir çalışmaya göre bisfosfonatların meme kanserini önleyici bir etkisi yoktur. Peki, bisfosfonat kullanan kadınların daha az meme kanserine yakalanıyor fikri nereden çıkmıştı? Olasılıkla ilişkinin kaynağı şuydu: kemik erimesi (osteoporoz) olan kadınlar daha sık bisfosfonat kullanıyordu ve kemik erimesinin sebeplerinden birinin östrojen eksikliği olduğunu biliyoruz. Yani bu kişilerde menopoz sonrası meme kanseri sıklığının az olmasının sebebi bisfosfonat kullanımı değil, österojen düzeylerinin daha düşük olması olabilir.

BRCA mutasyon taşıyıcılarının meme ve yumurtalık kanseri riskleri (Haziran 2017)

9800'den fazla kadın BRCA mutasyon taşıyıcısının ileriye dönük olarak takip edilmesine dayanan (prospektif) bir çalışmada, 80 yaşına kadar meme ve yumurtalık (over) kanseri gelişimi, BRCA1 taşıyıcıları için sırasıyla yüzde 72 ve 44; BRCA2 taşıyıcıları için ise yüzde 69 ve yüzde 17 olarak bulundu. BRCA gibi kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri mutasyonu taşıyıcısı kadınları, genetik ve yaşam tarzı gibi değiştirilebilir risk faktörleri açısından eğitmenin yanı sıra, koruyucu hormonal tedavi kullanımı ve yumurtalıkların alınması (ooforektomi) durumu gibi diğer risk azaltıcı önlemler konusunda genetik danışmanlık için yönlendirmeliler.

HER2 pozitif meme kanseri için adjuvan pertuzumab (Haziran 2017)

Pertuzumab (piyasa adı Perjeta), yüksek riskli HER2-pozitif meme kanseri için neoadjuvan tedavide fayda sağlamış olsa da, adjuvan tedavideki rolü merak edilmekteydi. Faz III APHINITY çalışmasında adjuvan kemoterapi ve trastuzumab (piyasa adı Herceptin) ile tedavi edilen HER2 pozitif meme kanseri olan 4800'den fazla hasta iki kola ayrılarak bir grubun tedavisine pertuzumab, diğer gruba ise plasebo (aktif madde içermeyen ilaç) eklendi. Ortanca olarak 45 aylık bir takipte, pertuzumab alan hastaların, üç yıllık hastalıksız sağkalım oranları daha yüksek bulundu (% 94'e karşı % 93). Lenf nodu metastazı olan hastalar, tedaviye pertuzumab eklenmesinden en fazla fayda görenleri oluşturdu. Bu çalışmaya bakarsak, lenf nodu pozitif hastalığı veya lenf nodu tutulumu olmadığı halde tümör boyutu 2 cm’den büyük kadınlar için adjuvan tedaviye pertuzumab eklenmesi önerilebilir. Ancak ilaç maliyeti burda en önemli problemdir. Henüz genel sağkalım üstünlüğü verileri olmadığı için ülkemizde kısa sürede geri ödeme onayı alamayacağını düşünmekteyiz.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Beğenmedim
Gönder
Kaynak:

1. Pan H, Gray R, Braybrooke J, et al.
20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years.
N Engl J Med 2017.

2. Van Poznak C, Somerfield MR, Barlow WE, et al.
Role of Bone-Modifying Agents in Metastatic Breast Cancer: An American Society of Clinical Oncology-Cancer Care Ontario Focused Guideline Update.
J Clin Oncol 2017.

3. Giuliano AE, Ballman KV, McCall L, et al.
Effect of Axillary Dissection vs No Axillary Dissection on 10-Year Overall Survival Among Women With Invasive Breast Cancer and Sentinel Node Metastasis: The ACOSOG Z0011 (Alliance) Randomized Clinical Trial.
JAMA 2017.

4. Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al.
MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy.
J Clin Oncol 2017.

5. Dickler MN, Tolaney SM, Rugo HS, et al.
MONARCH 1, A Phase II Study of Abemaciclib, a CDK4 and CDK6 Inhibitor, as a Single Agent, in Patients with Refractory HR(+)/HER2(-) Metastatic Breast Cancer.
Clin Cancer Res 2017.

6. Coles CE, Griffin CL, Kirby AM, et al.
Partial-breast radiotherapy after breast conservation surgery for patients with early breast cancer (UK IMPORT LOW trial): 5-year results from a multicentre, randomised, controlled, phase 3, non-inferiority trial.
Lancet 2017.

7. Blum JL, Flynn PJ, Yothers G, et al.
Anthracyclines in Early Breast Cancer: The ABC Trials-USOR 06-090, NSABP B-46-I/USOR 07132, and NSABP B-49 (NRG Oncology).
J Clin Oncol 2017.

8. Fournier A, Mesrine S, Gelot A, et al.
Use of Bisphosphonates and Risk of Breast Cancer in a French Cohort of Postmenopausal Women.
J Clin Oncol 2017.

9. Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, et al.
Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers.
JAMA 2017.

10. von Minckwitz G, Procter M, de Azambuja E, et al.
Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer.
N Engl J Med 2017.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Kanser Haberleri
Kolloidal gümüş suyu nedir? Kanser tedavisinde kullanılır mı?
Kolloidal gümüş suyu nedir? Kanser tedavisinde kullanılır mı?
İmmünoterapi Opdivo dahil 5 kanser ilacı ödeme listesine alındı!
İmmünoterapi Opdivo dahil 5 kanser ilacı ödeme listesine alındı!
Genç kızlarda meme kanseri ve memede oluşan iyi huylu kitleler
Genç kızlarda meme kanseri ve memede oluşan iyi huylu kitleler
Klamidya, yumurtalık (over) kanseri riskini ikiye katlayabilir
Klamidya, yumurtalık (over) kanseri riskini ikiye katlayabilir