Bu makale, farklı kanserler için ortanca 5 yıllık yaşam sürelerini özetlemektedir. Kanserde en sık kullanılan yaşam süresi istatistiği, 5 yıllık sağkalım oranıdır ve bu, kanser teşhisi konulduktan sonra en az 5 yıl yaşayan hastaların yüzdesini belirtir.

Onkolojide başarı ve sağkalım oranlarını etkileyen faktörler

Kanser tedavilerinin ne kadar başarılı olduğunu ve bir hastanın hayatta kalma oranını etkileyebilecek çeşitli faktörler vardır.

Hayatta kalma oranları aynı zamanda insanların, benzer tanıyı alan hastaları anlamalarına yardımcı olabilir, çünkü benzer kanserli kişilerin olası sonuçları hakkında bilgi sağlarlar.

Bir dizi faktörün sağkalım oranlarını ve tedavi başarı oranlarını etkilediğini hatırlamak önemlidir. Sağkalım oranlarının kişiden kişiye değişmesi başlıca şu 3 faktöre bağlıdır:

 1. Kanserin türü
 2. Kanserin derecesi: Kanser hücrelerinin mikroskop altında ne kadar anormal göründüğünün bir ölçüsüdür. Grade olarak ifade edilir ve yüksek grade tümörlerde daha fazla anormal hücre vardır ve bu da hücrelerin daha hızlı büyüyüp yayıldığını düşündürür. 
 3. Kanser evresi / aşaması: Kanser evresi, bir tümörün ne kadar büyük olduğunu ve hücrelerinin ne kadar yayıldığını (metastaz yapıp yapmadığını) gösterir. Kanserin hangi evrede olduğunu belirlemek için çeşitli görüntüleme testleri kullanırız.

Kanserlerin evrelenmesinde en yaygın olarak 0-5 ölçekleme sistemi kullanılır:

 • Evre 0: Anormal hücreler var, ancak yakındaki hücrelere yayılmamış haldedir.
 • Evre 1, 2 ve 3: Kanser vardır, ancak uzak doku ve organlara yayılım yoktur. 1'den 3'e doğru evre arttıkça, tümörün boyutu artmış ve bölgesel olarak daha geniş yayılım göstermiş demektir.
 • Evre 4: Kanser metastaz yapmış (vücudun diğer bölgelerine yayılmış) haldedir. Kanser istatistiklerini belirlemek için veri toplayan araştırmacılar, kanserin evresini tanımlamak için aşağıdaki terimleri kullanabilir:
 • In-situ (yerinde): Anormal hücreler var ancak yakındaki dokulara yayılma yok. 
 • Lokalize: Kanser ilk geliştiği yerin ötesine yayılmamıştır. Erken evredir (evre 1-2)
 • Bölgesel: "Rejyonal" veya "lokal ileri" olarak da adlandırılır. Kanser yakındaki lenf bezlerine, dokulara veya organlara yayılmıştır (evre 3).
 • Uzak: Kanser vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır (evre 4).

Tedavi sonuçlarını etkileyen diğer faktörler:

Aşağıdaki istatistikler Amerikan Kanser Derneği'nin 2016-2017'de kanser tedavisi ve hayatta kalma hakkındaki raporundan alınmıştır.

Bu rapor, kanser tanısından en az 5 yıl sonra yaşayan insanların yüzdesini tanımlayan 5 yıllık nispi / görece hayatta kalma oranlarını kullanır.

Meme kanseri

Evre 1, 2 veya 3 meme kanseri olan çoğu kişi, tedavilerinin bir parçası olarak meme kanseri ameliyatı olur.

Bazı hastalara, bir cerrahın tüm memeyi çıkardığı mastektomi uygulanır. Diğerlerine, tümörü ve çevresindeki sağlıklı dokunun bir kısmını çıkarmayı içeren meme koruyucu cerrahi (MKC) yapılabilir (bakınız Meme kanseri cerrahisinde hangi hastalara hangi yöntem uygulanmalı?)

Bazı hastalar ameliyattan önce küçültücü (neoadjuvan) veya ameliyattan sonra koruyucu (adjuvan) kemo alırlar.

Meme kanseri yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı aşamasına bağlı olarak meme kanserli kadınlar arasında hayatta kalma oranlarını göstermektedir:

Kolorektal kanserler

Bu kolon veya rektum kanseri anlamına gelir.

Kolorektal kanser için cerrahi seçenekler:

 • Kolektomi: Kolonun bir kısmının veya tamamının çıkarılması. 
 • Proktektomi: Rektumun bir kısmının veya tamamının çıkarılması. 
 • Proktokolektomi: rektumun ve kolonun bir kısmının veya tamamının çıkarılması.

Kolorektal kanserde yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı aşamasına göre, kolorektal kanserli insanlar için hayatta kalma oranları hakkında bilgi vermektedir.

Hodgkin olmayan lenfoma

Hodgkin olmayan (non-Hodgkin) lenfoma, lenfosit adı verilen hücrelerde başlayan bir kanser türüdür. Bunlar vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sistemi hücreleridir.

Hodgkin olmayan lenfoma hastalarının yaklaşık % 69'u kemo almaktadır. Bunlardan % 58'i tek başına kemo alırken, % 11'i kemo ve radyoterapinin bir kombinasyonunu alır.

Hodgkin olmayan lenfoma yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı aşamasına göre, Hodgkin olmayan lenfoma hastalarının sağkalım oranları hakkında bilgi vermektedir.

Akciğer kanseri

İki ana tür akciğer kanseri vardır: küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan.

Akciğer kanserlerinin yaklaşık % 135i küçük hücrelidir. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda etkili tedavi seçenekleri kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapidir.

Akciğer kanserlerinin yaklaşık % 80'i küçük hücreli dışıdır. Kalan % 5'i hücresel alt türü belirlenemeyenlerdir.

Akciğer kanseri yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı anındaki evreye göre, küçük hücreli olmayan akciğer kanserli insanlar için hayatta kalma oranlarını göstermektedir.

- Akciğer kanseri tedavisinde yeni hedefler yeni umutlar – 2019

Testis kanseri

Testis kanseri, testislerin birindeki veya her ikisindeki kanserdir. Testis kanserlerinin yaklaşık % 97'si germ hücrelerinde başlar. Bunlar sperm içinde gelişen hücrelerdir.

Germ hücrelerinden gelişen tümörlere testis germ hücre tümörleri denir. İki tür vardır: yavaş büyüyen eğilim gösteren seminom tümörler ve genellikle daha hızlı büyüyen seminom olmayan (non-seminom) tümörler.

Testis kanseri yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı evresine göre, testis kanseri olan erkeklerin sağkalım oranları hakkında bilgi vermektedir. Bu rakamlar, her iki tür testis tümörüne ait verileri birleştirir.

- Testis kanserinde ameliyat sonrası koruyucu kemoterapi için 1 kür BEP yeterli bulundu

Mesane kanseri

Erken evre mesane kanseri için sistektomi ameliyatı sık önerilen tedavi şeklidir. Mesane kanseri olan çoğu hastaya aşağıdaki ameliyatlardan biri uygulanır:

 • Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-M), mesane tümörünün üretra yoluyla çıkarılmasını içeren minimal invaziv bir prosedür.
 • Sistektomi, çevresindeki yağ dokusu ve lenf düğümlerinin yanı sıra mesanenin bir kısmının veya tamamının çıkarılması.

Mesane kanseri yaşam süresi istatistikleri

Erken evre mesane kanseri için 5 yıllık nispi sağkalım oranı kanser türüne göre değişir. Mesane kanserlerinin yaklaşık % 25'i mesanenin kas duvarını istila eder.

5 yıllık nispi sağkalım oranı, lokal ileri (kasa sirayet etmiş) mesane kanseri için % 47 ve kasa sirayet etmemiş mesane kanseri için % 81'dir.

Aşağıdaki tablo, tanı anındaki evreye göre mesane kanseri olan insanlar için hayatta kalma oranları hakkında daha fazla bilgi gösterir.

Rahim kanseri

Uterus kanserlerinin % 90'ından fazlası, uterusun iç kısmı olan endometriumda meydana gelir ve endometrium kanseri olarak adlandırılır.

Endometrium kanseri yaşam süresi istatistikleri

Aşağıdaki tablo, tanı anındaki evresine göre, endometrium kanserli kişilerde sağkalım oranları hakkında bilgi gösterir.

Özet

Kanserin türü, evresi, yaş, genel sağlık durumu ve tedavilere erişme gibi birçok faktör, tedavi başarısını etkiler.

Hayatta kalma oranları benzer kanser teşhisi konan kişilerin sonuçlarına göre sadece bir tahmin vermektedir. Ayrıca yeni onay verilen tedavilerin sağkalım oranlarına katkısı ancak 5-10 yıl içinde görülebilir.

Doktorunuz, ilgili tüm faktörleri hesaba katabilir ve kişiye özel durumlar için daha iyi bir fikir verebilir.