Meme kanseri tedavisinde yeni bir dönem

Erken evre, hormon reseptörü pozitif ve HER2 negatif meme kanserinde, neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedaviye immünoterapi pembrolizumab (Keytruda) eklenmesinin, patolojik tam yanıt oranlarını belirgin bir şekilde arttırdığı gösterildi.

Dr. Rita Nanda ve meslektaşları tarafından JAMA Oncology dergisinde bildirildiği üzere, devam eden faz II I-SPY 2 çalışmasından elde edilen bulgular, standart neoadjuvan kemoterapiye pembrolizumab eklenmesinin yüksek riskli evre 2 ve 3 meme kanserli hastalarda patolojik tam yanıt oranlarını anlamlı şekilde iyileştirdiğini gösterdi.

Çalışmanın dikkat çeken sonuçları nelerdir?

  • Tüm hastalar arasında patolojik tam yanıt oranları kemoterapi artı pembrolizumab grubunda % 44 iken, kontrol (sadece kemoterapi) grubunda % 17 idi.
  • Üçlü negatif meme kanserine sahip hastalar arasında pembrolizumab ve kontrol grubu için patolojik tam yanıt oranları % 60'a karşı % 22 idi.
  • Hormon pozitif / HER2 negatif grupta ise patolojik tam yanıt oranları %30’a karşı %13 idi.

Patolojik tam yanıt nedir?

Patolojik tam yanıt, operasyon öncesi verilen tedavinin ne kadar etkili olduğunu gösteren patoloji sonucudur. Eğer neoadjuvan tedavi sonrası, ameliyat patolojisinde hiç kanser hücresine rastlanmamışsa buna patolojik tam yanıt diyoruz. Patolojik tam yanıt gören hastalarımızda kanserin tekrarlama ihtimalinin daha düşük olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır.

meme kanseri çeşitleri meme kanseri tedavisi

Çalışma detayları

I-SPY 2 adlı klinik araştırma, standart taksan ve antrasiklin bazlı neoadjuvan kemoterapiye immünoterapi pembrolizumab eklenmesini değerlendiren, açık etiketli, çok merkezli, adaptif olarak randomize edilmiş bir faz II platform çalışmasıdır. Çalışmaya alınan evre 2 ve 3 meme kanserli hastaların risk skorları, MammaPrint ve TargetPrint ERBB2 testleri ile belirlendi. MammaPrint düşük risk grubunda olan hastalar, daha yoğun bir tedavi gerekmediği için için I-SPY 2'den çıkarıldı.

- İlgili konu: Meme kanseri ameliyatı sonrası kemoterapi almayacak hastaları nasıl belirleriz?

Araştırma kapsamında 2015 – 2016 yılları arasında, HER2 testi negatif 181 meme kanserli hasta standart neoadjuvan kemoterapi grubuna (haftalık paklitaksel ve ardından doksorubisin + siklofosfamid); 69 hasta ise kemoterapi artı pembrolizumab grubuna rastgele atandı. Pembrolizumab immünoterapisi 4 kür verildi. Ardından her iki gruptaki hastalar meme kanseri ameliyatına alındı. Pembrolizumab grubunda 40 hastada hormon reseptörü pozitif, 29 hasta üçlü negatif meme kanserine sahipti.

Patolojik tam yanıt oranları

Nihai tahmini patolojik tam yanıt oranları, tüm HER2-negatif hastalar arasında pembrolizumab ve kontrol grubu için sırasıyla % 44'e karşı % 17 idi. Üçlü negatif meme kanserine sahip hastalığı olan hastalar arasında pembrolizumab ve kontrol grubu için patolojik tam yanıt oranları % 60'a karşı % 22 idi. Hormon pozitif / HER2 negatif grupta ise patolojik tam yanıt oranları %30’a karşı %13 idi.

Yani tüm alt gruplar için, kemoterapiye pembrolizumab immünoterapi eklenmesi, ameliyat ile kalıntı hastalık bulunma ihtimalini belirgin bir şekilde azalttı. Medyan (ortanca) takip süresi pembrolizumab grubunda 2.8, kontrol grubunda 3.5 yıl idi. Bir başka analiz, gruplar arasında 3 yıllık olaysız sağkalımda anlamlı bir fark göstermedi. Araştırmacılar, her iki grupta patolojik tam yanıtı olan hastaların 3 yıllık mükemmel olaysız sağkalım oranına sahip olduklarını belirtti (örn; pembrolizumab grubunda % 93).

Gözlenen yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler, her iki gruptaki kanser tedavilerinin önceden bilinen güvenlik profilleri ile tutarlıydı. Beklendiği üzere, immünoterapi ilişkili yan etkiler pembrolizumab grubunda daha yaygındı. En yaygın olanları endokrinopatiler; tiroid fonksiyon bozukluğu (hipotiroidizm ve hipertiroidizm) idi ve hastaların % 13’ünde meydana geldi. Adrenal yetmezlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) hastaların % 8.7'sinde gözlendi, bu yan etki bildirilen altı vakanın beşi son pembrolizumab dozundan 30 gün sonra ortaya çıkmıştır. Kaşıntı hariç, bağışıklık ile ilgili diğer yan etkilerin son pembrolizumab dozundan 30 gün sonra meydana geldiği gözlendi.

Sonuç

Pembrolizumab immünoterapisi standart neoadjuvan kemoterapiye eklendiğinde, 2. ve 3. evre, hem hormon pozitif / HER2 negatif hem de üçlü negatif meme kanseri için patolojik tam yanıt oranlarını ikiye katladı. 

İlgili Konu:

- 4. evre meme kanserli hastalara söylenen yaşam süresi tahminleri nadiren doğrudur