Sisplatin içeren kemoterapi için uygun olmayan bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal karsinomlu (mesane ve idrar yolları kanserli) hastalar için enfortumab vedotin-ejfv (Padcev, Astellas Pharma) ve pembrolizumab (Keytruda, Merck) kombinasyonu, 3 Nisan 2023'te hızlandırılmış FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Bu hızlandırılmış FDA onayının önemi, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik (4. evre) ürotelyal karsinom hastaları için daha etkili ve yönetilebilir bir tedavi seçeneği sunulmasıdır. Bu onay, özellikle sisplatin içeren kemoterapi için uygun olmayan hastaların birinci basamak sistemik tedavisi için büyük bir gelişmeyi temsil eder.

Ürotelyal kanserlerin en sık görülen alt türü mesane (idrar torbası) kanseridir. Mesane kanseri 2020 Türkiye Kanser İstatistiklerine göre 10.426 vaka ile erkekler arasında en sık görülen 4. kanser türü ve 1.772 vaka ile kadınlar arasında ise en sık görülen 14. kanser türüdür. Erkeklerdeki toplam yeni kanser vakalarının yaklaşık %7'si, kadınlardaki vakaların ise yaklaşık %2'si mesane kanseridir. Mesane kanserli hastaların yaklaşık %30'u tanı anında bölgesel ileri veya metastatik evrede bulunur.

EV-103 / KEYNOTE-869 Çalışmaları ile Gelen FDA Onayı

Etkinlik, EV-103/KEYNOTE-869 adlı çok kohortlu (doz artışı kohortu, Kohort A, Kohort K) bir çalışmada değerlendirildi. Doz artışı kohortu ve Kohort A, enfortumab vedotin-ejfv ve pembrolizumab ile tekli kolda hastaları tedavi eden kohortlardı; Kohort K'deki hastalar ise ya kombinasyona veya sadece enfortumab vedotin-ejfvye randomize edildi. Hastalar daha önce bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik hastalık için sistemik tedavi almamış ve sisplatin içeren kemoterapi için uygun olmayan hastalardı. Toplam 121 hasta enfortumab vedotin-ejfv artı pembrolizumab aldı.,

Sonuçlar

Başlıca etkinlik sonuç ölçütleri, objektif yanıt oranı ve yanıt süresi idi.

  • 121 hastada doğrulanmış objektif yanıt oranı %68 (95% CI: 59, 76) idi ve bunun %12'si tam yanıtlarla gerçekleşti.
  • Doz artışı kohortu + Kohort A için ortanca yanıt süresi 22 ay (aralık: 1+ ila 46+) ve Kohort K için ise belirlenemedi (aralık: 1 ila 24+).

En sık görülen yan etkiler (>20%), laboratuvar anormallikleri de dahil olmak üzere, artmış glikoz, artmış aspartat aminotransferaz, döküntü, azalmış hemoglobin, artmış kreatinin, periferik nöropati, azalmış lenfositler, yorgunluk, artmış alanin aminotransferaz, azalmış sodyum, artmış lipaz, azalmış albümin, alopesi, azalmış fosfat, azalmış kilo, ishal, kaşıntı, azalmış iştah, bulantı, disgezi, azalmış potasyum, azalmış nötrofil, idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, artmış potasyum, artmış kalsiyum, periferik ödem, kuru göz, baş dönmesi, artralji ve kuru cilt idi.  

Enfortumab vedotin-ejfv'nin pembrolizumab ile birlikte önerilen dozu, 1.25 mg/kg'dır (100 kg üzerindeki hastalar için en fazla 125 mg) ve hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez toksisiteye kadar 21 günlük bir döngünün 1. ve 8. günlerinde 30 dakika süren intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Aynı gün enfortumab vedotin uygulamasından sonra önerilen pembrolizumab dozu, 200 mg her 3 haftada bir veya 400 mg her 6 haftada bir, hastalığın ilerlemesi, kabul edilemez toksisite veya en fazla 24 ay süreyle uygulanır.

*

Enfortumab vedotin ilk FDA onayını 2019'da almıştı. Daha sonra 2021'de bu onay şu şekilde genişletilmişti: "Sisplatin içeren kemoterapi için uygun olmayan ve daha önce bir veya daha fazla tedavi almış olan bölgesel olarak ileri veya metastatik ürotelyal kanserli yetişkin hastaların tedavisinde tekli ajan olarak." Bununla birlikte bu ilaç, henüz ülkemizde ruhsat almamıştır.

Enfortumab vedotinin etki mekanizması şöyledir: 

Enfortumab vedotin, hücrelerin yüzeyinde bulunan ve mesane kanseri hücrelerinde yüksek oranda eksprese (ifade) edilen bir protein olan Nectin-4'e yönelik bir antikor-ilaç konjugatıdır. Bu antikor-ilaç konjugatı, FDA tarafından onaylanan ilk Nectin-4 hedefli ilaçtır.

Enfortumab vedotin, antikanser aktivitesini şu şekilde gösterir:

  1. Nectin-4 eksprese eden hücrelere bağlanır.
  2. Hücreye mikrotübül (hücre iskeleti) bozucu bir anti-tümör ajanı girmesini ve serbest bırakılmasını sağlar.
  3. Bu süreç, hücre çoğalmasının durmasına ve apoptozun (programlanmış hücre ölümü) tetiklenmesine yol açar.

enfortumab vedotin etki mekanizması

Klinik öncesi veriler, enfortumab vedotinin bu mekanizma sayesinde ürotelyal kanserli hastalarda etkili olduğunu düşündürmektedir. Enfortumab vedotin, Seattle Genetics ve Astellas işbirliği kapsamında 2007'de beri geliştirilen bir ilaçtır.