EGFR mutasyonu pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için standart tedavi olan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKI) yanına, yaygın olarak kullanılan bir diyabet ilacı metforminin eklenmesinin, yaşam süresini uzattığı ve kanser progresyonunu (ilerlemesini) geciktirdiği görülmektedir.

Metformin şu anda tip 2 diabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve 70 yıllık geçmişi olan bir ilaçtır. Son zamanlarda epidemiyolojik çalışmalar, metformin alan diyabetli hastaların daha düşük kanser sıklığına sahip olduğunu ve kanser teşhisi konan hastaların metformin ile tedavi edildiğinde sonuçlarının iyileştiğini düşündürmüştür. Ayrıca laboratuvar çalışmalarında metforminin doğrudan anti-kanser etkileri de görülmüştür.

Çalışmaya evre IIIB veya evre IV, EGFR mutasyonu pozitif KHDAK'li toplam 139 hasta alındı. Hastalar herhangi bir EGFR TKI ilacı [Tarceva (erlotinib), Gilotrif (afatinib) veya Iressa (gefitinib)] ile birlikte günde iki kez 500 mg metformin aldı.

Çalışmanın Sonuçları

  • Tedaviye verilen genel yanıt oranı metformin + TKI ile tedavi edilen hastalar için % 71 iken, sadece TKI ile tedavi edilen hastalar için % 54 idi.
  • Metformin artı EGFR TKI tedavisi alan hastaların ortanca genel sağkalım süresi 31.7 ay iken, sadece TKI alanlarda bu süre 17.7 ay idi.

Klinik araştırmanın sonuçları ikna edicidir ve metforminin anti-kanser aktivitesine sahip olduğunu ve bir TKI ile kombine edildiğinde EGFR-mutasyonu pozitif KHDAK'li bireylerin sonuçlarını iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, klinik araştırmanın sigara içme durumunu, EGFR mutasyon profilini veya alınan EGFR TKI tipini kontrol etmediği için her birinin çalışma sonucunu etkileyebileceği akılda tutulmalıdır.

Sonuç Olarak EGFR-mutant KHDAK hastalarında TKI tedavisine metformin eklenmesi, yan etkileri önemli ölçüde arttırmadan sağkalımı önemli ölçüde uzatır. Bu olası fayda, daha büyük plasebo kontrollü bir faz 3 klinik araştırma ile doğrulanmalıdır.