The Lancet Oncology'de yeni yayımlanan bir meta-analiz sonucuna göre; immün kontrol noktası inhibitörleri olarak adlandırılan yeni nesil immünoterapiler, melanom ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri gibi bazı kanser türlerinde hem kadın hem erkek hastalar için genel sağkalımı artırmaktadır, ama erkeklerin tedavi anlamında bu ilaçlardan daha fazla fayda gördükleri ortaya çıktı. Araştırma ekibine göre immün kontrol noktası inhibitörleri, ilerlemiş solid (organ) tümörleri olan erkeklerde, kadınlara kıyasla iki kat daha etkili bulundu.

Günümüzde onaylı immün kontrol noktası inhibitörleri, CTLA-4, PD-1 ve PD-L1 moleküllerini baskılayan monokonal antikor yapısındaki ilaçlardır. Bu immünoterapiler, bağışıklık sisteminin kansere karşı körlüğünü ortadan kaldırma mekanizması ile, cilt kanseri malign melanom, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, mesane kanseri ve baş-boyun kanseri gibi tedavisi zorlu olabilen kanser türlerinde, hastaların sağkalım sürelerini artırarak hızlıca kullanıma girmiştir.

İmmünoterapilerin erkeklerde daha etkili bulunması, kadınlar için uygun olmadıkları şeklinde yorumlanmamalı, aksine bu mekanizmaların nasıl çalıştığını daha iyi anlayıp tedavilerin her iki cinsiyet için nasıl optimize edileceği netleştirilmelidir.

İmmünoterapilerin etkinliğini önceden tahmin etmeye yarayan MSI, TML, PD-L1 gibi biyobelirteçler kullanılmaya başlanmıştır, bu çalışma, immünoterapi yanıtını öngörmede cinsiyet farklılıklarının da artık hesaba katılması gerekebileceğini düşündürmektedir.

Çalışma bulgularının detayları

Bu kapsamlı meta-analizde, kanser immunoterapileri ile tedavi görmüş solid tümörlü 11,351 hastayı kapsayan 20 çalışma incelendi. Kullanılan ilaçlar arasında; ipilimumab (Yervoy), tremelimumab (MedImmune), nivolumab (Opdivo) ve pembrolizumab (Keytruda) bulunmaktadır.

Hastaların üçte ikisi erkek ve üçte biri kadındı. Melanom ve küçük hücreli olamayan akciğer kanseri en sık görülen kanser türleriydi. Renal (böbrek) hücreli karsinom, mesane kanseri ve baş ve boyun kanseri görülen diğer kanserlerdi.

Sonuçlar erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterdi

Hem erkekler hem kadınlar immünoterapilerden plasebo veya kontrol grubuna göre daha fazla fayda görmelerine rağmen, immün kontrol noktası tedavisi gören erkeklerin yaşam kaybı riski, kadınlara göre iki kat azalmıştı. Erkeklerde görülen bu avantaj, sadece küçük hücreli akciğer kanseri için geçerli değildi.

Neden erkekler ve kadınlar arasında immünoterapiye karşı farklı sonuçların elde edildi?

Cinsiyet farkından dolayı bağışıklık sistemindeki genetik etkileşimler, hormonlar, çevre ve mikrobiyom yapıları immün kontrol noktası tedavisini etkilemektedir diye düşünülmektedir.

Kadınlar klinik çalışmalarda yetersiz mi değerlendirilmiştir?

Deneylere katılan kişi sayısı bulguları güçlendirse de katılım sağlayan kadın hastaların azlığı kısıtlamalara sebep olmuştur.

20 yıldan fazladır biyomedikal araştırmalarda kadınlar yeterince temsil edilmemektedir ve bu araştırma da kanser karşıtı immünoterapilerdeki düşük kadın katılımcı sayısını tekrar vurgulamaktadır. Meta-analize dahil edilen klinik çalışmaların neredeyse yarısında kadınlar araştırmalardaki kişilerin üçte birinden daha azını temsil etmektedir. Bu da tedavilerde kişinin cinsiyetinin ne derece önemli bir faktör olduğu konusunda kesin bir bulgu belirleme konusunda zorluklar çıkarmaktadır.

İlgili Konular:

- Klinik çalışma nedir? Kanser tedavisi ve hastaları için neden önemlidir?

- Klinik çalışmaların değişen yüzü - birden fazla soru için tek bir kapsamlı protokol

İmmünoterapi çalışmalarındaki kadın hasta sayıları artırılmalı ki erkeklerde elde edilen bulguların kadınlar için de geçerli olup olmadığına dair daha sağlam sonuçlar elde edilebilsin. Erkekler ve kadınlar için farklı immünoterapötik yaklaşımlar da incelenebilir.

Bu araştırmanın sonuçlarına bakarak kadın hastalar immünoterapilerden mahrum edilmemelidir. Hatta immünoterapilerin kadınlar üzerine etkisini daha iyi anlamak için kadınlara özgü çalışmalar tasarlanarak, daha olumlu sonuçlar elde edilebilir.