15 Mayıs 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisi olarak nivolumab (Opdivo) artı ipilimumab (Yervoy) adlı immünoterapilerin kombinasyonunu onayladı. Hastalarda epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) veya anaplastik lenfoma kinaz (ALK) genomik tümör değişimleri olmamalı ve FDA onaylı bir testle, tümörleri PD-L1 ≥ % 1 yani pozitif olmalı.

Eş zamanlı olarak, FDA ayrıca nivolumab artı ipilimumab tedavisi için küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında PD-L1 düzeyini belirlemek için bir teşhis cihazı olarak PD-L1 IHC 28-8 pharmDx'i (Agilent Technologies, Inc.) onayladı.

Opdivo artı yervoy kombinasyonu, daha önce melanom (2015), böbrek kanseri (2018) ve MSI-H/dMMR pozitif kolorektal kanserlerin (2018) tedavisi için FDA onayı almıştı.

CHECKMATE-227 çalışması

Akciğer kanseri birinci basamak tedavisi olarak bu ikili immünoterapinin etkinliği metastatik veya tekrarlayan KHDAK olan ve daha önce herhangi bir kanser tedavisi almayan hastalarda randomize, açık etiketli, çok parçalı bir klinik çalışma olan CHECKMATE-227'de araştırılmıştır.

Çalışmanın Bölüm 1a'sında PD-L1 düzeyi ≥ % 1 olan 793 hasta alındı ve şu iki koldan birine rastgele atandı:

  • 396 hasta nivolumab artı ile ipilimumab
  • 397 hasta platin bazlı ikili kemoterapi

Sonuçlar

  • Bu çalışma, PD-L1 pozitif hastalarda, platin-bazlı ikili kemoterapi ile tedavi edilenlere kıyasla nivolumab artı ipilimumab immünoterapisi alan hastalar için genel sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi.
  • Ortanca genel sağkalım immünoterapi kolunda 17.9 ay iken kemoterapi kolunda 14.1 ay idi.
  • Tedaviye ikili immünoterapi ile başlamanın, yaşam kaybı riskini % 21 azalttığı bulundu.

Kör bağımsız inceleme merkezi tarafından ölçülen ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, nivolumab artı ipilimumab kolunda 5.1 ay ve platin-bazlı ikili kemoterapi kolunda 5.6 ay idi (HR 0.82;% 95 CI: 0.69, 0.97). Doğrulanmış genel yanıt oranı immünoterapi kolunda % 36 ve kemoterapi kolunda % 30 idi. Ortanca yanıt süresi nivolumab artı ipilimumab kolunda 23.2 ay ve platin-ikili kemoterapi kolunda 6.2 aydı.

CHECKMATE-227'de nivolumab artı ipilimumab kombinasyonunu alan hastaların ≥% 20'sinde en sık görülen yan etkiler yorgunluk, döküntü, iştah azalması, kas-iskelet ağrısı, ishal / kolit, nefes darlığı, öksürük, kaşıntı, bulantı ve hepatittir (bakınız immünoterapi yan etkileri).

Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri için önerilen dozlar, kabul edilemez yan etki veya hastalık ilerlemesi olmayan hastalarda 2 yıla kadar 3 haftada bir 3 mg/kg nivolumab ve 6 haftada bir 1 mg/kg ipilimumabdır.