DNA tamir mekanizmasında görevli yollardan biri olan PARP yolunu baskılayan bir ilaç olan Niraparib (Tesaro), hem BRCA 1-2 ilişkili hem de diğer over kanserlerinde yaşam sürelerini anlamlı bir şekilde uzattı.

Over (yumurtalık) kanserlerinin neredeyse %75’i tanı anında 3. veya 4. evrededir, yani bölgesel olarak karın içine ilerlemiş ve karın içinde sınırlı kalmayıp vücudun diğer organlarına yayılmıştır. Ameliyat ile karın içi hastalığın tama yakın çıkarılması ve kemoterapi ile, bu hastaların neredeyse tamamında hastalık kontrol altına alınır.

Ne var ki 3. ve 4. evrede tanı konan hastalarda başarılı bir cerrahi (geride 1 cm’den küçük tümör kalanlar) ve kemoterapi sonrası hastalığın yineleme riski %70’ler düzeyindedir. Ameliyat başarısını artırmak amacı ile öncesinde veya sonrasında Karboplatin ve Paklitaksel olarak adlandırılan iki kemoterapi ilacı kullanılır.

Uluslararası düzeyde standart hale gelen bu tedavi sonrası hastalığı yineleyen gruplar ikiye ayrılır:

  1. Son kemoterapi aldıktan 6 ay ve daha geç yineleyenler ve
  2. 6 aydan daha kısa sürede yineleyenler

Kemoterapi bitiminden 6 ay ve daha geç sürede hastalığı yineleyen hastalara platin duyarlı hastalar denilir. Farklı bir deyişle bu hasta grubu ilk verilen kemoterapi rejimine veya benzer etkinlik gösteren tedavilere duyarlıdırlar ve bu ilaçların kullanılması sonucu büyük oranda hastalıklarında gerileme elde edilir. Ne var ki hastalık yineledikten sonra bu kemoterapi rejimleri çok uzun süre devam edilemez, kimi zaman hasta yorulur bazen de tedavi yan etkileri nedeni ile ilaçlar kesilmek zorunda kalınır. Hastalığı yineleyen ve kemoterapi sonrası yarar gören hastalarda bu tedavilerin kesilip hastaya daha az zarar verecek yumuşak tedavilerin idame olarak verilmesi onkolojinin en önemli arayışlarından birisidir.

Over kanseri tedavisinde tam da bu tanımladığımız hastalar için (yani hastalığı yinelemiş ve kemoterapilere duyarlı), hedefe yönelik bir tedavi olan ve ağızdan hap olarak kullanılabilen Niraparib denenmiş ve başarılı sonuçları ESMO 2016 Kanser Kongresi'nde yayımlanmıştır. Elde edilen başarı bu alanda günlük pratiği değiştirir niteliktedir. ESMO 216'nın gerçekleştirildiği tarihte saygın tıp dergisi New England Journal of Medicine’da çalışma sonuçları kapsamlı bir şekilde yayımlanmıştır.

Niraparib (Tesaro) kanser hücresi DNA tamir mekanizmasında görevli yollardan biri olan PARP yolunu baskılayan bir ilaçtır. Bu sayede kanser hücresi kendisini yenileyemez ve kanser hücresinin ölümüne neden olur. Bu ilaç ve benzerlerinin, özellikle kalıtsal geçişli (BRCA1-2) over kanserlerinde yararı gösterilmiş ve bu hasta gruplarına yönelik etkin olacağı düşünülmüştür. Bu çalışma sonuçları bu bilginin de ötesine geçerek Niraparib’in hem BRCA1-2 ilişkili hem de diğer over kanserlerinde etkili olduğunu kanıtladı.

Niraparib hem BRCA 1-2 ilişkili hem de diğer over kanserlerinde etkili

Çalışmaya BRCA1-2 genetik mutasyonu taşıyan 203 hasta ve bu genetik mutasyonları taşımayan 300 hasta yani toplamda 503 hasta dahil edildi. Hastalıkları yineledikten sonra kemoterapiden yarar gören hastaların 372’sine Niraparib 300 mg verilirken kalanına plasebo yani yalancı ilaç verildi. BRCA1-2 mutasyonu taşıyıcılarda Niraparib verilen grupta hastalığın kontrol altında tutulma süresi 22 ay iken Niraparib verilmeyen grupta 5.5 ayda sınırlı kaldı. BRCA1-2 mutasyonu taşımayan grupta ise hastalık kontrol süresi tedavi alan grupta 13 aya karşılık almayan grupta 4 ayda sınırlı kaldı. İlaç yan etkisi olarak kan değerlerinde ılımlı düşme dışında yönetilemez ciddi düzeyde yan etki saptanmadı.

Bu son derece çarpıcı ve günlük pratiği değiştirebilecek nitelikteki sonuçların önümüzdeki günlerde Amerika İlaç Dairesi (FDA) tarafınca onay alabileceğini düşünmekteyiz. Over kanserli hastalarda yeni bir ilacın bu denli olumlu sonuçları başta hastalarımız olmakla birlikte biz onkologları da mutlu etmiştir. İlaçla ilgili onay süreçlerini takip ediyor ve sizlere uygun zamanlarda bilgi veriyor olacağız.