Bir PARP (poli ADP riboz polimeraz) inhibitörü olan olaparib ( Lynparza ) ile iki yıllık idame tedavisi, ileri (3. ve 4.) evre, BRCA1 veya 2 mutasyonu olan over (kadın yumurtalık) kanserli yeni tanı konmuş hastalarda progresyonsuz sağkalımda (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresinde) yaklaşık 3 yıl ile belirgin, eşi görülmemiş bir iyileşmeye yol açtı.

Bu çalışmanın sonuçlarının yer aldığı SOLO-1 adlı faz-3 klinik araştırma, ESMO 2018 Kongresi'nde Dr Kathleen Moore tarafından sunuldu ve 21 Ekim 2018'de NEJM'de yayımlandı.

3. ve 4. evre yeni tanı over kanserli hastalar için ana/standart tedavi, ameliyat ve sonrası platin bazlı kemoterapidir. Bu evrelerde ameliyat olup sonrasında kemoterapi uygulanan hastaların çoğunda over kanseri birkaç yıl içinde tekrarlamaktadır ve hastalara koruyucu amaçla ne uygulanabileceğine dair şimdiye kadar ikna edici sonuçlar yoktu. SOLO-1 çalışmasında bu grup hastalarda ana tedaviler sonrası plasebo alanlar için ortanca progresyonsuz sağkalım sadece 13.8 ay iken, olaparib alan hastalar için, hastaların yarıdan fazlası tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için, ortanca progresyonsuz sağkalıma henüz ulaşılamadı, ki bu sürenin plasebo grubuna göre yaklaşık 3 yıl daha uzun olduğu görüldü.

SOLO-1'in sonuçları, BRCA1 ve BRCA2 genlerinin birinde bir mutasyonu taşıyan ileri evre over kanseri tanısı alan kadınlarda yeni bir tedavi standardı başlattı diyebiliriz.

Olaparip daha önce şu durumlar için FDA onayı almıştır:

 • Aralık 2014: Üç basamak veya daha fazla kemoterapi uygulanan, kalıtsal BRCA gen mutasyonu olan over kanserli hastaların tedavisinde olaparib kapsül.
 • Ağustos 2017: Daha önce platin bazlı kemoterapiye tam veya kısmi yanıt vermiş, tekrarlayan over, fallop tüpü veya peritoneal (karın zarı) kanserli yetişkin hastaların idame tedavisinde olaparib tablet.
 • Ocak 2018: germline BRCA gen mutasyonu olan, daha önce neoadjuvan, adjuvan, metastatik hastalık için kemoterapi almış, HER2 negatif 4. evre meme kanseri tedavisinde olaparib tablet.

İlgili Konular:

- Yumurtalık kanseri kalıtsal mıdır? Genetik risk faktörleri nelerdir?

- Kalıtsal yumurtalık kanseri riskine sahip kişiler nasıl takip edilmeli?

Çalışmanın detayları

 • Kemoterapi sonrası klinik tam veya kısmi yanıt alan yüksek dereceli seröz veya endometrioid over kanseri olan toplam 391 hasta, 2'ye 1 oranında olaparib ve plasebo almak üzere rastgele 2 gruba ayrıldı.
 • Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası, progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) olarak belirlendi. Sekonder (ikincil) sonlanım noktası, bir hastanın karşılaşabileceği ikinci progresyon olayı, genel sağkalım ve yaşam kalitesi olarak belirlendi.
 • Ortanca takip 41 aydı.
faz 3 solo 1 klinik araştırma çalışma dizaynı over kanseri olaparib idame

Çalışmanın sonuçları

 • Çalışmanın en dikkat çekici sonucu olarak, 3. yılın sonunda hastalığında herhangi bir ilerleme gözükmeyenlerin (progresyonsuz sağkalım) oranı olaparib kolunda % 60.4 iken, plasebo kolunda % 26.9 idi.
 • İdame tedavisi olarak olaparip kullanmak, hastalıkta progresyon riskini % 70 oranında azaltmıştı.
 • En sık rastlanan ciddi (≥3 derece) olaparib yan etkileri anemi (kansızlık) (% 22) ve nötropeni (% 8) idi.
 • Gruplar arasında yaşam kalitesinde klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmadı. 
 • Hastalığın ilerlemesine değil, yan etkilere bağlı olarak olaparib tedavisini kesen hasta oranı sadece % 12 idi, yani olaparip iyi tolere edildi; dahası, yaşam kalitesine zarar vermedi.
3 ve 4 Evre Over Kanserinde 3 Yıl Sonunda Progresyonsuz Sağkalım Oranları SOLO 1 Çalışması

Sonuç

Bu sonuçlara göre olaparib, BRCA mutasyonu pozitif ileri evre over kanserinin idame (uzun süreli koruyucu) tedavisinde sadece etkili olmakla kalmadı, aynı zamanda iyi tolere de edildi. Bulgular, BRCA mutasyonu olan hastaların bu alt grubunda klinik pratiği değiştirecek gibi durmaktadır.

Bununla birlikte BRCA pozitif over kanserli hastalar için en iyi standart tedavinin ne olduğu da tartışılmaktadır. Acaba olaparib daha erken bir dönemde kullanılabilir mi? Birçok ülkede ileri evre over kanserinin standart birinci basamak tedavisi, kemoterapi artı bevazizumabtır, ancak tek başına olaparib veya olaparib+bevacizumab kombinasyonu standart tedavi olabilir mi? Muhtemelen önümüzdeki yıl sonuçları açıklanacak olan PAOLA-1 adlı klinik araştırma, bize bu konuda bilgiler sunacaktır. 

İlgili Konu:

- Jinekolojik (kadınlara özgü) kanserlerin tedavisi – yenilikler 2017 ve 2018