8 Mart 2019'da ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), PD-L1 pozitif, ameliyatla çıkarılamayan bölgesel ileri veya metastaz yapmış üçlü negatif meme kanserinin birinci basamak tedavisi için, nab-paklitaksel kemoterapisi ile birlikte bir immünoterapi ilacı olan atezolizumaba (Tecentriq) hızlandırılmış onay verdi.

Not: Meme Kanserlerinin % 15 Kadarı Triple (üçlü) Negatif Meme Kanseridir.

Atezolizumab, meme kanseri tedavisi için onay alan ilk immünoterapi ilacı oldu.

Yeni onay, sonuçları ESMO 2018'de sunulan IMpassion130 adlı klinik araştırmanın progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım (progression-free survival, PFS) sonuçlarına göre verildi.

Çalışmaya, tümörü ameliyatla çıkarılamayan bölgesel ileri veya metastatik triple negatif meme kanserine sahip 902 hasta alındı; hastalar rastgele iki kola ayrıldı, 451 hastaya atezolizumab artı nap-paklitaksel verilirken, diğer 451 hastaya plasebo artı nab-paklitaksel verildi.

IMpassion130 Çalışmasının Sonuçları

Çalışma sonucunda görüldü ki, tüm hasta grubunda, kemoterapiye atezolizumab eklendiğinde ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 7.2 ay iken, plasebo artı kemoterapi kolunda 5.5 ay idi.

Atezolizumab ayrıca ortanca genel sağkalımı da arttırdı, ancak ara analiz sırasında istatistiksel anlamlılık sağlanmadı (21.3 ve 17.6 ay).

Araştırmacılar ayrıca tümörü istila eden bağışıklık sistemi hücrelerinde PD-L1 düzeyi ≥ % 1 olan hastalar arasında bir alt grup analizi gerçekleştirdi. Üçlü negatif meme kanserli hastaların yaklaşık % 40 kadarında PD-L1 pozitifliği saptandı. Bu analizde, atezolizumab grubu 185 hasta ve plasebo grubu 184 hastadan oluşmuştur.

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçları olarak bu PD-L1 pozitif grupta;

  • Atezolizumab, hastalık ilerlemesi veya ölüm riskini önemli ölçüde azalttı.
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım süresi immünoterapi kolunda 7.5 iken, plasebo kolunda 5.0 ay bulundu.
  • Kemoterapiye immünoterapi eklenmesi, progresyon riskini % 38 azalttı.
  • Objektif yanıt oranı, immünoterapi kolunda % 53 iken, plasebo kolunda % 33 idi.
  • İmmünoterapi ayrıca ortanca genel sağkalım süresini de uzattı: 25.0 aya karşı 15.5 ay.

Bu çarpıcı verilerden sonra, immünoterapi artı kemoterapi, PD-L1 pozitif üçlü negatif meme kanseri tedavisinin yeni standardı haline gelebilir, fakat bu konuda kesin yargıda bulunmak için henüz erken, çünkü bu kombinasyonun genel sağkalım verileri henüz tam olgunlaşmadı.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Atezolizumab, hastalık ilerlemesi veya kabul edilemez yan etki gelişene kadar her 28 günlük döngünün 1 ve 15'inde intravenöz (IV) infüzyon yoluyla 840 mg'lık sabit bir dozda 60 dakikada uygulandı. İmmünoterapi sonrasında nab-paklitaksel, her 28 günlük döngünün 1., 8. ve 15. günlerinde IV infüzyonu yoluyla 100 mg / m2 başlangıç ​​dozunda uygulandı.

Çalışma süresi boyunca atezolizumab grubundakilerin 358'inde (% 79,4) ve plasebo grubundakilerin 378'inde (% 83,8) progresyon veya yaşam kaybı gelişti.

Yan Etkiler

Araştırmacılar, yan etkilerin, çalışma ilaçlarının güvenlik profilleriyle tutarlı olduğunu bildirdi; atezolizumab artı nab-paklitaksel kombinasyonu, yeni güvenlik uyarılarına sebep olmadı.

Atezolizumab grubunun % 23'ünde, plasebo grubunun % 18'inde ciddi (3. ve 4. derece) yan etkiler bildirildi. En yaygın ciddi yan etkiler nötropeni (% 8); periferik nöropati (% 6); yorgunluk (% 4); ve anemidir (% 3).