Almanya Münih'teki ESMO 2018 Kongresi'nde bildirilen ve eş zamanlı olarak NEJM’de yayımlanan IMpassion130 adlı klinik araştırmanın sonuçlarına göre, metastatik (4. evre) üçlü negatif meme kanseri olan hastaların bir kısmında, immünoterapi ilacı atezolizumab, yaşam süresini artırdı.

- İlgili konu: Üçlü negatif meme kanseri nedir? Tanı ve tedavisi nasıldır? (detaylı)

Araştırmanın baş yazarı yazar olan Prof. Peter Schmid, sonuçların ”üçlü negatif meme kanserinin tedavi şeklini değiştireceğini” söyledi ve şöyle devam etti: "Nab-paklitaksel ile kombinasyon halinde atezolizumab, metastatik üçlü negatif meme kanserinde sağkalımı iyileştirdiği gösterilen ilk immünoterapi yöntemidir."

- İlgili Konu: İmmünoterapi ve Kanser Aşısı 

Atezolizumab, kanser hücreleri yüzeyinde bulunan PD-L1 adlı reseptöre karşı geliştirilen, monoklonal antikor yapısında bir immünoterapi ilacıdır ve bu çalışmada yaşam süresi uzayan hastaların çoğu, PD-L1 pozitif meme tümörleri olan hastalarda idi.

PD-L1, bağışıklık sistemi kontrol noktalarından biridir ve bu molekülün çalışmasının engellenmesi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı aktive olması ile sonuçlanabilir. Kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçmak için kullandığı yollardan biri, PD-L1 adlı reseptörü hücre yüzeyinde normalden çok daha fazla barındırmasıdır ki bu duruma PD-L1 pozitifliği denir.

Triple (üçlü) negatif meme kanseri, hücreleri hızlı bölündüğü ve daha fazla metastaz yapma eğiliminde olduğu için, agresif meme kanseri çeşididir. Üçlü negatif meme kanseri, östrojen hormonu veya HER2 proteini için reseptörlere sahip değildir, yani hormon tedavisi veya HER2'yi hedef alan akıllı ilaçlar ile tedavi edilemez. Bu meme kanseri çeşidinde ana ilaç tedavisi kemoterapidir ve hastalar aylar içinde kemoterapiye direnç geliştirme eğilimindedir. Meme kanserinin bu türü nispeten nadirdir ve genellikle genç kadınları etkiler. Hastalık metastatik hale geldiğinde, medyan (ortanca) hayatta kalma süresi yaklaşık 12 ila 15 aydır.

Çalışmanın detayları

Faz-3 IMpassion 130 klinik çalışmasına metastatik hastalık için önceden tedavi almayan 902 üçlü negatif meme kanseri hastası alındı. Hastalar standart kemoterapi (nab-paklitaksel) artı atezolizumab ya da standart kemoterapi artı plasebo almak üzere rastgele iki kola ayrıldı.

Çalışmanın ölçmek istediği iki ana sonlanım noktası belirlendi:

  1. hem PD-L1 pozitif hem negatif hastalarda immünoterapi ile kemoterapi kombinasyon tedavisinin kanseri ne kadar yavaşlattığı (progresyonsuz sağkalım) ve
  2. Yaşam süresinin ne kadar uzattığı (genel sağkalım).

Çalışmada hastaların ortanca takip süresi 12.9 aydı.

Çalışmanın sonuçları

  • İmmünoterapi ile kombinasyon tedavisi, hastalığın kötüleşmesi veya ölüm riskini tüm hastalarda % 20, PD-L1 pozitif alt grupta ise % 38 azalttı.
  • Tüm hastalar için, medyan (ortanca) progresyonsuz sağkalım (tedavi ile kanseri kontrol altına alma süresi) kombinasyon grubunda) 7.2 ay ve yalnız kemoterapi ile 5.5 ay bulundu. PD-L1 pozitif grupta, medyan progresyonsuz sağkalım kombinasyon ile birlikte 7,5 ay ve tek başına kemoterapiyle 5 aydı.
  • Hastaların yarısından fazlası analiz sırasında hayattaydı, bu yüzden genel sağkalım için ancak geçici/ara bir değerlendirme yapılabildi. PD-L1 pozitif tümörleri olan hastalarda, ortanca genel sağkalım, tek başına standart kemoterapi ile birlikte 15.5 ay iken immünoterapi ile kombinasyon kolunda 25 ay idi.
  • Tedaviye yanıt veren hastaların oranı, kombinasyon kolunda % 56, tek başına kemoterapi alanlarda % 46 idi. PD-L1 pozitif tümörleri olanlarda ise tedaviye yanıt oranları arasında fark daha fazla idi (% 59'a karşılık % 43).

Profesör Schmid, kombinasyon terapisinin iyi tolere edildiğini söyledi. Çoğu yan etki, kemoterapiye bağlıydı ve kombinasyon grubunda bulantı ve öksürükte küçük bir artış olmasına rağmen, her iki tedavi grubunda da benzer bir oranda yan etkiler meydana geldi. İmmünoterapi tedavisine bağlı yan etkiler nadir görülmekle birlikte en yaygın görülen immünoterapi ilişkili yan etki hipotiroidi idi (kombinasyon tedavisi grubunda % 17.3'e karşılık, sadece kemoterapi alanlarda % 4.3).

- İlgili konu: İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sonuç

Bu sonuçlar, 4. evre triple negatif meme kanserinde, standart kemoterapinin üstünde immünoterapi ilavesinin, PD-L1 pozitif tümörleri olan hastalarda genel yaşam süresinin 10 aya yakın bir süre (25 ay) uzatması bakımından oldukça dikkat çekicidir.

Daha önce ASCO 2017’de sunulan bir başka çalışmada, neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü amaçla) uygulanan kemoterapi+immünoterapi (pembrolizumab) tedavisinin, patolojik tam yanıt oranını artırdığı gösterilmişti. Fakat bu çalışma, standart kemoterapiye immünoterapi eklenmesinin metastatik üçlü negatif meme kanserinde yaşam süresini artırdığına dair kanıt sunan ilk randomize faz-3 klinik araştırmadır. Özellikle PD-L1 pozitif tümörlü hastalarda sağkalım farkı daha belirgindir ve üçlü negatif meme tümörlerinin yaklaşık %40’ında PD-L1 pozitif idi. Sonuç olarak IMpassion 130 verileri, muhtemelen metastatik üçlü negatif meme kanseri hastalarımız için tedavi planımızı değiştirecektir.