Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Yeni geliştirilen tedavi seçenekleriyle diğer organlara metastaz yapmış, yani 4. evre meme kanserlerinde de yaşam süresinde belirgin derecede uzama söz konusudur. Tüm evreleri ile birlikte değerlendirildiğinde, bir kanserden tamamen iyileşmeyi ifade eden 5 yıllık sağkalım oranları meme kanseri için % 90'a ulaşmış durumdadır. Buna katkı sağlayan son iki yıldaki meme kanserindeki yeniliklere bakacak olursak;

Parmak uçlarının soğutulmasıyla kemoterapiye bağlı sinir hasarı yan etkisinde azalma sağlandı (Mart 2018)

Meme kanserinde hem koruyucu kemoterapi olarak hem de vücuda sirayet etmiş (metastatik) hastalıkta en sık kullandığımız kemoterapi ilacı paklitakseldir. Bu ilacın en önemli yan etkisi sinir hasarına bağlı gelişen parmak uçlarındaki uyuşmadır (periferik nöropati). Bu yan etki gelişen hastalarımızda kullanabileceğimiz bazı ilaçlar ve yöntemler olmakla birlikte (örneğin akupunktur), yapılan bir çalışma sinir hasarı gelişiminin engellenebileceğini ortaya kondu.

Meme kanseri tedavisi için haftalık pakitaxel kemoterapisi alan 40 hastanın değerlendirildiği çalışmada ayak ve el parmaklarının kemoterapi öncesi, sırasında ve sonrasında soğutulmasının parmak ucundaki uyuşma şikayetlerinin azalttığı gösterildi. Bu da hastalarımızın tedavileri almasını kolaylaştıran etkili bir yardımcı yöntem olarak kendini gösterdi.

- İlgili konu: Kemoterapiye bağlı saç dökülmesi önlenebilir: Dignicap isimli saçlı deriyi soğutma sistemi FDA onayı aldı

İleri evre, HER2 negatif, hormon reseptörü pozitif meme kanseri tedavisi için Abemaciclib (Mart 2018)

Abemaciclib (piyasa adı Verzenio), hormon reseptör pozitif, HER2 negatif ileri evre (metastaz yapmış) meme kanseri olan kadınlarda kullanılmaya hazır CDK 4/6 inhibitörlerinden olan üçüncü akıllı ilaçtır. Daha önce palbociclib (Ibrance) ve ribociclib (Kisqali) FDA onayı almıştı.

Abemesiklib yeni tanı konmuş, 4. evre meme kanseri hastalarında hem aromataz baskılacı hormon tedavileri ile hem de östrojen reseptörü baskılayıcısı fulvestrant ile birlikte kullanımı FDA onayı alarak klinik kullanıma girdi.

Ek olarak daha önce hormon baskılayıcı tedavi ve kemoterapi almış hastalarda da sağ kalım katkısı sağladığı ortaya kondu.

- İlgili konu: Hormon pozitif 4. evre meme kanseri başlangıç tedavisi için Abemaciclib FDA onayı aldı

Menopoz dönemindeki vücuda sirayet etmiş meme kanserinde etkili olan Ribosiklib, menopoz öncesi dönemdeki hastalarda da etkinliğini gösterdi (Şubat 2018)

Ribosiklib (piyasa adı Kisqali), hücre çoğalmasının döngüsünü baskılayan CDK4/6 baskılayıcı ilaçlar grubundan bir ilaçtır. Kadınlık hormonuna bağlı, HER2 reseptörü taşımayan, menopoz dönemindeki meme kanserli hastalarda; bu grup ilaçların hormon baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanımının hastanın yaşam süresine katkı sağladığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştu.

700 menopoz öncesi dönemde olan vücuda sirayet etmiş hormon reseptörü pozitif olan meme kanserli hasta MONALEESA-7 çalışmasıyla değerlendirildi. Bu hastalara ribosiklib ile birlikte overin (yumurta) hormon üretimini baskılayan ilaçlar birlikte verildiğinde hastalıksız yaşam süresinin 24 aya ulaştığı gözlendi.

Ribosiklib menopoz döneminde etkiliyken şimdi menopoz öncesi dönemdeki kadınlık hormonuna bağlı, HER2 içermeyen meme kanserinde de yerini alacak.

Meme kanseri için beş yıllık adjuvan hormon tedavisinden sonra tekrar etme riski (Kasım 2017)

Homonal (endokrin) tedavi, metastatik olmayan hormon reseptör pozitif meme kanseri olan kadınlar için sağkalımı (yaşam sürelerini) sürekli olarak geliştirmektedir. Bununla birlikte, 60.000 kadını içeren geniş kapsamlı bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre beş yıllık programlanmış hormon tedavisinden sonra meme kanserinin tekrarlanma riskinin 15 yıla kadar devam ettiği bulunmuştur. Tekrarlama riski, lenf nodu durumu, tümör boyutu ve tümör derecesi ile kuvvetli bir ilişki göstermiştir. Bu veriler, yüksek riskli hastalar için adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) endokrin tedaviyi 10 yıla çıkarma yönündeki önceki önerileri doğrulamıştır. Ayrıca tedaviyi iyi tolere eden düşük riskli hastalar için de 10 yıllık hormonal tedavinin bir seçenek olarak sunulması fikrini desteklemektedir.

Metastatik meme kanseri için kemik düzenleyici/koruyucu ajanlarla ilgili güncellenmiş kılavuz (Ekim 2017)

Meme kanserinin metastaz yapma durumunda kemikler, öncelikli değerlendirilmesi gereken organlardandır. Kanser Bakımı Ontario ile birlikte Amerikan Klinik Onkoloji Derneği, metastatik meme kanserinde kemik düzenleyicilerin rolü üzerine odaklanmış güncel bir kılavuz yayınladı. Kanıtlar, şu an mevcut olan kemik koruyucu ilaçlar arasında bir üstünlük farkı olmadığını vurgulamıştır. Kanser tıbbı açısından en iyi bilinen kemik düzenleyici ilaç olan zoledronik asit ve muadilleri (genel olarak bisfosfonat olarak adlandırılırlar) ayda 1 kez toplardamardan serum şeklinde uygulanır. Bu uygulama şekli 3 ayda bir uygulama ile karşılaştırılmış ve bir etkinlik farkı bulunmamıştır. Yani bisfosfonat zolendronik asitin daha az sıklıkta verilmesinin, kanserli hastada iskelet olayı (örn; kırık, omuriliğe bası nedeniyle felç) riskini artırmayabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, kemik düzenleyiciler, ılımlı ağrı kesici etkileri göz önüne alındığında, kemik ağrısının yönetimi için tek başına yetersiz kalacağı vurgulanmıştır.

- İlgili konu: Kanser ve diş tedavisi! Kemik koruyucu ilaç kullananlar nelere dikkat etmeli?

Bekçi lenf nodu metastazı olan meme kanserli kadınlarda uzun vadeli hastalık sonuçları (Ekim 2017)

Erken evre meme kanserinde, eğer koltuk altında ele gelen metastatik bir lenf nodu yoksa ya da sadece bir veya iki metastatik sentinel (bekçi) lenf nodu varsa, rutin olarak koltuk altındaki (aksiller) tüm lenf nodlarının ameliyatla çıkarılmasının gerekli olmadığı fikri sağlamlaşmıştır. Yaklaşık 10 yıla varan takip sonucu elde edilen bilgiler, tek başına sentinel lenf nodu diseksiyonu sonrasında hem genel sağkalım hem de hastalıksız sağkalımın koltuk altındaki tüm lenf nodlarının alınmasından daha düşük olmamış olduğunu doğrulamıştır. Bu nedenledir ki erken evre meme kanserli hastalarda koltuk altına yönelik tahrip edici cerrahi (aksiller diseksiyon) yaklaşımlardan zorunlu olmadıkça kaçınılmalıdır.

Düşük riskli, erken evre meme kanseri için kısmi meme ışınlaması (Ağustos 2017)

Kısmi meme ışınlaması (radyoterapi), erken evre meme kanseri için meme koruyucu cerrahiden sonra geleneksel bütün meme radyasyon tedavisine kıyasla daha uygun bir alternatif olarak sınırlı, odaklanmış radyasyon kullanımını ifade eder. 50 yaş üstü, düşük riskli, erken evre meme kanseri için meme koruyucu ameliyat geçirmiş 2000'den fazla kadının randomize edildiği bir çalışmada hastalara tüm meme radyoterapisi ya da kısmi radyoterapi uygulandı. Sonuçta 5 yıllık bölgesel hastalık tekrarı (nüks) oranları benzer bulundu. 50 yaş ve üstü, hormon reseptörü pozitif, lenf nodu tutulumu olmayan ve tümör boyutu ≤ 3 cm olan kadınlar için kısmı meme ışınlaması, tüm meme ışınlamasına makul bir alternatiftir.

Düşük riskli, HER2 negatif meme kanseri için antrasiklin kemoterapisi içermeyen adjuvan tedavi (Ağustos 2017)

Antrasiklinler, erken evre meme kanserinin ameliyat sonrası koruyucu (adjuvan) tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak kalp yan etkileri istenmeyen bir durumdur. Erken evre, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER2) negatif meme kanseri olan 4000'in üzerinde kadın arasında yapılan bir analizde, antrasiklin içermeyen kemoterapi rejimi dosetaksel ve siklofosfamid; antrasiklin, siklofosfamid ve taksan esaslı rejime bir miktar üstün bulunmuştur (4 yıllık hastalıksız sağkalım oranları % 88'e karşı % 91). Bununla birlikte, alt grup analizinde, antrasiklinler, düşük riskli hastalığı olan erken evre meme kanserli kadınlarda antrasiklinsiz tedaviye göre anlamlı olarak sonuçları iyileştirmemiştir. Sonuç olarak adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavi alması gereken kadınlar için, daha az yan etki profiline sahip dosetaksel ve siklofosfamid, düşük riskli HER2 negatif meme kanseri için uygun bir tedavi karşımıza çıkmaktadır.

Menopoza girmiş kadınlarda bifosfonatlar meme kanserine karşı koruyucu değildir (Ağustos 2017)

Bazı çalışmalar, kemik düzenleyici ilaçlar olan bisfosfonatların meme kanserine karşı koruyucu bir etkisini olabileceğini düşündürmüştür. Bununla birlikte 64 bin postmenopozal (menopoz sonrası) kadının 7 yıl takip edildiği geniş çaplı bir çalışmaya göre bisfosfonatların meme kanserini önleyici bir etkisi yoktur. Peki, bisfosfonat kullanan kadınların daha az meme kanserine yakalanıyor fikri nereden çıkmıştı? Olasılıkla ilişkinin kaynağı şuydu: kemik erimesi (osteoporoz) olan kadınlar daha sık bisfosfonat kullanıyordu ve kemik erimesinin sebeplerinden birinin östrojen eksikliği olduğunu biliyoruz. Yani bu kişilerde menopoz sonrası meme kanseri sıklığının az olmasının sebebi bisfosfonat kullanımı değil, österojen düzeylerinin daha düşük olması olabilir.

BRCA mutasyon taşıyıcılarının meme ve yumurtalık kanseri riskleri (Haziran 2017)

9800'den fazla kadın BRCA mutasyon taşıyıcısının ileriye dönük olarak takip edilmesine dayanan (prospektif) bir çalışmada, 80 yaşına kadar meme ve yumurtalık (over) kanseri gelişimi, BRCA1 taşıyıcıları için sırasıyla yüzde 72 ve 44; BRCA2 taşıyıcıları için ise yüzde 69 ve yüzde 17 olarak bulundu. BRCA gibi kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri mutasyonu taşıyıcısı kadınları, genetik ve yaşam tarzı gibi değiştirilebilir risk faktörleri açısından eğitmenin yanı sıra, koruyucu hormonal tedavi kullanımı ve yumurtalıkların alınması (ooforektomi) durumu gibi diğer risk azaltıcı önlemler konusunda genetik danışmanlık için yönlendirmeliler.

HER2 pozitif meme kanseri için adjuvan pertuzumab (Haziran 2017)

Pertuzumab (piyasa adı Perjeta), yüksek riskli HER2-pozitif meme kanseri için neoadjuvan tedavide fayda sağlamış olsa da, adjuvan tedavideki rolü merak edilmekteydi. Faz III APHINITY çalışmasında adjuvan kemoterapi ve trastuzumab (piyasa adı Herceptin) ile tedavi edilen HER2 pozitif meme kanseri olan 4800'den fazla hasta iki kola ayrılarak bir grubun tedavisine pertuzumab, diğer gruba ise plasebo (aktif madde içermeyen ilaç) eklendi. Ortanca olarak 45 aylık bir takipte, pertuzumab alan hastaların, üç yıllık hastalıksız sağkalım oranları daha yüksek bulundu (% 94'e karşı % 93). Lenf nodu metastazı olan hastalar, tedaviye pertuzumab eklenmesinden en fazla fayda görenleri oluşturdu. Bu çalışmaya bakarsak, lenf nodu pozitif hastalığı veya lenf nodu tutulumu olmadığı halde tümör boyutu 2 cm’den büyük kadınlar için adjuvan tedaviye pertuzumab eklenmesi önerilebilir. Ancak ilaç maliyeti burada en önemli problemdir. Henüz genel sağkalım üstünlüğü verileri olmadığı için ülkemizde kısa sürede geri ödeme onayı alamayacağını düşünmekteyiz.