27 Aralık 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), zararlı veya şüpheli zararlı germ hattı BRCA mutasyonu (gBRCAm) olduğu onaylı bir test tarafından tespit edilen ve hastalığı birinci basamak platin bazlı kemoterapi rejimi ile en az 16 hafta boyunca ilerlemeyen metastatik (4. evre) pankreatik adenokarsinomlu (klasik pankreas kanseri) yetişkin hastaların idame tedavisi için olaparib (Lynparza) adlı PARP inhibitörü grubundan hedefe yönelik kanser tedavisini onayladı. Yani bu ilacın kullanılabilmesi için, ileri evre pankreas kanserli hastada hem BRCA mutasyonu saptanmalı hem de kanser platin bazlı kemoterapiye duyarlı olmalı.

FDA ayrıca olaparib tedavisi için pankreas kanseri olan hastaların seçiminde kullanılmak üzere BRCA1 veya BRCA2 genlerinde zararlı veya şüpheli zararlı germ hattı mutasyonlarının tanımlanması için bir tanı aracı olarak BRACAnalysis CDx testini (Myriad Genetic Laboratories, Inc.) onayladı.

Pankreas kanserinde olaparibe FDA onayı getiren çalışma: POLO

İlacın etkinliği, çift kör, plasebo kontrollü, randomize ve çok merkezli bir çalışma olan POLO ile araştırıldı. Ana etkinlik sonuç ölçütü, progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) idi. Ek etkinlik sonuç ölçümleri genel sağkalım ve genel yanıt oranı idi. 

  • Çalışma kapsamında pankreas kanseri olan 3315 hastaya genetik test yapıldı 247 kişide germline (kalıtsal) BRCA mutasyonları bulundu; yani pankreas kanserli hastaların %7.4'ü BRCA pozitif idi. 
  • Araştırmacılar 154 hastayı 3:2 oranında rastgele iki gruba ayırdı; 92 kişi olaparib ve 62 kişi plasebo aldı.
  • Tedavi, hastanın son platin bazlı kemoterapi dozundan 4 ila 8 hafta sonra başladı. 
  • BRCA mutasyonlarının üçte ikisi BRCA2, kalanı ise BRCA1 şeklinde idi.

POLO çalışmasının özet sonuçları

  • Olaparib alan hastalarda ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 7.4 ay iken, plasebo alan hastalar için 3.8 aydı.
  • Olaparib, hastalık ilerlemesi riskini plaseboya kıyasla % 47 azalttı.
  • POLO çalışmasının sonuçları Haziran 2019'da ASCO Kongresinde ve eş zamanlı NEJM dergisinde sunulmuştu. O zaman genel sağkalım verileri olgunlaşmamıştı. FDA onayı sırasında ise genel sağkalım verileri sunuldu. Buna göre olaparib alanların ortanca genel sağkalımı 18.9 ay iken, plasebo alanların 18.1 ay idi ve bu fark istatisksel olarak anlamlı değildi.
  • Ciddi yan etkiler (derece 3, 4 veya 5), ​​plasebo alanların %23'üne kıyasla olaparib alan hastaların %40'ında meydana gelmiştir. Ayrıca, olaparib alanların % 5.5'i ve plasebo kullananların %1.7'si yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı. Olaparib iyi tolere edildi ve olaparib ile plasebo alan kişiler arasında yaşam kalitesi açısından bir fark yoktu. Klinik çalışmalarda olaparib ile en sık (>%10) görülen yan etkiler bulantı, yorgunluk, kusma, karın ağrısı, anemi (kansızlık), ishal, baş dönmesi, nötropeni, lökopeni, nazofarenjit / üst solunum yolu enfeksiyonu / influenza, artralji / miyalji, disgezi (tat duyusunun bozulması), baş ağrısı, dispepsi, iştah azalması, kabızlık, stomatit, dispne ve trombositopenidir.

Önerilen olaparib dozu, günde iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz olarak alınan 300 mg'dır. 

İlgili Konu

- Pankreas kanseri tedavisinde son gelişmeler