Tekrarlayan over (kadın yumurtalık), fallop tüpü veya primer periton (karın zarı) kanserinin idame (devam) tedavisi için poli ADP-riboz polimeraz (PARP) inhibitörü olan rucaparib (piyas adı Rubraca) adlı ilaca FDA, 6 Nisan 2018'de onay verdi. Rucaparib alacak hastalar, daha önce platin bazlı kemoterapiye tam veya kısmi yanıt vermiş olmalı.

Onay, daha önce en az iki kez platin bazlı kemoterapi tedavisi almış ve buna tam veya kısmi yanıtlı, tekrarlayan over, fallop tüpü veya primer periton kanserli 561 hastanın dahil edildiği ARIEL3 klinik çalışması sonuçlarına dayanmaktadır. 2:1 oranında randomize edilen hastaların 372’si günde iki kez oral yoldan (ağızdan) 600 mg rucaparib alırken, 189 hasta plasebo aldı. Hastalar, hastalığın ilerlemesine veya kabul edilemez toksisiteye (yan etkiler) kadar tedavi edildi.

Rucaprib Etki Mekanizması Nedir?

PARP enzimi, önemli DNA tamir mekanizmalarından biridir. PARP sistemini baskılayan ilaçların kanser tedavisinde kullanılmasının amacı, kanser hücrelerinin kendi DNA’larını tamir etmelerini ve dolayısı ile çoğalmasını engellemektir. Fakat hücrelerde DNA tamiri için tek sistem yoktur. Bir diğer önemli DNA tamir sistemini BRCA genleri yönetir. Bazı kanserlerin – örneğin meme, over ve prostat – bir kısmında BRCA genlerinde anne-babadan kalıtsal geçen (germline) veya yaşam boyunca sonradan oluşan (somatik) BRCA mutasyonları görülebilir. BRCA mutasyonu pozitif hastalara, bir de PARP sistemini baskılayan bir ilaç verildiğinde oldukça etkili tedavi sonuçları alınabilmektedir.

İlginizi Çekebilir:

ARIEL3 çalışmasında tümor dokularında yeni nesil gen sekanslama [Next-Generation Sequencing (NGS)] yöntemleriyle BRCA genindeki kalıtsal veya somatik (vücut) hücrelerindeki mutasyonlar belirlenebilir. Aynı zamanda, BRCA genindeki heterozigot durumun bozulması da tespit edilebilir. BRCA'daki heterozigot durumun bozulmasındaki yüzdenin belirlenmesi, BRCA'nın ne kadar aktif olduğunu belirler. Homolog rekombinasyon eksikligi (HDR), BRCA pozitif veya BRCA heterozigotun yuksek olmasi seklinde tanımlanır. BRCA mutasyonu olan hastalarda PARP inhibitorlerinin etkili olması beklenir. Önemle vurgulamak gerekir ki,  bu tip ilaçların kullanımının planlanmasında BRCA gen testlerinin yapılması önerilir.

ARIEL3 Çalışması Sonuçları Şu Şekilde Özetlenebilir:

  • tüm hastalar için progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığın kontrol altında tutulma süresi) rucaparib alanlarda 10.8 aya karşın plasebo alanlarda 5.4 ay,
  • HRD olarak adlandırılan somatik BRCA mutasyonu alt grubunda progresyonsuz sağkalım 13.6'ya karşı 5.4 ay
  • tBRCA olarak adlandırılan kalıtsal/germline BRCA mutasyonu alt grubunda progresyonsuz sağkalım 16.6'ya karşı 5.4 ay idi.
  • Rucaparib tedavisi, hastalığın progresyon (ilerleme) riskini % 64 – 77 oranında azalttı.

FDA aynı zamanda HRD durumunu belirlemek için tümör örnekleri için tamamlayıcı genetik tanı testi olan FoundationFocusTM CDx BRCA LOH'yi de onayladı.

ARIEL3'te, rucaparib ile tedavi edilen hastaların en az % 20'sinde en sık görülen yan etkiler, mide bulantısı, yorgunluk (asteni dahil), karın ağrısı / gerginliği, döküntü, dysgeia, anemi (kansızlık), ALT / AST yükselmesi, kabızlık, kusma, ishal, trombositopeni (pıhtılaşma hücresi azlığı), nazofarenjit (üst solunum yolu infeksiyonu), stomatit, iştah azalması ve nötropeni. Myelodisplastik sendrom ve / veya akut miyeloid lösemi, rucaparib ile tedavi edilen 372 hastanın 7'sinde (% 1.9) ve plasebo alan 189 hastanın 1'inde (% 0,5) meydana geldi. Yan etkilere bağlı tedaviyi kesme rucaparib alan hastaların % 15'inde ve plasebo alanların % 2'sinde meydana gelmiştir.

Önerilen rucaparib dozu, günde iki kez, aç veya tok karnına ağızdan alınan 600 mg'dır (iki 300 mg tablet).

Daha önce 2017 yılında diğer iki PARP inhibitörü ilaç olan olaparib ve niraparib aynı hastalıklarda aynı şartlarda kullanım onayı almıştı.