17 Ağustos 2017'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, tekrarlayan veya daha önceki tedavilere dirençli öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemi ( ALL ) olan yetişkinlerin tedavisinde inotuzumab ozogamisini ( piyasa adı Besponsa ) onayladı.

Onay, Philadelphia kromozomu negatif veya Philadelphia kromozomu pozitif tekrarlayan veya önceki tedavilere dirençli öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemi olan 326 hastayı içeren randomize (1:1), açık etiketli, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadan elde edilen verilere dayandırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların en az %5 kemik iliği blastının olması ve bir veya iki kez ALL için indüksiyon tedavisi alması gerekiyordu. Philadelphia kromozomu pozitif öncül B hücreli ALL'li hastalarında, en az bir tirozin kinaz inhibitörü ve standart kemoterapiyle tedaviye yanıt vermemesi gerekiyordu.

Hastalar, inotuzumab ozogamisini veya araştırmacıların şeçtiği kemoterapiyi almak üzere iki gruba ayrıldı. Başlangıçtaki 218 randomize hastanın, inotuzumab ozogamisin alanların %35.8'inde ortalama 8 ay tam remisyon elde edilmiş ve bu hastaların %89.7'side minimal rezidüel hastalık ( klinik bulgu olmadığı halde tedaviden kaçan ve hastalığın tekrarlamasına neden olan hücrelerin varlığı ) negatifliğinin elde edildiği rapor edilmiştir. Kemoterapi alan hastaların ise %17.4'ünde ortalama 4.9 ay tam remisyon ( tüm hastalık bulgularının tedavi ile kaybolması ) elde edilmiş ve bu hastalarında %31.6'sında minimal rezidüel hastalık negatifliği saptanmıştır.

Hastaların en az %20’sinde en sık görülen yan etkiler beyaz kan hücrelerinde ( nötropeni, lökopeni) ve kan pulcuklarında düşme ( trombositopeni ), enfeksiyon, kansızlık, halsizlik, kanama, ateş, bulantı, baş ağrısı, ateşli nötropeni, karaciğer fonksiyon testlerinde ( ALT, AST, GGT ) artış, karın ağrısı, biluribin seviyesinde artışı ( sarılık ) olduğu rapor edilmiştir. Tedavinin sonlandırılmasına neden olan en yaygın (≥%2) yan etkiler ise enfeksiyon, trombositopeni, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış ve kanama olarak bildirilmiştir.

Tavsiye edilen inotuzumab ozogamisin dozu, ilk kür için, 1. günde 0.8 mg/m2, 8. günde 0.5 mg/m2, 15. günde 0.5 mg/m2 olmak üzere üçe bölünmüş doz olarak toplam 1.8 mg/m2’dir. Sonraki kürler için önerilen doz ise, tedaviye verilen cevaba bağlıdır.