Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği (AACR) Yıllık Toplantısı 2021, çoğunlukla temel araştırma ve erken aşamadaki klinik çalışma sunumlarının bir koleksiyonudur, ancak bu yılki sunumların bazıları onkoloji pratiğini değiştirebilecek önemli klinik veriler içerir.

Kanser immünoterapilerinin 3. aşama denemelerinin mantar gibi çoğalmaya başladığı ve araştırmacıların ve sponsorlarının büyük klinik onkoloji toplantılarında yüksek profilli oturumlar için yarıştığı yıllardayız.

Bu yazıda AACR 2021 yıllık toplantısında sunulan klinik olarak önemli - veya potansiyel olarak önemli - 5 çalışmayı özetliyoruz.

Metastatik uveal melanomda pratik değiştirici çalışma

Metastatik (4. evre) uveal (göz) melanomda genel sağkalım için pozitif olan ilk randomize kontrollü çalışmanın sonuçları, "pratik değiştirici" olarak tanımlandı.

Bu faz 3 klinik araştırmada, deneysel bir tedavi olan tebentafusp (Immunocore) birinci basamak kullanımını ve metastatik hastalığı olan hastalarda immünoterapi veya kemoterapi ile karşılaştırmalı sonuçları araştırıldı.

Çalışmaya dahil edilen 378 hasta 2:1 oranında rastgele şu iki gruptan birine atandı:

  • 252 hasta tebentafusp ya da
  • araştırmacının tercihine göre 103 hasta pembrolizumab, 16 hasta ipilimumab veya 7 hasta dakarbazin aldı

Sonuçlar

  • Ortanca 14.1 aylık takip süresinde genel sağkalım, tebentafusp alan hastalarda araştırmacının seçim kolundaki hastalara göre önemli ölçüde daha uzundu - sırasıyla 21.7 aya karşı 16.0 ay.
  • Tahmin edilen 1 yıllık genel sağkalım oranı tebentafusp kolunda % 73,2 ve standart tedavi kolunda % 58,5 idi (tehlike oranı [HR], 0,51; P <.0001).

Hedef aracılı veya sitokin aracılı advers olaylar, tebentafusp ile en yaygın yan etkilerdi. Bunlar arasında pireksi/ateş (% 76), kaşıntı (% 69) ve ilk üç ila dört dozdan sonra sıklık ve ciddiyette azalan döküntü (% 83) vardı.

Tebentafusp ile sitokin salıverilme sendromu yaygın olmasına rağmen (% 89), 3–4 derece sitokin salıverilme sendromu oranı çok düşüktü (% 1).

Tebentafusp etki mekanizması nasıldır?

Tebentafusp, T hücrelerini gp100 eksprese eden tümör hücrelerini öldürmek için yeniden yönlendiren bir proteindir. T-hücresi reseptör bağlanma alanı yalnızca HLA-A*02:01'de sunulan spesifik bir gp100 türevli peptidi tanıdığından, tebentafusp yalnızca bu HLA tipine sahip hastaları tedavi etmek için kullanılabilir.

Üretici, kısa süre önce, HLA-A*02:01-pozitif, ameliyat edilemeyen veya metastatik uveal melanomu olan yetişkin hastaların tedavisinde kullanılan tebentafuspun (IMCgp100) ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından çığır açan tedavi ataması verildiğini duyurdu.

Akciğer kanseri ameliyattan önce kayboluyor

İmmünoterapi nivolumab (Opdivo), birçok farklı ileri evre kanser türünde çok sayıda onay almıştır ve şu anda diğer birçok anti-PD-1 ve anti-PD-L1 immünoterapiler gibi erken evre hastalıkta test edilmektedir.

Yeni faz 3 çalışma verileri, ameliyat edilebilir küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalar için ameliyattan önce neoadjuvan amaçlı uygulanan nivolumabın etkili olabileceğini düşündürmektedir.

CheckMate 816 çalışmasının sonuçları, patolojik tam yanıt oranının, tek başına standart kemoterapiye kıyasla nivolumab ile çok daha yüksek olduğunu göstermektedir: % 2.2'ye karşı % 24.

Patolojik tam yanıt bu çalışmanın birincil sonlanım noktası idi ve hem birincil tümör hem de lenf düğümlerinde tam gerileme olarak tanımlandı.

Çok zorlu tümöre sahip çocuklarda artan sağkalım

Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts Onkolitik Virüs Araştırma Laboratuvarı yöneticisi Dr. Howard Kaufman'a göre, tekrarlayan veya ilerleyen yüksek dereceli glioma "hiçbir şeye gerçekten yanıt vermeyen korkunç bir hastalıktır".

Kaufman'dan, herpes simplex virüs tip 1'in (HSV-1) genetik olarak değiştirilmiş bir versiyonunu içeren deneysel bir immünoterapinin küçük, faz 1 çalışması hakkında yorum yapması istendi.

G207 olarak bilinen onkolitik virüs ürünü, bir bağışıklık tepkisini uyarır ve tümör hücrelerini öldürür.

Klinik denemede bu kanser ilacı adayı, glioması olan 7-18 yaşları arasındaki 12 hastanın beyinlerine doğrudan infüze edildi. Geçmişteki kontrol hastalarında görülen ortanca 5.3 ayın iki katından fazla olan12.2 aylık ortanca genel sağkalım elde edildi.

Bu çalışma çevrimiçi eşzamanlı olarak NEJM'de de yayımlandı.

Bu arada zaten bir onkolitik viral tedavi ABD pazarında bulunmaktadır: Talimogene laherparepvec (Lmlygic), doğrudan deri lezyonuna enjeksiyon için 2015 yılında FDA onayı almış bir onkolitik bir HSV-1 tedavisidir.

Metastatik melanom için sipariş üzerine kişiye özel tedavi

Onkolojide çığır açan immünoterapi ve hedefe yönelik ilaçlarla tedaviye rağmen hastalığı ilerlemeye devam eden metastatik melanomlu hastalar, sonrası için çok az tedavi seçeneğine sahiptir. İşe yarayabilecek bir yöntem, doğrudan tümör dokusundan ayrıştırılarak elde edilen edilen T hücrelerine dayalı özelleştirilmiş hücre terapisidir - ki buna TIL terapi denir.

Lifileucel adı verilen bu tür bir ürün, her hasta için ayrı ayrı yapılır ve hastanın kanserli lezyonlarından elde edilen tümörü infiltre/istila eden lenfositleri (TIL'ler) kullanır.

Bu yaklaşım, hastanın kanından toplanan T hücrelerini kullanan CAR T-hücre terapisi gibi diğer hücre temelli tedavilerden farklıdır.

Daha önce tedavi edilemeyen veya metastatik melanomu olan 66 hastada gerçekleştirilen bu faz 2 çalışmanın sonuçları, % 36.4'lük bir objektif yanıt oranı vermiştir. Yanıt veren 24 hastanın 3'ü tam yanıt, 21'i ise kısmi yanıt idi.

Bu çalışmada 28.1 aylık ortanca takip süresinden sonra, hastaların yarısından çoğu tedaviye yanıt vermeye devam etiği için ortanca yanıt süresine ulaşılmadı ve yanıt süreleri 2.2 ila 35.2 ay arasında değişti.

TIL'lerle özelleştirilmiş hücre tedavisi aslında yeni değildir - melanom tedavisi için on yıldan fazla bir süredir araştırılıyor. Bazı araştırmacılar, hastaların % 25'inde kalıcı yanıt bildirmişlerdir.

Bununla birlikte, TIL terapisinin üretme süreci gerçekten karmaşıktır ve tam olarak standartlaştırılmamıştır.

Mevcut çalışma, hücre üretiminin gerekli teknik uzmanlığa sahip merkezi bir tesiste gerçekleştirilebileceğini gösteriyor. Bu çalışma aynı zamanda TIL'lerin deri veya lenf düğümleri dışındaki tümör bölgelerinden başarıyla üretilebileceğini de gösterdi.

Prostat kanseri için yüksek risk altındaki erkeklerde sağlıklı yaşam tarzı

Sağlıklı bir yaşam tarzına bağlı kalmak, büyük bir ABD kohort çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, yüksek genetik risk skoruna sahip hastalar için yüksek ölümcül prostat kanseri riskini dengeleyebilir.

Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts'ten baş çalışma yazarı Anna Plym, prostat kanseri riskindeki değişkenliğin yaklaşık % 58'inin genetik faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Yaygın tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), prostat kanseri duyarlılığının önemli bir bölümünü oluşturur.

269 ​​SNP'den elde edilen bilgilerin birleştirilmesiyle elde edilen poligenik bir risk skoru, prostat kanseri için "yüksek derecede öngörücüdür".

Araştırmacılar, bu puanı, Sağlık Uzmanları Takip Çalışmasına kaydolan 10.443 erkekte prostat kanseri için genetik riskini ölçmek için kullandılar. Erkekler genetik riske göre çeyreklere ayrıldı.

Ayrıca, araştırmacılar erkekleri onaylanmış bir yaşam tarzı puanı kullanarak sınıflandırdılar .

22 yıla kadar uzanan takip verilerini kullanan ekip, düşük genetik riske sahip erkeklerde sağlıklı bir yaşam tarzına bağlı kalmanın genel olarak prostat kanseri riskini azaltmadığını buldu (HR, 1.01;% 95 CI, 0.84 - 1.22).

Bununla birlikte, sağlıklı yaşam tarzı, en yüksek genetik risk çeyreğinde yer alan erkekleri etkiliyor gibi görünüyordu. En yüksek sağlıklı yaşam tarzı puanına sahip erkekler, en düşük yaşam tarzı puanlarına sahip erkeklere kıyasla, ölümcül prostat kanseri riskinin yaklaşık yarısına sahipti.