Powles ve arkadaşları tarafından The New England Journal of Medicine'de bildirildiği üzere, faz III EV-301 çalışması, daha önce tedavi almış ileri evre ürotelyal (mesane ve idrar yolları) kanseri olan hastalarda enfortumab vedotin-ejfv'nin kemoterapiye kıyasla genel sağkalımı arttığını gösterdi.

Faz II EV-201 çalışmasındaki kalıcı objektif yanıtların bulgularına dayanarak, enfortumab vedotin, daha önce bir immünoterapi (PD-1 veya PD-L1 inhibitörü) almış olan bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal kanserli hastaların tedavisi için Aralık 2019'da hızlandırılmış FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı almıştı (bakınız ilgili onay).

EV-301 çalışması

Açık etiketli bu klinik çalışmada, platin içeren kemoterapi alan ve PD-1 veya PD-L1 inhibitörü ile tedavi sırasında veya sonrasında hastalık progresyonu (ilerlemesi) yaşayan 19 ülkeden 608 hasta, araştırmacı tarafından seçilen bir kemoterapi ya da enfortumab vedotin almak üzere rastgele iki gruptan birine atandı.

301 hastaya her 28 günlük siklusların 1., 8., 15. günleri 1.25 mg/kg dozunda intravenöz enfortumab vedotin uygulanırken, 307 hastaya her 21 günde bir dosetaksel, paklitaksel ya da vinflunin uygulandı.

Çalışmada ölçülmek istenen birincil sonlanım noktası, genel sağkalımdı.

Genel sağkalım sonuçları

  • Ara analizde (Temmuz 2020), ortalama 11.1 aylık takip süresiyle, enfortumab vedotin grubunda ortanca genel sağkalım 12.8 aydı (% 95 güven aralığı [CI] = 10.58-15.21 ay), buna karşı kemoterapi kolunda 8.97 ay (% 95 CI) = 8,05–10,74 ay) idi (tehlike oranı [HR] = 0,70,% 95 CI = 0,56–0,89, P = 0,001).
  • 12 ayda sağkalım oranları % 51,5'e karşı% 39,2 idi. Tehlike oranları, kemoterapi rejimine göre değerlendirilenler de dahil olmak üzere incelenen neredeyse tüm alt gruplarda enfortumab vedotini destekledi.
  • Enfortumab vedotin grubunda ortalama progresyonsuz sağkalım 5.55 ay (% 95 CI = 5.32-5.82 ay) ve kemoterapi grubunda 3.71 ay (% 95 CI = 3.52-3.94 ay) (HR = 0.62,% 95 CI = 0.51 –0.75, P <.001).
  • Objektif yanıt oranları % 40.6'ya karşı % 17.9 idi ( P <.001). Tam yanıt oranı % 4.9'a karşı % 2.7 idi. Hastalık kontrol oranları % 71.9'a karşılık% 53.4 idi ( P <.001).

Yan etkiler

Enfortumab vedotin grubundaki hastaların % 51.4'ünde ve kemoterapi grubunda % 49.8'inde tedaviyle ilişkili derece 3 advers olaylar meydana geldi. Enfortumab vedotin grubunda en sık makulopapüler döküntü (% 7,4), yorgunluk (% 6,4) ve azalmış nötrofil sayısı (% 6,1) gözlendi.

Tedaviye bağlı advers olaylar, enfortumab alan hastaların % 13.5'ine karşı kemoterapi alanları % 11.3'ünde tedavinin kesilmesine neden olmuştur; enfortumab vedotin grubunda en yaygın neden periferik nöropatidir (% 2.4).

Sonuç olarak, daha önce platin bazlı tedavi ve PD-1 veya PD-L1 inhibitörü almış olan lokal olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal karsinomalı hastalarda standart kemoterapiye kıyasla enfortumab vedotin sağkalımı önemli ölçüde uzatmaktadır.

*

Enfortumab vedotin etki mekanizması nedir?

Enfortumab vedotin-ejfv, FDA onayı alan ilk Nectin-4-hedefli antikor-ilaç konjugatıdır.

enfortumab vedotin etki mekanizması

Enfortumab vedotin, hücrelerin yüzeyinde bulunan ve mesane kanseri hücrelerinde yüksek oranda eksprese (ifade) edilen bir protein olan Nectin-4'e yönelik birinci sınıf bir antikor-ilaç konjugatıdır. Klinik öncesi veriler, enfortumab vedotinin anti-kanser aktivitesinin, Nectin-4 eksprese eden hücrelere bağlanmasından, ardından mikrotübül (hücre iskeleti) bozucu bir kemoterapinin hücreye girmesi ve serbest bırakılmasından kaynaklandığını ve bunun sonucunda hücrenin çoğalmasının durması ve apoptozun (programlanmış hücre ölümü) tetiklenmesinden kaynaklandığını düşündürmektedir (bakınız yukarıdaki şekil). Enfortumab vedotin, Seattle Genetics ve Astellas işbirliği kapsamında 2007'de beri geliştirilen bir ilaçtır.