The Lancet Oncology'de bildirilen Japonya'da tek merkezde gerçekleştirilen bir faz II klinik çalışmada Kawazoe ve arkadaşları, birinci veya ikinci basamak tedavi olarak lenvatinib ve pembrolizumab kombinasyonunu alan ileri evre mide kanserli hastalarda yüksek objektif yanıt oranı buldular.

Özet sonuç

  • Hastaların %69'unda objektif yanıt, geri kalan hastalarda ise stabil hastalık gözlendi.
  • PD-L1 CPS değeri ≥1 olan hastalarda yanıt oranları %84 ve CPS <1 olanlarda %40 idi.

Çalışmanın detayları

Çalışmaya, Ekim 2018 ile Mart 2019 arasında metastatik (ileri evre) mide veya gastroözofageal bileşke adenokarsinomu olan 29 hasta dahil edildi. Hastalara kanser ilerlemesi veya kabul edilemez yan etki oluncaya kadar günlük 20 mg lenvatinib (akıllı ilaç) ve her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab (immünoterapi) verildi. Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası, objektif yanıt oranı dır.

Sonuçlar

  • Ortanca takip süresi 12.6 aydı.
  • 29 hastanın 20'sinde (% 69) objektif yanıt, 1 hastada tam yanıt gözlendi.
  • İlave dokuz hastada (% 31) stabil hastalık gözlendi.
  • İlk basamakta bu ikili tedaviyi alan 14 hastanın 10'unda (% 71) ve ikinci basamakta alan 15 hastanın 10'unda (% 67) yanıt gözlendi.
  • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 7.1 aydı.
  • Ortanca genel sağkalım süresine ulaşılmadı.

İleri analizde, PD-L1 pozitif olan 19 hastanın 16'sında (% 84) ve PD-L1 negatif olan 10 hastanın 4'ünde (% 40) objektif yanıt gözlendi. Bu hastalar arasında, ortanca progresyonsuz sağkalım sırasıyla 9.1 ay ve 5.9 ay idi. Tümör mutasyon yükü (TMB) verileri olan 21 hasta değerlendirildiğinde, TMB skoru yüksek 11 hastanın 9'unda (% 82) ve TMB skoru düşük 10 hastanın 6'sında (% 60) yanıt gözlendi.

Yan etkiler

Tedaviye bağlı 3. derece (ciddi) yan etkiler, 14 hastada (% 48) meydana geldi; en sık bildirilenler 11 hastada (%38) hipertansiyon, 5 hastada (%17) proteinüri ve 2 hastada (%7) trombosit sayısında azalma idi. Tedaviye bağlı 4. derece yan etki gözlenmedi.

2. derece sarılık, 3. derece kalp yetmezliği, 3. derece mide kanaması ve bir hastada mide perforasyonu (delinmesi) olmak üzere dört hastada (% 14) ciddi yan etkiler gözlendi; olayların hiçbiri tedaviyle ilişkili kabul edilmedi. Tedaviye bağlı ölüm bildirilmedi.

Sonuç olarak lenvatinib artı pembrolizumab, ileri evre mide kanserli hastalarda kabul edilebilir bir güvenlik profili ile umut verici antitümör aktivite gösterdi. Bu sonuçlara dayanarak, gelecekte doğrulayıcı ve daha kapsamlı faz-III bir klinik araştırma planlanacak.

*

Ağızdan hap şeklinde alınan ve akıllı kanser ilacı sınıfından bir ilaç olan lenvatinib (Lenvima), daha önce 2015'te tiroid kanserinde, 2016'da böbrek kanserinde everolimus ile birlikte, 2018'de karaciğer kanserinde ve 2019'da rahim kanserinde pembrolizumab ile birlikte FDA onayları almıştı. Lenvatinib hücre zarında bulunan tirozin kinaz reseptörü adlı reseptörün çalışmasını önleyerek etki göstermektedir. Tirozin kinaz reseptörleri, genel olarak kanserli hücrenin büyümesinde, çoğalmasında, yeni damar oluşturmasında, uzak dokulara yayılmasında görev almaktadır.

*